Yazılım Test ve Kalite Derneği (“Derneğimiz” veya “TTB”) olarak, “https://www.turkishtestingboard.org” (“Sitemiz”) adresini ziyaret ettiğiniz takdirde siz internet sitesi ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

Derneğimiz’in KVKK’dan doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz ziyaretçilerimizi işbu Yazılım Test ve Kalite Derneği İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni (“Bilgilendirme Metni”) aracılığıyla bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz?

Derneğimiz, “https://www.turkishtestingboard.org” adresini ziyaret etmenizle birlikte kişisel veri niteliğindeki trafik verilerinizi işlemeye başlamaktadır. Aşağıda belirttiğimiz diğer kişisel verileriniz yine aşağıda açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVKK’ya uygun olarak TTB tarafından işlenmektedir.

Kişisel VerinizDerneğimize Ulaştığı Ortamİşleme Amacımız/Amaçlarımız
Trafik verisihttps://www.turkishtestingboard.org5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve mesajınız içeriğinde paylaşılan kişisel bilgilerinizhttps://www.turkishtestingboard.org/yazilim-test-ve-kalite-dernegi-iletisim/Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikâyet, soru ve önerilerinize cevap verebilmek, TTB ürün ve hizmetlerini tanıtmak, TTB markası tanınırlığını artırmak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak entegrasyon süreçlerini yürütmek. Derneğimiz tarafından düzenlenen etkinlik ve sınavlara katılımızını sağlayabilmek.
Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, şirket adınız, şirketteki pozisyonunuz, Kredi Kartı veya Ödeme Bilgilerinizhttps://www.turkishtestingboard.org/kayit/Üyelik oluşturarak eğitim ve sınavlar için ödeme alabilmek, sözleşme ifasının yerine getirilmesi. Tarafınızca yapılacak ödemeler sonrasında tarafınızla iletişime geçilip finansal mutabakat sağlanabilmesi.
Ad, soyadı, e-posta adresiE-Posta Bültenine Üye OlunDerneğimiz E-Bülten üyeliğinizi gerçekleştirmek, sizleri derneğimiz hakkında güncel gelişmeler hakkında bilgilendirebilmek.

Kişisel verileriniz hangi hukuki sebebe dayanarak işlenmektedir?

Kişisel verileriniz, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer mevzuatın gereklilikleri olmak üzere ilgili diğer kanun maddeleri doğrultusunda ve KVKK’nın 5. Maddesi 2. Fıkrasında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

  • kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
  • ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi,
  • bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,veri sorumlusu olan TTB’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verileriniz kimlerle, hangi amaçlarla paylaşılmaktadır?

İşbu Bilgilendirme Metni’nde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra Derneğimiz’in ticari ve iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak dış hizmet sağlayıcıları (IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, yedekleme ve kurtarma uzmanları vb.) ile KVKK’ya uygun olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup bu husus TTB denetimindedir.

Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum ve kuruluşlar ve yargı makamları ile KVKK’ya uygun olarak paylaşmaktayız.

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu?

Kişisel Verilerinizin Korunması, Muhafazası ve İmhası

Derneğimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Derneğimiz bu doğrultuda sizlere ait kişisel verileri başta KVKK olmak üzere, Derneğimiz’in KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak korumakta, muhafaza etmekte ve sonrasında imha etmektedir.

Kişisel verileriniz (i) Elektronik ortamda: TTB’nin yukarıda anılan amaçlar kapsamında gerçekleştireceği faaliyete göre yetkilendireceği kişilerce erişim sağlanabilen dernek veri tabanı ve söz konusu kişilerin e-posta kutularında muhafaza edilmektedir.

TTB’nin fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerinizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi/ifşası durumunda, Derneğimiz sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında Derneğimiz’e başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Bilgi edinme formunu Derneğimiz’in KVK Yetkilisi’nden temin edebilirsiniz.

KVK Yetkilisi:

Meltem Aydaş[meltem.aydas@turkishtestingboard.org]+90 212 276 06 48

İşbu Aydınlatma Beyanı, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.

Yazılım Test ve Kalite Derneği

Yazılım Test ve Kalite Derneği İnternet Sitesi KVK Bilgilendirme Metni ‘ni okuduğumu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, kişisel verilerimin TTB tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere Bilgilendirme Metnin’nde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dahilinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına yönelik bilgilendirildiğimi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde aydınlatıldığımı kabul ve beyan ederim.