6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Yazılım Test ve Kalite Derneği İktisadi İşletmesi (“Dernek” veya “TTB”) tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarına bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Derneğimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Derneğimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşbu metin Yazılım Test ve Kalite Derneği İktisadi İşletmesi’nin TestIstanbul markası için de geçerli sayılacaktır.

Bu metnin hedef kitlesi, Derneğimiz çalışanları, üyeleri, gönüllüleri veya Derneğimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Derneğimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir. Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soyisim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, cookie kayıtları

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

Derneğimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Derneğimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
Derneğimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
Derneğimiz kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
Derneğimizim insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
Derneğimiz çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması
ve/veya

Derneğimiz düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.
Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Derneğimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Derneğimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Derneğimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin aktarılması;

Your personal data may be transferred within the scope of Laws and other legislation and for the purposes described:

Turkish Testing Board brands;
To the Provincial Directorate of Associations, to which the Turkish Testing Board is affiliated.
To ISTQB (International Software Testing Qualifications Board), to which Turkish Testing Board is affiliated.
To our representatives, who we have authorized and who act on behalf of our association,
Regulatory and supervisory authorities, public institutions or organizations that are authorized to explicitly request your personal data in their applicable laws,
Business partnerships, supplier and contractor companies, banks, credit risk and financial institutions and other real or legal persons within the scope of the stated purposes,
Tax and similar consultants, obligatory persons related to legal proceedings, institutions and organizations and third parties, including auditors, and for the above-mentioned purposes, domestic and foreign, business partners, service providers authorized third party individuals and organizations,
KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Derneğimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

Learning whether it is processed or not,
Requesting information if processed,
Learning the purpose of processing and whether it is used in accordance with its purpose,
Knowing the third parties to whom it was transferred in the country / abroad,
Requesting correction if it is incomplete / incorrectly processed,
Requesting deletion / destruction within the framework of the conditions stipulated in Article 7 of the PDPL,
Requesting notification of the transactions made in accordance with subparagraphs (e) and (f) above, to the third parties to whom it has been transferred,
Objecting to the emergence of a result against you due to the analysis exclusively by automated systems,
You have the right to demand the compensation of the damage in case you suffer damage due to unlawful processing.
Pursuant to paragraph 1 of Article 13 of the PDPL, you can submit your request to exercise your above-mentioned rights in writing or by other methods determined by the Personal Data Protection Authority..

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya info@turkishtestingboard.org adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.