Glossary (Türkçe)

Home / Glossary (Türkçe)

Günümüzün en gözde mesleklerinden olan yazılım test mühendisliğinin hem kendi arasında iletişiminin sağlıklı bir şekilde sağlanması hem de diğer disiplinlerle olan verimli etkileşimi için yazılım testi terimler sözlüğünün Türkçeleştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Yazılım Test ve Kalite Derneği (www.turkishtestingboard.org) terimler sözlüğü çalışma grubu üyelerinin katkılarıyla ‘ISTQB Standard glossary of terms used in Software Testing Versiyon 2.2’ referans alınarak pratik hayatta kullanılan Türkçe ve yazılım testi terimleriyle Türkçe yazılım testi terimler sözlüğü hazırlanmıştır. Türkçeleştirme çalışması yapılırken test disiplinin iç içe çalıştığı iş analistliği, kullanılabilirlik, kullanıcı deneyimi tasarımı, yazılım geliştirme ve proje yönetimi gibi disiplinlerde kullanılan terimlere de dikkat edilmiş, bunlarla da uyumlu olmasına çalışılmıştır. Bu özene rağmen dilin yaşayan bir varlık olduğu, sürekli değiştiği ve İngilizcedeki bazı kelimelerin Türkçemizde tam karşılığının olmadığı gözardı edilmemelidir. Bu kısıtlar ışığında Türkçe terimler sözlüğünün yaşanan gelişmeler ışığında her zaman güncel olabilmesi için yeni gelişmeleri ve önerilerinizi info@turkishtestingboard.org e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Terimler sözlüğünün Türkiye bilişim sektörüne faydalı olması dileğiyle.

Yazılım Test ve Kalite Derneği
Nisan, 2014

Teşekkür

ISTQB (International Software Testing Qualifications Board – www.istqb.org) yazılım testi terimler sözlüğünün Türkçeleştirme çalışmasına katkıda bulunan Yazılım Test ve Kalite Derneği terimler sözlüğü çalışma grubu üyelerine burada tekrar teşekkür etmek isteriz. Terimler sözlüğü çalışma grubu üyeleri (alfabetik sıraya göre):

 • Barış Sarıalioğlu
 • Can Özümüztoprak
 • Emrah Yayıcı
 • Fatma Molu
 • Fulya Şengil
 • Hatice Hasoğlu
 • Işıl Özkan Budakoğlu
 • İbrahim Keçeli
 • Koray Yitmen
 • Merve İçöz
 • Özgür Kısır
 • Pınar Cinali
 • Sera Seren
 • Şenay Varnalı
 • Vehbi Köksal
 • Vilma Orancı

Glossary İçerik

ABC DEFG – HIKLMNOPQRSTUVW

– A –

Term Definition Terim Tanım
abstract test case See high level test case soyut test senaryosu Bakınız üst seviye test senaryosu
acceptance See acceptance testing kabul Bakınız kabul testi
acceptance criteria The exit criteria that a component or system must satisfy in order to be accepted by a user, customer, or other authorized entity. [IEEE 610] Kabul Kriteri Bir sistemin veya bileşenin; kullanıcı, müşteri veya yetkili birimin ihtiyaçlarını karşılaması için sahip olması beklenen çıkış kriteri. [IEEE 610]
acceptance testing Formal testing with respect to user needs, requirements, and business processes conducted to determine whether or not a system satisfies the acceptance criteria and to enable the user, customers or other authorized entity to determine whether or not to accept the system. [After IEEE 610] Kabul Testi Sistemin kabul edilmesine karar vermek için yapılan; kullanıcı ihtiyaçları, gereksinimleri ve iş sürecine göre yürütülen, sistemin kabul kriterine uygunluğunu, kullanıcıyı, müşteriyi veya yetkili birimi etkin kılarak denetleyen resmi test aktivitesi.[IEEE 610 sonrası]
accessibility testing Testing to determine the ease by which users with disabilities can use a component or system. [Gerrard] Erişilebilirlik Testi Engelli kullanıcıların yazılımı ne kadar kolay kullanabildiğini ölçümleyen test.[Gerard]
accuracy The capability of the software product to provide the right or agreed results or effects with the needed degree of precision. [ISO 9126] See also functionality Doğruluk Yazılım ürününün doğru veya kabul edilen sonuçları ya da etkilerini istenen hassasiyet derecesinde sağlayabilme yeteneği. [ISO 9126]. Ayrıca bakınız fonksiyonalite.
accuracy testing The process of testing to determine the accuracy of a software product Doğruluk Testi Yazılım ürününün doğruluğuna karar vermek için yürütülen test aktivitesi.
acting (IDEAL) The phase within the IDEAL model where the improvements are developed, put into practice, and deployed across the organization. The acting phase consists of the activities: create solution, pilot/test solution, refine solution and implement solution. See also IDEAL. Aksiyon(IDEAL) IDEAL Model içindeki fazlardan iyileştirme noktalarının belirlendiği, pratiğe döküldüğü ve organizasyona yayıldığı aşama. Aksiyon aşaması şu aktiviteleri içerir: Çözüm üretme, pilot/test çözümü, çözümü geliştirme ve uygulama. Ayrıca bakınız IDEAL
action word driven testing See keyword-driven testing Aksiyon kelimesi güdümlü test Bakınız anahtar kelime güdümlü test
actor User or any other person or system that interacts with the system under test in a specific way. Aktör Test edilmekte olan sistemle etkileşim halinde olan kullanıcı veya kişi veya başka bir sistem.
actual outcome See actual result. Gerçekleşen çıktı Bakınız gerçekleşen sonuç
actual result The behavior produced/observed when a component or system is tested. Gerçekleşen Sonuç Bileşen veya sistem test edilirken ortaya çıkan/gözlemlenen davranış.
ad hoc review See informal review. Kurgusuz gözden geçirme Bakınız resmi olmayan gözden geçirme
ad hoc testing Testing carried out informally; no formal test preparation takes place, no recognized test design technique is used, there are no expectations for results and Kurgusuz Test Resmi olmadan yürütülen test; resmi test hazırlığı yapılmadan, test tasarım tekniği kullanılmadan, beklenen sonucun tam net olmadığı ve test koşumunun gelişigüzel yapıldığı testler.
arbitrariness guides the test execution activity.
adaptability The capability of the software product to be adapted for different specified environments without applying actions or means other than those provided for this purpose Uyarlanabilirlik Yazılım ürününün, farklı özellikteki ortamlara ekstra bir aksiyon gerektirmeden adapte edilebilme yeteneği. [ISO9126] Ayrıca bakınız taşınabilirlik.
for the software considered. [ISO 9126] See also portability.
agile manifesto A statement on the values that underpin agile software development. The values are: Çevik Manifesto Çevik yazılım geliştirmenin temellerini oluşturan değerler listesi. Bu değerler:
– individuals and interactions over processes and tools -Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere
– working software over comprehensive documentation -Kapsamlı dökümantasyondan ziyade çalışan yazılıma
– customer collaboration over contract negotiation -Sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteri ile işbirliğine
– responding to change over following a plan. -Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye
agile software development A group of software development methodologies based on Çevik Yazılım Geliştirme Gereksinimlerin ve çözümlerin insiyatif alabilen farklı takımlar arası işbirliği ile ortaya çıktığı, artarak evrimleştiği, bir grup döngüsel yazılım geliştirme metodolojisi.
iterative incremental development, where requirements and solutions evolve through collaboration between self-organizing cross-functional teams.
agile testing Testing practice for a project using agile software development methodologies, incorporating techniques and methods, such as extreme programming (XP), treating Çevik Test Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinin test ayağı. Aşırı programlama (XP) gibi metodların kullanıldığı; yazılım geliştirme sürecinin test sürecinin müşterisi gibi davranıldığı ve önce testi hazırla yaklaşımının benimsendiği süreçtir. Ayrıca bakınız test güdümlü yazılım geliştirme.
development as the customer of testing and emphasizing the test-first design paradigm. See also test driven development.
algorithm test [TMap] See branch testing. Algoritma Testi Bakınız Dal Testi [TMap]
alpha testing Simulated or actual operational testing by potential users/customers or an independent test team at the developers’ site, but outside the development organization. Alpha testing is often employed for off-the-shelf software as a form of internal acceptance testing. Alfa Testi Potansiyel kullanıcı/müşteri veya bağımsız test ekibi tarafından yazılım geliştiricinin kendi ortamında fakat yazılım geliştirme ekibinin kontrolü dışında yapılan operasyonel test. Alfa testi genellikle iç kabul testleri şeklinde paket yazılımlar için yapılmaktadır.
analytical testing Testing based on a systematic analysis of e.g., product risks or Analitik Test Sistematik analize dayalı olan testlerdir. Örneğin ürün riskleri veya gereksinimler
requirements.
analyzability The capability of the software product to be diagnosed for deficiencies or causes of failures in the software, or for the parts to be modified to be identified. [ISO 9126] See also maintainability. Çözümlenebilirlik Yazılım ürünündeki eksikliklere veya hata nedenlerine ya da değiştirilmesi gereken parçalara tanı konulabilmesi yeteneği.[ISO 9126].Ayrıca bakınız sürdürülebilirlik
analyzer See static analyzer Çözümleyici Bakınız statik çözümleyici
anomaly Any condition that deviates from expectation based on requirements specifications, design documents, user documents, standards, etc. or from someone’s perception or Anomali Gereksinimden, tasarımdan, kullanıcı dökümanından, standartlardan, beklenti, tecrübe veya algıdan sapma durumu. Anormallikler gözden geçirme, test, analiz, derleme veya ürünün kullanımı sırasında ortaya çıkabilir. [IEEE 1044] Ayrıca bakınız; hata, sapma, insan hatası/hata, kusur, arıza, olay, problem
experience. Anomalies may be found during, but not limited to, reviewing, testing, analysis, compilation, or use of software products or applicable documentation. [IEEE
1044] See also bug/defect, deviation, error, fault, failure, incident, problem.
anti-pattern Repeated action, process, structure or reusable solution that initially appears to be beneficial and is commonly used but is ineffective and/or counterproductive in practice. Faydasız-desen Başlangıçta faydalı gözüken ve sıklıkla kullanılan, ancak pratikte etkisiz ve/veya verimsiz olduğu ortaya çıkan tekrarlanan aksiyon, süreç, yapı veya yeniden kullanılabilir çözümler.
API (Application Programming Interface) testing Testing the code which enables communication between different processes, programs and/or systems. API testing often involves negative testing, e.g., to validate the robustness of error handling. See also interface testing. API (Uygulama Programlama Arayüzü) Testi Farklı süreçler, programlar ve/veya sistemler arası iletişime olanak sağlayan kodların testi.API testi genellikle negatif testlerden oluşur örneğin hata ele alma algoritmasının sağlamlığının test edilmesi. Ayrıca bakınız arayüz testi.
arc testing See branch testing. Yay Testi Bakınız dal testi.
assessment report A document summarizing the assessment results, e.g. conclusions, recommendations and findings. See also process assessment. Değerlendirme Raporu Değerlendirme sonuçlarını özetleyen rapordur, örneğin sonuçlar, öneriler ve bulgular. Ayrıca bakınız süreç değerlendirmesi.
assessor A person who conducts an assessment; any member of an assessment team. Denetçi Denetlemeyi gerçekleştiren kişi, denetleme ekibinin üyesi.
atomic condition A condition that cannot be decomposed, i.e., a condition that does not contain two or more single conditions joined by a logical operator (AND, OR, XOR). Atomik koşul Parçalara bölünemeyen durum. Örneğin ‘VE’, ‘VEYA’, ‘DIŞLAMALI VEYA’ gibi mantıksal operatörlerle birleştirilmiş iki veya daha fazla tek koşulu barındırmayan bir durumdur.
attack Directed and focused attempt to evaluate the quality, especially reliability, of a test object by attempting to force specific failures to occur. See also negative testing. Saldırı Bir test objesinin kalitesinin, özellikle güvenilirliğinin;   hataların oluşmasına zorlanarak doğrudan ve odaklı bir şekilde denenmesi. Ayrıca bakınız negatif test
attack-based testing An experience-based testing technique that uses software attacks to induce failures, particularly security related failures. See also attack. Saldırı-Bazlı Test Yazılıma saldırarak, özellikle güvenlik ile ilgili hataların oluşmasını hedefleyen tecrübeye dayalı test tekniği. Ayrıca bakınız saldırı.
attractiveness The capability of the software product to be attractive to the user. [ISO 9126] See also usability. Çekicilik Yazılım ürününün kullanıcının ilgisini çekme yeteneği.[ISO 9126] Ayrıca bakınız kullanılabilirlik.
audit An independent evaluation of software products or processes to ascertain compliance to standards, guidelines, specifications, and/or procedures based on objective criteria, Denetim Yazılım ürünlerinin ya da süreçlerinin standartlara, yönergelere, özelliklere ve/veya prosedürlere uyumluluğunu nesnel kriterler baz alarak ortaya çıkaran bağımsız bir değerlendirme. Denetim için aşağıdaki dökümanlar belirlenmelidir.
including documents that specify: (1) Üretilecek ürünlerin biçimi ve içeriği                                                 (2) Üretim süreçleri (3)Standartlara ve yönergelere uyumluluğun ölçüm şekli.[IEEE 1028]
(1) the form or content of the products to be produced
(2) the process by which the products shall be produced
(3) how compliance to standards or guidelines shall be measured. [IEEE 1028]
audit trail A path by which the original input to a process (e.g. data) can be traced back through the process, taking the process output as a starting point. This facilitates defect analysis and allows a process audit to be carried out. [After TMap] Denetim izlemesi Bir girdinin (örnek veri) sistemde başlattığı sürecin çıktısı başlangıç noktası olarak ele alınarak, sürecin geriye dönük izlenmesi. Bu yaklaşım hata analizine ve ilgili sürecin denetlenmesine olanak sağlar.[TMap Sonrası]
automated testware Testware used in automated testing, such as tool scripts. otomatize test yazılımı Test otomasyonunda kullanılan, yazılımı test etmek için kodlanmış yazılımdır. Örn. Test araç betikleri
availability The degree to which a component or system is operational and accessible when required for use. Often expressed as a percentage. [IEEE 610] Elverişlilik Bir bileşen veya sistemin kullanılması gerektiğinde, operasyonel ve erişilebilir olma derecesi. Genellikle yüzdesel olarak gösterilir. [IEEE 610]

– B –

Term Definition Terim Tanım
back-to-back testing Testing in which two or more variants of a component or system are executed with the same inputs, the outputs compared, and analyzed in cases of discrepancies. [IEEE 610] Arka-Arkaya Test Etme Bir bileşenin veya sistemin iki veya daha fazla varyansının aynı girdilerle test edilmesi, çıktılarının karşılaştırılması ve tutarsızlık durumunda analiz edilmesi.
balanced scorecard A strategic tool for measuring whether the operational activities of a company are aligned with its objectives in terms of business vision and strategy. See also corporate dashboard, scorecard. Kurumsal karne Şirketin operasyonel aktivitelerinin; iş vizyonu ve stratejik hedefleri ile uyumunu ölçümleyen bir araç. Ayrıca bakınız kurumsal gösterge tablosu, puan kartı.
baseline A specification or software product that has been formally reviewed or agreed upon, that thereafter serves as the basis for further development, and that can be changed only
through a formal change control process. [After IEEE 610]
Temel çizgi Resmi olarak gözden geçirilmiş veya üzerinde anlaşılmış; ileriki geliştirmeler için baz teşkil edecek ve sadece resmi bir değişiklik kontrol süreci ile değiştirilebilen özellik veya yazılım ürünü.[IEEE 610 sonrası]
basic block A sequence of one or more consecutive executable statements containing no branches. Note: A node in a control flow graph represents a basic block. Temel Öbek Dallanma içermeyen, bir veya birden fazla sayıda, ardışık olarak yürütülebilen komut dizisi. Not: Kontrol akış grafiğinde bulunan düğüm noktası bir temel öbektir.
basis test set A set of test cases derived from the internal structure of a component or specification to ensure that 100% of a specified coverage criterion will be achieved. Esas Test Kümesi Bir bileşenin veya gereksinimin iç yapısı gözönüne alınarak oluşturulan, belirlenen kapsama %100 ulaşmak için kullanılan bir grup test senaryosu.
bebugging [Abbott] See fault seeding. Hata Ekimi [Abbott] Bakınız Kusur Ekimi.
behavior The response of a component or system to a set of input values and preconditions. Davranış Bir bileşen veya sistemin bir grup girdi değerlerine ve ön koşullara göre verdiği tepki.
benchmark test (1) A standard against which measurements or comparisons can be made.
(2) A test that is be used to compare components or systems to each other or to a standard as in (1). [After IEEE 610]
Karşılaştırma testi (1) Ölçüm veya karşılaştırma yapmaya yarayan bir standart
(2) Bileşen veya sistemleri birbirleri arasında veya bir standarta göre [(1)’deki gibi] karşılaştıran test. [IEEE 610 sonrası]
bespoke software Software developed specifically for a set of users or customers. The opposite is off-the-shelf software. Ismarlama/Sipariş Yazılım Bir grup kullanıcı veya müşteri için özel olarak geliştirilen yazılım. Tersi paket yazılımdır
best practice A superior method or innovative practice that contributes to the improved performance of an organization under given context, usually recognized as ‘best’ by other peer organizations. En İyi Uygulama Bir kurumun bulunduğu bağlamda daha iyi performansa sahip olmasına katkı sağlayan , üstün metod veya yenilikçi uygulama. Genellikle diğer eşdeğer kuruluşlar tarafından ‘en iyi’ olarak tanımlanır.
beta testing Operational testing by potential and/or existing users/customers at an external site not otherwise involved with the developers, to determine whether or not a component or system satisfies the user/customer needs and fits within the business processes. Beta testing is often employed as a form of external acceptance testing for off-the-shelf software in order to acquire feedback from the market. Beta Testi Potansiyel ve/veya varolan, harici konumda bulup, geliştiricilere dahil olmayan kullanıcı/müşterinin; bir bileşenin veya sistemin, kullanıcı/müşteri ihtiyaçlarına ve iş süreçlerine uygunluğuna karar vermesi için yürütülen işletimsel test. Beta testi genel olarak harici kabul testi olarak paket yazılım ürününün üzerinde pazardan geri bildirim almak amacı ile gerçekleştirilir.
big-bang testing An integration testing approach in which software elements, hardware elements, or both are combined all at once into a component or an overall system, rather than in stages. [After IEEE 610] See also integration testing. Big-Bang Testi Yazılım öğelerinin, donanım öğelerinin veya her ikisinin aynı anda birleştirilerek başka bir bileşene veya genel sisteme tek seferde dönüştürülerek test edilmesini sağlayan bir entegrasyon test yaklaşımı. [IEEE 610 sonrası] Ayrıca bakınız entegrasyon testi
black box technique See black box test design technique Kara Kutu Tekniği Kara kutu test tasarım tekniği
black box test design technique Procedure to derive and/or select test cases based on an analysis of the specification, either functional or non-functional, of a component or system without reference to its internal structure. Kara Kutu Test Tasarım Tekniği Test senaryolarının test edilecek sistemin fonksiyonel veya fonksiyonel olmayan gereksinimleri baz alınarak oluşturulduğu, sistemin iç çalışma mantığının dikkate alınmadığı test tasarım tekniği.
black box testing Testing, either functional or non-functional, without reference to the internal structure of the component or system Kara Kutu Testi Test edilecek sistemin iç çalışma mantığı dikkate alınmadan fonksiyonel veya fonksiyonel olmayan şekillerde test edilmesi aktivitesi.
blocked test case A test case that cannot be executed because the preconditions for its execution are not fulfilled. Bloke Test Senaryosu Koşturulması için gerekli olan önkoşullar yerine getirilmediği için koşturulamayan test senaryosu.
bottom-up testing An incremental approach to integration testing where the lowest level components are tested first, and then used to facilitate the testing of higher level components. This process is repeated until the component at the top of the hierarchy is
tested. See also integration testing.
Aşağıdan-yukarıya test etme Entegrasyon testinde en düşük seviyedeki bileşenlerin ilk olarak test edildiği ve bu test edilen bileşenlerin daha üstteki bileşenlerin testleri için kullanıldığı artımsal test yaklaşımı. Bu süreç en üst seviyedeki bileşenler test edilene kadar tekrarlanır. Ayrıca bakınız entegrasyon testi.
boundary value An input value or output value which is on the edge of an equivalence partition or at the smallest incremental distance on either side of an edge, for example the minimum or maximum value of a range. Sınır Değeri Denklik sınıfının kenarında veya kenar değerlerin hemen yakınında bulunan girdi veya çıktılar. Örneğin bir aralığın minimum veya maximum değeri.
boundary value analysis A black box test design technique in which test cases are designed based on boundary values. See also boundary value. Sınır Değer Analizi Test senaryolarının, sınır değerlerine göre tasarlandığı kara kutu test tasarım tekniği. Ayrıca bakınız sınır değeri.
boundary value coverage The percentage of boundary values that have been exercised by a test suite. Sınır Değeri Kapsamı Koşturulan testlerin sınır değerlerini kapsama yüzdesi
boundary value testing See boundary value analysis. Sınır Değer Testi Bakınız Sınır Değer Analizi
branch A basic block that can be selected for execution based on a program construct in which one of two or more alternative program paths is available, e.g. case, jump, go to, if-then-else Dal Case, jump, go to, if-then-else gibi karar öğeleriyle iki veya daha fazla yola ayrılmış programın çalıştırılabilir bir bloğu.
branch condition See condition. Dal Koşulu Bakınız Koşul.
branch condition combination coverage See multiple condition coverage. Dal Koşulu Kombinasyon Kapsamı Bakınız Çoklu Koşul Kapsamı
branch condition combination testing See multiple condition testing. Dal Koşulu Kombinasyon Testi Bakınız Çoklu Koşul Testi.
branch condition coverage See condition coverage. Dal Koşulu Kapsamı Bakınız Koşul Kapsamı.
branch coverage The percentage of branches that have been exercised by a test suite. 100% branch coverage implies both 100% decision coverage and 100% statement coverage. Dal Kapsamı Koşturulan testlerin dalları kapsama yüzdesi. Testlerde %100 dal kapsamı sağlandığı zaman hem %100 karar hem de %100 komut kapsamı da sağlanmış olur.
branch testing A white box test design technique in which test cases are designed to execute branches. Dal Testi Test senaryolarının programdaki dalları yürütmek için dizayn edildiği beyaz kutu test tasarım tekniği.
buffer A device or storage area used to store data temporarily for differences in rates of data flow, time or occurrence of events, or amounts of data that can be handled by the devices
or processes involved in the transfer or use of the data. [IEEE 610]
Arabellek Veri transferi veya kullanımında, verileri geçici olarak; veri akış oranındaki farklılıklara, olayların meydana geliş zamanına veya cihazlar/süreçler tarafından işlenen veri miktarına göre kayıt altına alan cihaz ya da depolama alanı.   [IEEE 610]
buffer overflow A memory access failure due to the attempt by a process to store data beyond the boundaries of a fixed length buffer, resulting in overwriting of adjacent memory areas or the raising of an overflow exception. See also buffer. Arabellek Aşımı Sabit büyüklükteki arabellek alanının dışında veri kaydetmeye çalışılması sonucu oluşan, bitişik bellek alanlarının üzerine yeniden yazma veya kural dışı taşma ile sonuçlanan bellek erişim hatası. Ayrıca bakınız arabellek.
bug A flaw in a component or system that can cause the component or system to fail to perform its required function, e.g. an incorrect statement or data definition. A bug, if
encountered during execution, may cause a failure of the component or system.
hata Bir bileşen ya da sistemin gerekli işlevini gerçekleştirmesini engelleyen kusur. (örn. Doğru olmayan komut veya veri tanımlaması). Hata, bileşen ya da sistem çalışırken ortaya cıkarsa arızaya neden olabilir.
bug report A document reporting on any flaw in a component or system that can cause the component or system to fail to perform its required function. [After IEEE 829] hata raporu Bir bileşen veya sistemin gereken fonksiyonlarını yerine getirmesini engelleyen kusurun raporlandığı doküman.[IEEE 829]
bug taxonomy A   system of (hierarchical) categories   designed to be   a useful aid for
reproducibly classifying bugs.
hata sınıflandırması Hataların hiyerarşik kategorilere ayrılarak özellikle hata bazlı testlerde tekrar kullanılmasını sağlayan yöntem
bug tracking tool A tool that facilitates the recording and status tracking of bugs and changes.     They   often   have     workflow-oriented facilities   to track   and     control   the allocation,   correction   and     re-testing   of   bugs     and   provide   reporting     facilities.   See   also incident management tool. hata yönetim aracı Hataların ve değişikliklerin kaydedilmesini ve durumlarının izlenmesini sağlayan bir araç. Hataların atanmasını, düzeltilmesini ve tekrar test edilmesini izlemek ve kontrol etmek için iş akışı özellikleri vardır ve raporlama imkanı sağlar. Ayrıca bakınız olay yönetim aracı
business process-based testing An approach to testing in which test cases are designed based on descriptions and/or knowledge of business processes. iş sürecine dayalı test Test senaryolarının iş süreçleri baz alınarak oluşturulduğu test yaklaşımı.

– C –

Term Definition Terim Tanım
call graph An abstract representation of calling relationships between subroutines in a program. çağrı grafiği Bir programın program parçacıkları arası birbirlerini çağırma ilişkisinin soyut gösterimi.
Capability Maturity Model Integration A framework that describes the key elements of an effective product development and maintenance process. The Capability Maturity Model Integration covers best-practices for planning, engineering and managing product development and maintenance. [CMMI] Entegre Yetenek Olgunluk Modeli Etkili yazılım geliştirme ve bakım süreçleri oluşturmak için anahtar öğeleri tanımlayan bir çerçeve model. Yazılım geliştirme yönetim ve bakım süreçlerinin planlama, mühendislik ve yönetimine ait en iyi uygulamaları kapsamaktadır.
capture/playback tool A type of test execution tool where inputs are recorded during manual testing in order to generate automated test scripts that can be executed later (i.e. replayed). These tools are often used to support automated regression testing. Kaydet/oynat aracı Manuel testler sırasında gerçekleştirilen test adımlarının kaydedilmesi amacıyla kullanılan bir tür test yürütme aracı. Kaydedilen senaryolar daha sonra koşturulmak üzere otomatik test senaryoları için kullanılır. Kaydet/oynat araçları genelde regresyon testlerinin otomasyonunda kullanılır.
capture/replay tool See capture/playback tool. kaydet/tekrar oynat aracı Bakınız kaydet/oynat aracı.
CASE Acronym for Computer Aided Software Engineering. CASE Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği kısaltması. (Acronym for Computer Aided Software Engineering)
CAST Acronym for Computer Aided Software Testing. See also test automation. CAST Bilgisayar Destekli Yazılım Testi kısaltması. Ayrıca bakınız test otomasyonu. (Acronym for Computer Aided Software Engineering)
causal analysis The analysis of defects to determine their root cause. [CMMI] nedensel analiz Hataların kök nedenini saptamaya yönelik analizdir. [CMMI]
cause-effect analysis See cause-effect graphing. neden-sonuç analizi Bakınız neden-sonuç grafiği
cause-effect decision table See decision table. neden-sonuç karar tablosu Bakınız karar tablosu.
cause-effect diagram A graphical representation used to organize and display the interrelationships of various possible root causes of a problem. Possible causes of a real or potential defect or failure are organized in categories and subcategories in a horizontal tree-structure, with the (potential) defect or failure as the root node. [After Juran] neden-sonuç diyagramı Bir problemin çesitli olası kök sebepleri arasındaki ilişkileri düzenleme ve sergileme amacıyla kullanılan grafik gösterim şekli. Yatay bir ağaç yapısında bir hatanın veya arızanın gerçek veya olası nedenleri kategoriler ve alt kategoriler halinde gösterilerek hata veya arızayı temsil eden düğüm noktalarıyla ilişkilendirilir. [Juran sonrası]
cause-effect graph A graphical representation of inputs and/or stimuli (causes) with their associated outputs (effects), which can be used to design test cases. neden-sonuç grafiği Girdiler ve/veya tetikleyiciler (nedenler) ile ilgili çıktıların (etkilerin) grafik gösterimi. Test senaryolarının tasarımında kullanılabilir.
cause-effect graphing A black box test design technique in which test cases are designed from cause-effect graphs. [BS 7925/2] neden-sonuç grafiği Test senaryolarının neden-sonuç grafiği kullanılarak tasarlandığı bir kara-kutu test tasarım tekniği.
certification The process of confirming that a component, system or person complies with its specified requirements, e.g. by passing an exam. sertifikasyon Bir bileşenin, sistemin ya da kişinin belirli gereksinimleri karşıladığının, örnegin bir sınavdan geçer not alarak, onaylanması süreci.
change control See configuration control. değişiklik kontrolü Bakınız yapılandırma kontrolü.
change control board See configuration control board. Değişiklik kontrol kurulu Bakınız yapılandırma kontrol kurulu.
change management (1) A structured approach to transitioning individuals, and organizations from a current state to a desired future state. (2) Controlled way to effect a change, or a proposed change, to a product or service. See also configuration management. Değişim yönetimi (1)bireyleri veya organizasyonları mevcut durumlarından gelecekteki arzulanan hedef yapılarına geçirmek icin kullanılan yapısal yaklaşım (2) Bir ürün ya da servisin değişimini ya da önerilen değişimini kontrollü biçimde yürütmek. Ayrıca bakınız yapılandırma yönetimi.
changeability The capability of the software product to enable specified modifications to be implemented. [ISO 9126] See also maintainability. Değiştirilebilirlik Bir yazılımın üzerinde değişikliklerin gerçekleştirilmesine izin verme yeteneği[ISO 9126] Ayrıca bakınız sürdürülebilirlik
charter See test charter. başlatma belgesi Bakınız test başlatma belgesi
checker See reviewer. Kontrol edici Bakınız gözden geçirici.
checklist-based testing An experience-based test design technique whereby the experienced tester uses a high-level list of items to be noted, checked, or remembered, or a set of rules or criteria against which a product has to be verified. kontrol listesine dayalı test etme Tecrübeye dayalı bir test tasarım tekniği. Bu teknikte tecrübeli test uzmanı,   yazılımı doğrulamak için kural veya kriterlerden oluşan genel bir liste kullanır.
Chow’s coverage metrics See N-switch coverage. [Chow] Chow kapsam metrikleri Bakınız N-anahtar kapsamı [Chow].
classification tree A tree showing equivalence partitions hierarchically ordered, which is used to design test cases in the classification tree method. See also classification tree method. sınıflandırma ağacı Denklik sınıflarını hiyerarşik sıralanmış sekilde gösteren ağaç. Bu ağaç gösterimi sınıflandırma ağacı yönteminde test senaryolarını tasarlamakta kullanılır. Ayrıca bakınız sınıflandırma ağacı tekniği
classification tree method A black box test design technique in which test cases, described by means of a classification tree, are designed to execute combinations of representatives of input and/or output domains. [Grochtmann] sınıflandırma ağacı yöntemi Bir kara-kutu test tasarım tekniği. Test senaryoları, sınıflandırma ağacında yer alan girdi ve/veya çıktıların kombinasyonları kullanılarak oluşturulur. [Grochtmann]
clear-box testing See white-box testing. açık-kutu testi Bakınız beyaz-kutu testi.
CMMI See Capability Maturity Model Integration. CMMI Entegre Yetenek Olgunluk Modeli kısaltması. (Capability Maturity Model Integration)
code Computer instructions and data definitions expressed in a programming language or in a form output by an assembler, compiler or other translator. [IEEE 610] kod Bir programlama dilini oluşturan veya makine dili çevirici, derleyici ya da başka bir çeviricinin çıktısı olarak üretilen bilgisayar komutları ve veri tanımları.[IEEE 610]
code analyzer See static code analyzer. kod çözümleyici Bakınız statik kod çözümleyici.
code coverage An analysis method that determines which parts of the software have been executed (covered) by the test suite and which parts have not been executed, e.g. statement coverage, decision coverage or condition coverage. kod kapsamı Test senaryolarının, yazılımı oluşturan kodun hangi bölümlerini çalıştırıp (kapsayıp), hangi bölümlerini henüz çalıştırmadığını saptayan bir analiz yöntemi. Örneğin komut kapsamı, karar kapsamı ya da koşul kapsamı gibi
code-based testing See white box testing. kod bazlı test Bakınız beyaz-kutu testi.
codependent behavior Excessive emotional or psychological dependence on another person, specifically in trying to change that person’s current (undesirable) behavior while supporting them in continuing that behavior. For example, in software testing, complaining about late delivery to test and yet enjoying the necessary “heroism” working additional hours to make up time when delivery is running late, therefore reinforcing the lateness. bağımlı davranış Bir başka kişiye duygusal ve fiziksel olarak aşırı bağlılık durumudur, özellikle bu kişinin şimdiki, istenmeyen davranışını değiştirmeye çalışırken bu davranışın devam etmesini desteklemek olarak görülür. Yazılım testinde bir yandan yazılımın teste geç teslim edilmesinden şikayet ederken bir yandan da teslimin geç olmasından kaynaklanan gecikmeyi telafi edecek biçimde kahramanca ek mesai yapmaktan hoşlanmak bu davranışa örnektir.
co-existence The capability of the software product to co-exist with other independent software in a common environment sharing common resources. [ISO 9126] See also portability. bir arada varolma Bir yazılımın başka bağımsız yazılımlar ile birlikte ortak kaynakları paylaştığı bir ortamda aynı anda varolabilmes.[ISO 9126] Ayrıca bakınız taşınabilirlik.
combinatorial testing A means to identify a suitable subset of test combinations to achieve a predetermined level of coverage when testing an object with multiple parameters and where those parameters themselves each have several values, which gives rise to more combinations than are feasible to test in the time allowed. See also classification tree method, pairwise testing, orthogonal array testing. Kombinasyonlu test etme Parametrelerinin herbirinin farklı değerler alabileceği çoklu parametreye sahip objede istenilen test kapsamına en makul şekilde ulaşmak için test kombinasyonlarından en uygun alt kümenin seçilmesi. Ayrıca bakınız sınıflandırma ağacı, ikili test, dikey sıralar
Commercial Off-The-Shelf software See off-the-shelf software. Ticari paket yazılım Bakınız paket yazılım.
comparator See test comparator. Karşılaştırıcı Bakınız test karşılaştırıcısı.
compatibility testing See interoperability testing. uygunluk testi Bakınız birlikte çalışabilirlik testi.
compiler A software tool that translates programs expressed in a high order language into their machine language equivalents. [IEEE 610] derleyici Programlama dilini makine diline çeviren yazılım aracı [IEEE 610]
complete testing See exhaustive testing. tamamını test etmek Bakınız tam kapsamlı test etmek
completion criteria See exit criteria. Tamamlama kriteri Bakınız çıkış kriteri
complexity The degree to which a component or system has a design and/or internal structure that is difficult to understand, maintain and verify. See also cyclomatic complexity. karmaşıklık Bir bileşen ya da sistemin tasarım ve/veya iç yapısının anlaşılmasının, bakımının ve doğrulanmasının zorluğunu gösteren derece. Ayrıca bakınız döngüsel karmaşıklık
compliance The capability of the software product to adhere to standards, conventions or regulations in laws and similar prescriptions. [ISO 9126] uyumluluk Yazılımın standartlara, sözleşme hükümlerine veya kanun ve benzeri yönergelerdeki düzenlemelere uygunluğu [ISO 9126]
compliance testing The process of testing to determine the compliance of the component or system. uyumluluk testi Bir bileşen ya da sistemin uyumluluğunu saptamaya yarayan test süreci.
component A minimal software item that can be tested in isolation. bileşen Tek başına test edilebilen en küçük yazılım öğesi
component integration testing Testing performed to expose defects in the interfaces and interaction between integrated components. bileşen entegrasyon testi Entegre bileşenlerin arayüzlerinde ve etkileşimlerindeki hataları bulmaya yönelik yapılan test
component specification A description of a component’s function in terms of its output values for specified input values under specified conditions, and required non-functional behavior (e.g. resource-utilization). bileşen özelliği Bileşenin fonksiyonel ve/veya fonksiyonel olmayan özelliklerinin anlatıldığı tanımlamalar
component testing The testing of individual software components. [After IEEE 610] bileşen testi Bileşenlerinin tek başına test edilmesi [IEEE 610 sonrası]
compound condition Two or more single conditions joined by means of a logical operator (AND, OR or XOR), e.g. ‘A>B AND C>1000’. bileşik koşul iki ya da daha fazla tekil koşulun bir mantıksal öğe (VE, VEYA, DIŞLAMALI VEYA) aracılığıyla birleştirilmesi, örneğin ‘A>B VE C>100’.
concrete test case See low level test case. somut test senaryosu Bakınız alt seviye test senaryosu
concurrency testing Testing to determine how the occurrence of two or more activities within the same interval of time, achieved either by interleaving the activities or by simultaneous execution, is handled by the component or system. [After IEEE 610] eşzamanlılık testi Sistem üzerinde iki veya daha fazla aktivitenin aynı zaman aralığında birlikte veya dönüşümlü olarak çalıştırılıp test edilmesi [IEEE 610 sonrasında]
condition A logical expression that can be evaluated as True or False, e.g. A>B. See also condition testing. koşul “Dogru” ya da “Yanlış” olarak değerlendirilebilecek mantıksal ifaded. Örneğin A>B. Ayrıca bakınız koşul testi
condition combination coverage See multiple condition coverage. koşul kombinasyon kapsamı Bakınız çoklu koşul kapsamı.
condition combination testing See multiple condition testing. koşul kombinasyon testi Bakınız çoklu koşul testi
condition coverage The percentage of condition outcomes that have been exercised by a test suite. 100% condition coverage requires each single condition in every decision statement to be tested as True and False. koşul kapsamı Koşturulan testlerin koşulları kapsam yüzdesi. %100 koşul kapsamına ulaşabilmek için her bir kararın içindeki koşulların tek tek ‘Doğru’ ve ‘Yanlış’ değerlerini alması gerekmektedir.
condition determination coverage See modified condition decision coverage. koşul belirleme kapsamı Bakınız değiştirilmiş koşul karar kapsamı.
condition determination testing See modified condition decision testing. koşul belirleme testi Bakınız değiştirilmiş koşul karar testi.
condition outcome The evaluation of a condition to True or False. koşul çıktısı Koşulun “Doğru” ya da “Yanlış” olarak değerlendirilmesi
condition testing A white box test design technique in which test cases are designed to execute condition outcomes. koşul testi Test senaryolarının koşul sonuçlarını koşturacak biçimde tasarlandığı bir beyaz-kutu test tasarım tekniği
confidence interval In managing project risks, the period of time within which a contingency action must be implemented in order to be effective in reducing the impact of the risk. güven aralığı Ortaya çıkması muhtemel risklerin etkilerini azaltmak için hayata geçirilmesi planlanan beklenmedik durum aksiyonlarına gereken zaman
confidence test See smoke test. güven testi Bakınız duman testi.
configuration The composition of a component or system as defined by the number, nature, and interconnections of its constituent parts. yapılandırma Sistemi meydana getiren parçaların sayısı, durumu ve birbirleriyle bağlantıları gibi özelliklerinin kullanılarak sistemin tanımlanması
configuration auditing The function to check on the contents of libraries of configuration items, e.g. for standards compliance. [IEEE 610] yapılandırma denetimi Yapılandırma öğelerinin kütüphanelerinin içeriklerinin kontrol edilmesi. Örneğin standartlara uyumluluk .[IEEE 610]
configuration control An element of configuration management, consisting of the evaluation, co-ordination, approval or disapproval, and implementation of changes to configuration items after formal establishment of their configuration identification. [IEEE 610] yapılandırma kontrolü Yapılandırma yönetiminin bir parçasıdır. Yapılandırma öğelerinin değerlendirilmesini, kordinasyonunu, onaylanmasını veya reddedilmesini içerir.[IEEE 610]
configuration control board (CCB) A group of people responsible for evaluating and approving or disapproving proposed changes to configuration items, and for ensuring implementation of approved changes. [IEEE 610] yapılandırma kontrol kurulu Yapılandırma öğeleri için önerilen değişiklikleri değerlendiren, onaylayan veya reddeden; değişikliklerin hayata geçirilmesinden sorumlu olan kişilerden oluşan gruptur.[IEEE 610]
configuration identification An element of configuration management, consisting of selecting the configuration items for a system and recording their functional and physical characteristics in technical documentation. [IEEE 610] yapılandırma tanımlama Yapılandırma yönetiminin bir parçası. Yapılandırma öğelerinin seçimini, fonksiyonel ve fiziksel özelliklerinin teknik dökumantasyonda kaydedilmesini kapsar.[IEEE 610]
configuration item An aggregation of hardware, software or both, that is designated for configuration management and treated as a single entity in the configuration management process. [IEEE 610] yapılandırma öğesi Yapılandırma yönetiminde tek bir varlık olarak ele alınan donanım, yazılım veya her ikisinden oluşan küme .[IEEE 610]
configuration management A discipline applying technical and administrative direction and surveillance to: identify and document the functional and physical characteristics of a configuration item, control changes to those characteristics, record and report change processing and implementation status, and verify compliance with specified requirements. [IEEE 610] yapılandırma yönetimi Bir yapılandırma öğesinin fonksiyonel ve fiziksel özelliklerinin tanımlanması, dökümantasyonu, bu özellikler üzerinde yapılacak değişikliklerin kontrolü, değişikliklerin yapılmasının ve hayata geçirilmesinin kayıt altına alınması ve raporlanması, gereksinimlere uyumluluğunu kapsayan disiplin [IEEE 610]
configuration management tool: A tool that provides support for the identification and
control of configuration items, their status over changes and versions, and the release of
baselines consisting of configuration items.
yapılandırma yönetim aracı Yapılandırma yönetimi yapılacak öğelerin belirlenmesi ve kontrolü, versiyonlama, değişiklik sonrası durum takibi ve sürüm yönetimi konusunda destek sağlayan bir araç.
configuration testing See portability testing yapılandırma testi bakınız taşınabilirlik testi
confirmation testing See compliance testing onaylama testi bakınız uyumluluk testi
consistency The degree of uniformity, standardization, and freedom from contradiction
among the documents or parts of a component or system. [IEEE 610]
tutarlılık Bir bileşen ya da sistemin dokümanları ve parçaları arasındaki standardizasyon, tutarlılık ve çelişkiden uzaklık derecesi [IEEE 610]
consultative testing Testing driven by the advice and guidance of appropriate experts from
outside the test team (e.g., technology experts and/or business domain experts).
Danışılarak yapılan testler Test ekibi dışındaki bilirkişilerin/uzmanların (iş alanındaki konu uzmanları, teknoloji uzmanları) tavsiye, yardım ve yönlendirmesiyle yapılan testler
content-based model A process model providing a detailed description of good engineering
practices, e.g. test practices.
içerik bazlı model İyi mühendislik uygulamalarının (örnek test uygulamaları) detaylı açıklamasını içeren süreç modeli
continuous representation A capability maturity model structure wherein capability levels
provide a recommended order for approaching process improvement within specified
process areas. [CMMI]
sürekli gösterim Süreç iyileştirmesi için önerilen yetenek seviyelerinin sıralı bir şekilde gösterildiği yetenek olgunluk modeli yapısı (CMMI)
control chart A statistical process control tool used to monitor a process and determine
whether it is statistically controlled. It graphically depicts the average value and the upper
and lower control limits (the highest and lowest values) of a process
kontrol grafiği Bir sürecin izlenmesini, istatistiksel olarak kontrol edilip edilmediğinin belirlenmesini sağlayan bir istatistiksel süreç kontrol aracı. Grafiksel olarak bir sürecin ortalama, alt ve üst limit değerlerini gösterir.
control flow A sequence of events (paths) in the execution through a component or system kontrol akışı Bir sistem içerisinde gerçekleşen olaylar dizisi (yol)
control flow analysis A form of static analysis based on a representation of unique paths
(sequences of events) in the execution through a component or system. Control flow
analysis evaluates the integrity of control flow structures, looking for possible control flow
anomalies such as closed loops or logically unreachable process steps.
kontrol akış analizi Bir sistemin işleyişi içindeki tekil yolların ( olayların sıralamasının) gösterimine dayanan bir statik analiz şekli. Kontrol akış analizleri, kontrol akışlarının bütünlüğünün incelenip hiç bitmeyen döngüler ve ulaşılamayan süreç adımları gibi olası hataların tespitini sağlar.
control flow graph An abstract representation of all possible sequences of events (paths) in the execution through a component or system kontrol akış grafiği Bir sistem içindeki olası tüm olaylar dizisinin (yol) soyut temsili gösterimi
control flow path See path. kontrol akış yolu Bakınız yol
control flow testing An approach to structure-based testing in which test cases are designed
to execute specific sequences of events. Various techniques exist for control flow testing,
e.g., decision testing, condition testing, and path testing, that each have their specific
approach and level of control flow coverage. See also decision testing, condition testing,
path testing.
kontrol akış testi Test senaryolarının, olayların belli sırada yürütülmesine göre tasarlandığı yapısal bir test yaklaşımı. Kontrol akış testleri için çeşitli teknikler vardır, örneğin karar testi, koşul testi ve yol testi , her birinin kendini özgü yaklaşımları ve kontrol akış kapsama derecesi vardır. Ayrıca bakınız karar testi, koşul testi, yol testi.
convergence metric A metric that shows progress toward a defined criterion, e.g.,
convergence of the total number of test executed to the total number of tests planned for
execution.
yakınsama metriği Belirli bir kritere ulaşma konusundaki ilerlemeyi gösteren metrik, örneğin   koşulan toplam test sayısının, koşulması planlanan toplam test sayısına oranı
conversion testing Testing of software used to convert data from existing systems for use in
replacement systems
dönüşüm testi Varolan sistemdeki verileri yerine geçecek sistemde kullanılacak şekilde dönüştüren yazılımın testi
corporate dashboard A dashboard-style representation of the status of corporate
performance data. See also balanced scorecard, dashboard.
kurumsal gösterge paneli Gösterge paneli şeklinde kurumsal performans verilerinin gösterimi. Bakınız kurum karnesi, gösterge paneli
cost of quality The total costs incurred on quality activities and issues and often split into
prevention costs, appraisal costs, internal failure costs and external failure costs.
kalitenin maliyeti Kaliteli bir ürün elde etme yolunda karşılaşılan toplam maliyet. Toplam maliyet   hatayı önleme maliyeti, değerlendirme maliyeti, arızanın oluşması durumunda iç ve dış kaynaklı maliyetleri gibi kırılımlara ayrılır.
COTS Acronym for Commercial Off-The-Shelf software. See off-the-shelf software COTS Ticari kullanıma hazır yazılım. Bakınız paket yazılım
coverage The degree, expressed as a percentage, to which a specified coverage item has been
exercised by a test suite
kapsam Bir test senaryo grubu ile sağlanan kapsama derecesi, yüzde olarak gösterilir.
coverage analysis Measurement of achieved coverage to a specified coverage item during
test execution referring to predetermined criteria to determine whether additional testing is
required and if so, which test cases are needed.
kapsam analizi Hedeflenen kapsama yüzdesine ulaşılıp ulaşılamadığı ve eğer ulaşılmadıysa hangi testlerin yürütülmesi ve hangi test senaryolarının koşturulması gerektiğinin belirlenmesi
coverage item An entity or property used as a basis for test coverage, e.g. equivalence
partitions or code statements.
kapsam öğesi Test kapsamı için temel alınan bir öğe veya tanım, örn. denklik sınıfları veya kod komutları
coverage measurement tool See coverage tool kapsam ölçüm aracı bakınız kapsam aracı
coverage tool A tool that provides objective measures of what structural elements, e.g.
statements, branches have been exercised by a test suite.
kapsam aracı Test senaryo grubu ile yapılan testler neticesinde komut, dal gibi yapısal öğelerin ne kadar test edildiğine yönelik nesnel ölçümler yapılmasını sağlayan araç
critical success factor An element necessary for an organization or project to achieve its
mission. Critical success factors are the critical factors or activities required for ensuring
the success.
kritik başarı faktörü Bir organizasyon ya da projenin hedefine ulaşması için gerekli öğeler. Kritik başarı faktörleri başarıya ulaşmayı sağlayan kritik aktivitelerdir.
Critical Testing Processes A content-based model for test process improvement built
around twelve critical processes. These include highly visible processes, by which peers
and management judge competence and mission-critical processes in which performance
affects the company’s profits and reputation. See also content-based model
Kritik test süreçleri Oniki kritik süreç etrafında test süreç iyileştirmesi için yapılmış içerik bazlı model. Şirketin itibar ve karlılığını etkileyen süreçleri içerir. Bakınız içerik bazlı model.
CTP See Critical Testing Processes CTP Bakınız Kritik test süreçleri
custom software See bespoke software. özel yazılım Bakınız ısmarlama yazılım
custom tool A software tool developed specifically for a set of users or customers özel araç Belli bir müşteri ya da kullanıcı grubu için özel olarak geliştirilmiş yazılım aracı
cyclomatic complexity The maximum number of linear, independent paths through a
program. Cyclomatic complexity may be computed as: L – N + 2P, where
– L = the number of edges/links in a graph
– N = the number of nodes in a graph
– P = the number of disconnected parts of the graph (e.g. a called graph or subroutine)
[After McCabe]
döngüsel karmaşa Bir programdaki doğrusal, bağımsız yolların maksimum sayısı. Şu şekilde hesaplanır: L – N + 2P,
– L = bir grafikteki kenar/bağlantı sayısı
– N = bir grafikteki düğüm sayısı         – P = bir grafikteki bağlantısız parçaların sayısı (örnek: çağrılan bir grafik veya alt program)
[McCabe sonrası]
cyclomatic number See cyclomatic complexity döngüsel sayı bakınız döngüsel karmaşa

– D –

Term Definition Terim Tanım
daily build A development activity whereby a complete system is compiled and linked every
day (often overnight), so that a consistent system is available at any time including all
latest changes.
günlük sürüm Kodların günlük olarak derlenerek son yapılan değişiklikleri de içerecek şekilde tutarlı bir sistem şeklinde hazır hale getirilmesi
dashboard A representation of dynamic measurements of operational performance for some
organization or activity, using metrics represented via metaphores such as visual ‘dials’,
‘counters’, and other devices resembling those on the dashboard of an automobile, so that
the effects of events or activities can be easily understood and related to operational goals.
See also corporate dashboard, scorecard.
gösterge paneli Bir organizasyon ya da aktiviteyle ilgili operasyonel performansın sayaç, araba kokpit göstergesi gibi benzetmeler kullanılarak gösterilmesi. Bu şekilde bir akitivitenin etkileri operasyonel hedeflerle ilişkilendirilmektedir. Bakınız kurumsal gösterge paneli, kurum karnesi.
data definition An executable statement where a variable is assigned a value. veri tanımlaması Bir değişkene değer atayan yürütülebilir bir komut
data-driven testing A scripting technique that stores test input and expected results in a
table or spreadsheet, so that a single control script can execute all of the tests in the table.
Data-driven testing is often used to support the application of test execution tools such as
capture/playback tools. [Fewster and Graham] See also keyword-driven testing.
veri güdümlü test Test girdi ve beklenen sonuçlarını bir tabloda saklayan, bu sayede tek bir test betiğinin tablodaki tüm testleri çalıştırabildiği bir test tekniği. Kaydet/oynat tarzındaki test otomasyon araçlarında sık kullanılan bir tekniktir (Fewster ve Graham). Ayrıca bakınız anahtar kelime güdümlü testler
data flow An abstract representation of the sequence and possible changes of the state of
data objects, where the state of an object is any of: creation, usage, or destruction. [Beizer]
veri akışı Veri objelerinin sıralaması ve durumlarındaki olası değişikliklerin soyut bir gösterimi. Nesnenin durumu: yaratılma, kullanım, silinme (Beizer)
data flow analysis A form of static analysis based on the definition and usage of variables. veri akış analizi Değişkenlerin tanım ve kullanımlarına dayanan bir statik analiz çeşidi.
data flow coverage The percentage of definition-use pairs that have been exercised by a test
suite.
veri akış kapsamı Bir test grubu tarafından çalıştırılan “tanım-kullanım” çiftlerinin yüzdesi.
data flow testing A white box test design technique in which test cases are designed to
execute definition-use pairs of variables.
veri akış testi “tanım-kullanım” çiftlerinin çalıştırılarak test edilmesine yönelik test senaryoları içeren beyaz kutu test tasarım tekniği
data integrity testing See database integrity testing veri bütünlük testleri bakınız veritabanı bütünlük testleri
data quality An attribute of data that indicates correctness with respect to some pre-defined
criteria, e.g., business expectations, requirements on data integrity, data consistency.
veri kalitesi Verinin önceden belirlenmiş kriterlere göre doğruluğunu gösteren bir özellik. Örnek: iş ile ilgili beklentiler, veri bütünlüğüne ilişkin gereksinimler ve veri tutarlılığı
database integrity testing Testing the methods and processes used to access and manage the
data(base), to ensure access methods, processes and data rules function as expected and
that during access to the database, data is not corrupted or unexpectedly deleted, updated or
created.
veritabanı bütünlük testleri Veritabanına ulaşmak ve yönetmek için gerekli metod ve süreçlerin test edilmesi. Amaç erişim metodlarının, süreçlerinin ve veri kurallarının beklendiği gibi çalıştığının kontrolüdür. Ayrıca veritabanının çöküp çökmediği, verilerin beklenmeyen şekilde silinip, yaratılıp, güncellenmediğinin kontrolüdür.
dd-path A path between two decisions of an algorithm, or two decision nodes of a
corresponding graph, that includes no other decisions. See also path.
dd-yolu Bir algoritmanın iki kararı ya da bir grafiğin iki karar düğümü arasında yer alan ve başka karar içermeyen yol.
dead code See unreachable code ölü kod Bakınız ulaşılamayan kod
debugger See debugging tool. hata ayıklayıcı Bakınız hata ayıklama aracı
debugging The process of finding, analyzing and removing the causes of failures in
software.
hata ayıklama Yazılımdaki hataların sebeplerinin bulunup, analiz edilip, ortadan kaldırılmasına yönelik süreç.
debugging tool A tool used by programmers to reproduce failures, investigate the state of programs and find the corresponding defect. Debuggers enable programmers to execute
programs step by step, to halt a program at any program statement and to set and examine
program variables.
hata ayıklama aracı Arızanın tekrar oluşturularak programın durumunun incelenmesi ve ilgili hatanın bulunması için yazılımcılar tarafından kullanılan bir araç. Hata ayıklama aracı, programcıların yazılımı adım adım yürütmesine, herhangi bir komutta durdurmasına, değişkenlere değer atamasına ve ne değer aldığını gözlemesine olanak sağlar.
decision A program point at which the control flow has two or more alternative routes. A
node with two or more links to separate branches.
karar Bir kontrol akışının iki ya da daha fazla alternatif rotasının olduğu program noktası.   Ayrı iki ya da daha fazla dala sahip nokta.
decision condition coverage The percentage of all condition outcomes and decision
outcomes that have been exercised by a test suite. 100% decision condition coverage
implies both 100% condition coverage and 100% decision coverage
karar koşul kapsamı Bir test grubu tarafından test edilen tüm koşul ve karar çıktılarının yüzdesi. %100 karar koşul kapsamı, %100 koşul kapsamı ve %100 karar kapsamı anlamına gelir.
decision condition testing A white box test design technique in which test cases are
designed to execute condition outcomes and decision outcomes.
karar koşul testi Test senaryolarının,koşul ve karar çıktılarını yürütecek şekilde tasarlandığı beyaz kutu test tasarım tekniği
decision coverage The percentage of decision outcomes that have been exercised by a test
suite. 100% decision coverage implies both 100% branch coverage and 100% statement
coverage.
karar kapsamı Bir test grubunun koşulması sonucunda elde edilen karar çıktılarının yüzdesi. %100 karar kapsamı, %100 dal kapsamı ve %100 komut kapsamını ifade eder.
decision outcome The result of a decision (which therefore determines the branches to be taken). karar çıktısı Bir kararın sonucu (ilerlenmesi gereken dalları belirler)
decision table A table showing combinations of inputs and/or stimuli (causes) with their
associated outputs and/or actions (effects), which can be used to design test cases.
karar tablosu Test senaryosu tasarımı için kullanılan, girdi ve/veya tetikleyici (neden) kombinasyonları ve bunlara bağlı çıktı ve/veya aksiyonları(sonuçları) gösteren tablo
decision table testing A black box test design technique in which test cases are designed to
execute the combinations of inputs and/or stimuli (causes) shown in a decision table.
[Veenendaal04] See also decision table.
karar tablosu testi Test senaryolarının bir karar tablosundaki girdi ve/veya tetikleyici (neden) kombinasyonlarını içerecek şekilde tasarlandığı kara kutu test tekniği (Veenendaal04). Bakınız karar tablosu
decision testing A white box test design technique in which test cases are designed to
execute decision outcomes.
karar testi Karar çıktılarının yürütülmesi için tasarlanan test senaryolarını içeren beyaz kutu test tasarım tekniği
defect A flaw in a component or system that can cause the component or system to fail to perform its required function, e.g. an incorrect statement or data definition. A defect, if
encountered during execution, may cause a failure of the component or system.
hata Bir bileşen ya da sistemin gerekli işlevini gerçekleştirmesini engelleyen kusur. (örn. Doğru olmayan komut veya veri tanımlaması). Hata, bileşen ya da sistem çalışırken ortaya cıkarsa arızaya neden olabilir.
defect-based technique See defect-based test design technique. hata bazlı teknik Bakınız hata bazlı test tasarım tekniği
defect-based test design technique A procedure to derive and/or select test cases targeted at
one or more defect categories, with tests being developed from what is known about the
specific defect category. See also defect taxonomy.
hata bazlı test tasarım tekniği Bir veya daha fazla hata kategorisinden hata bulmayı hedefleyen test senaryolarını belirleme / seçme prosedürü. Ayrıca bakınız hata sınıflandırması
defect category See defect type hata kategorisi Bakınız hata çeşidi
defect density The number of defects identified in a component or system divided by the
size of the component or system (expressed in standard measurement terms, e.g. lines-ofcode,
number of classes or function points).
hata yoğunluğu Bir sistem ya da bileşende bulunan hata sayısının sistemin büyüklüğüne oranı (örn. kod satır sayısı, sınıf sayısı, fonksiyon puanları)
Defect Detection Percentage (DDP) The number of defects found by a test phase, divided
by the number found by that test phase and any other means afterwards
hata tespit yüzdesi Bir test fazında bulunan hataların sayısının, aynı fazda ve daha sonraki fazlarda bulunan hataların sayısına oranı
defect management The process of recognizing, investigating, taking action and disposing
of defects. It involves recording defects, classifying them and identifying the impact.
[After IEEE 1044]
hata yönetimi Hataların farkına varılması, araştırılması, aksiyon alınması ve çözümüne yönelik süreç. Hataların kayıt edilmesini, sınıflandırılmasını ve etkilerinin tanımlanmasını içerir.
defect management committee A cross-functional team of stakeholders who manage reported defects from initial detection to ultimate resolution (defect removal, defect
deferral, or report cancellation). In some cases, the same team as the configuration control
board. See also configuration control board.
hata yönetim komitesi Hataların bulunmasından çözümüne (hata giderme, erteleme, rapor iptali) kadar hata yönetimini gerçekleştiren farklı gruplardan yetkililerin olduğu ekip. Bazı durumlarda yapılandırma kontrol kurulu olarak da faaliyet gösteririr. Bakınız yapılandırma kontrol kurulu
defect management tool A tool that facilitates the recording and status tracking of defects and changes.     They   often   have     workflow-oriented facilities   to track   and     control   the allocation,   correction   and     re-testing   of   defects     and   provide   reporting     facilities.   See   also incident management tool. hata yönetim aracı Hataların ve değişikliklerin kaydedilmesini ve durumlarının izlenmesini sağlayan bir araç. Hataların atanmasını, düzeltilmesini ve tekrar test edilmesini izlemek ve kontrol etmek için iş akışı özellikleri vardır ve raporlama imkanı sağlar. Ayrıca bakınız olay yönetim aracı
defect masking An occurrence in which one defect prevents the detection of another. [After
IEEE 610]
hata maskeleme Bir hatanın başka bir hatanın bulunmasını engellediği durum.[IEEE 610 sonrası]
defect report A document reporting on any flaw in a component or system that can cause the component or system to fail to perform its required function. [After IEEE 829] hata raporu Bir bileşen veya sistemin gereken fonksiyonlarını yerine getirmesini engelleyen kusurun raporlandığı doküman.[IEEE 829]
defect   taxonomy A   system of (hierarchical) categories   designed to be   a useful aid for
reproducibly classifying defects.
hata sınıflandırması Hataların hiyerarşik kategorilere ayrılarak özellikle hata bazlı testlerde tekrar kullanılmasını sağlayan yöntem
defect tracking tool See defect management tool. hata takip aracı Bakınız hata yönetim aracı
defect triage committee See defect management committee. hata önceliklendirme komitesi Bakınız hata yönetim komitesi
defect type An element in a taxonomy of defects. Defect taxonomies can be identified with
respect to a variety of considerations, including, but not limited to:
• Phase or development activity in which the defect is created, e.g., a specification error or a coding error
• Characterization of defects, e.g., an “off-by-one” defect
• Incorrectness, e.g., an incorrect relational operator, a programming language syntax
error, or an invalid assumption
• Performance issues, e.g., excessive execution time, insufficient availability.
hata çeşidi Hata sınıflandırmasının bir öğesidir. Hata sınıflandırmaları çeşitli etkenlere göre belirlenebilir. Bu etkenlerden bazıları şunlardır: • Hatanın oluştuğu faz veya ilgili yazılım geliştirme aktivitesi. Örneğin, gereksinim yanlışlığı veya kodlama yanlışlığı.
• Hata özelliği: Örneğin; mantıksal kusur.
• Doğru olmayan. Örneğin; doğru olmayan ilişkisel işleç, programlama dili yazım hatası veya geçersiz varsayım.
• Performans konuları.Örneğin; aşırı yürütme süresi, yetersiz elverişlilik düzeyi.
definition-use pair The association of a definition of a variable with the subsequent use of
that variable. Variable   uses include computational (e.g. multiplication) or   to direct the execution of a path (“predicate” use).
tanım-kullanım çifti Bir değişken tanımının bu değişkenin kullanımıyla eşleştirilmesi
deliverable Any   (work) product that   must be delivered   to someone other   than the (work) product’s author. çıktı Yapan kişi dışında başka bir paydaşa teslim edilmesi gereken iş/ürün.
Deming cycle An iterative four-step problem-solving process, (plan-do-check-act), typically
used in process improvement. [After Deming]
Deming döngüsü Döngüsel dört adımlı problem çözme süreci, (planla, uygula, kontrol et, önlem al). Genellikle süreç iyileştirme çalışmalarında kullanılır.[Deming sonrası]
design-based   testing An   approach to testing   in which test   cases are designed   based on the
architecture and/or detailed   design of a   component or system (e.g.   tests of interfaces between components or systems).
tasarım bazlı test Test senaryolarının mimari ve/veya sistemin detaylı tasarımı baz alınarak oluşturulduğu test yaklaşımı. (örn. bileşen veya sistemler arasındaki arayüzlerin testleri)
desk checking Testing of software or a specification by manual simulation of its execution.
See also static testing.
masabaşı kontrol Bir yazılım veya özelliğin uygulanmasının manuel simülasyon ile test edilmesi. Ayrıca bakınız statik test
development   testing Formal   or informal testing   conducted during the   implementation of a
component or system, usually in the development environment by developers. [After IEEE 610]
geliştirme testi Genellikle yazılımcılar tarafından bir bileşen veya sistemin devreye alınması sırasında geliştirme ortamında gerçekleştirilen resmi veya gayrı resmi test.[IEEE 610 sonrası]
deviation See incident. sapma Bakınız olay
deviation report See incident report. sapma raporu Bakınız olay raporu
diagnosing (IDEAL) The phase within the IDEAL model where it is determined where one
is, relative to   where one wants   to be. The   diagnosing phase consists   of the activities: characterize current and desired states and develop recommendations. See also IDEAL.
teşhis (IDEAL) Organizasyonel iyileştirme için kullanılan IDEAL modelde organizasyonun gelmek istediği nokta ile bulunduğu nokta arasındaki farkın belirlendiği faz. Teşhis aşaması şu aktiviteleri içerir: mevcut durum ve hedef yapının belirlenmesi, hedef yapıya ulaşmak için önerilerin geliştirilmesi Ayrıca bakınız IDEAL
dirty testing See negative testing. kirli test Bakınız negatif test
documentation   testing Testing   the quality of   the documentation, e.g.   user guide or
installation guide.
dokümantasyon testi Kullanım klavuzu veya kurulum klavuzu gibi dokümanların kalitesinin test edilmesi.
domain The set from which valid input and/or output values can be selected. alan geçerli girdi ve/veya çıktıların seçilebildiği küme.
domain   analysis A   black box test   design technique that   is used to identify   efficient and
effective test cases   when multiple variables   can or should   be tested together.   It builds on and generalizes equivalence partitioning and boundary values analysis. See also boundary value analysis, equivalence partitioning.
alan analizi Çoklu değişkenlerin birlikte test edilebileceği veya edilmesi gerektiği durumlarda etkili ve verimli test senaryolarını belirlemek için kullanılan kara kutu test tasarım tekniği. Bu teknik, denklik sınıfı ve sınır değer analizi tekniklerine dayanır ve onları genelleştirir. Ayrıca bakınız sınır değer analizi, denklik sınıfı
driver A   software component or test tool   that replaces a   component that takes   care of the control and/or the calling of a component or system. [After TMap] sürücü Bir bileşen veya sistemi kontrol eden ve/veya çağıran bir yazılım bileşeni veya test aracı. [Tmap’ten sonra]
dynamic   analysis The   process of evaluating   behavior, e.g. memory   performance, CPU
usage, of a system or component during execution. [After IEEE 610]
dinamik analiz Sistemin çalışması esnasında davranışının değerlendirilmesi. Örneğin: bellek performansı, CPU kullanımı. [IEEE 610 sonrası]
dynamic analysis tool A tool that provides run-time information on the state of the software
code. These tools are most commonly used to identify unassigned pointers, check pointer arithmetic and to   monitor the allocation,   use and de-allocation of   memory and to   flag memory leaks.
dinamik analiz aracı Çalışan yazılım kodunun durumu hakkında bilgi sağlayan bir araç. Bu araçlar genellikle atanmamış işaretçileri tanımlamak, işaretçi aritmetiğini kontrol etmek, atamayı, bellek kullanımını ve tekrar atamasını izlemek ve bellek sızıntılarını işaretlemek için kullanılır.
dynamic   comparison Comparison   of actual and   expected results, performed   while the
software is being executed, for example by a test execution tool.
dinamik karşılaştırma Yazılımın çalışması esnasında gerçek ve beklenen sonuçların karşılaştırılması. Örneğin bir test uygulama aracı tarafından gerçekleştirilebilir.
dynamic   testing Testing   that involves the   execution of the   software of a   component or
system.
dinamik test Bir bileşen veya sistemin çalıştırılarak test edilmesi.

– E –

Term Definition Terim Tanım
effectiveness The capability of producing an intended result. See also efficiency. etkinlik Planlanan sonucu üretebilme yeteneği. Ayrıca bakınız verimlilik
efficiency (1) The capability of the software product to provide appropriate performance,
relative to the amount of resources used under stated conditions. [ISO 9126] (2) The capability of a process to produce the intended outcome, relative to the amount of resources used
verimlilik (1) Bir yazılımın belirlenen şartlar altında kullanılan kaynakların miktarına bağlı olarak uygun performansı sağlama yeteneği. [ISO 9126] (2) Kullanılan kaynak miktarına bağlı olarak bir sürecin planlanan çıktıyı üretebilme yeteneği.
efficiency testing The process of testing to determine the efficiency of a software product. verimlilik testi Bir yazılım ürününün verimliliğini saptamak için gerçekleştirilen test süreci.
EFQM (European   Foundation for Quality   Management) excellence model A   non-prescriptive framework for   an organisation’s quality   management system, defined   and owned by the   European Foundation for   Quality Management, based   on five ‘Enabling’ criteria (covering what an organisation does), and four ‘Results’ criteria (covering what an organisation achieves). EFQM(Avrupa Kalite Yönetimi Kurumu) mükemmelik modeli Avrupa Kalite Yönetimi Kurumu tarafından tanımlanan bir organizasyonun kalite yönetim sistemi için çerçeve. Beş başarı kriteri (organizasyonun ne yaptığı kapsayan) ve dört sonuç kriterini (bir organizasyonun başardıkları) temel alır.
elementary   comparison testing A   black box test   design technique in   which test cases   are
designed to execute   combinations of inputs   using the concept   of modified condition decision coverage. [TMap]
temel karşılaştırma testi Test senaryolarının değiştirilmiş koşul karar kapsamı tekniğini baz alarak girdi kombinasyonlarının tasarlandığı kara kutu test tasarım tekniği.
embedded iterative development model A development lifecycle sub-model that applies an
iterative approach to   detailed design, coding   and testing within   an overall sequential
model.   In this   case, the high   level design documents   are prepared and   approved for the
entire project but the actual detailed design, code development and testing are conducted in
iterations.
gömülü döngüsel geliştirme modeli Detaylı tasarım, kodlama ve teste döngüsel bir yaklaşım uygulayan bir geliştirme yaşam döngüsü alt modeli. Bu modelde, üst seviye tasarım dokümanları tüm proje için hazırlanır ve onaylanır, fakat detaylı tasarım, kod geliştirme ve test döngüsel olarak gerçekleştirilir.
emotional   intelligence The   ability, capacity, and   skill   to identify,   assess, and manage   the
emotions of one’s self, of others, and of groups.
duygusal zeka Birinin, kendinin, diğer kişilerin ve grupların duygularını tanımlama, değerlendirme ve yönetme yeterlik, yetenek ve becerisi
emulator A device, computer program, or system that accepts the same inputs and produces the same outputs as a given system. [IEEE 610] See also simulator. emülator Test edilecek sistem gibi davranan ve onunla aynı girdileri kabul edip aynı çıktıları üreten bir cihaz, bilgisayar programı veya sistem. [IEEE 610] Ayrıca bakınız simulatör.
entry   criteria The   set of generic   and specific conditions   for permitting a   process to go
forward with a   defined task, e.g.   test phase. The   purpose of entry   criteria is to   prevent a task from starting which would entail more (wasted) effort compared to the effort needed to remove the failed entry criteria. [Gilb and Graham]
giriş kriteri Bir sürecin başlamasına veya ilerlemesine izin vermek için kullanılan genel ve özel koşullar kümesi. Giriş kriterlerinin amacı başarısız olma ihtimali yüksek bir işleme başlanmasını önleyerek verimliliği artırmaktır.
entry point An executable statement or process step which defines a point at which a given
process is intended to begin.
giriş noktası Sürecin başlama noktasını tanımlayan komut veya süreç adımı.
equivalence class See equivalence partition. denklik sınıfı Bakınız denklik payı
equivalence   partition A   portion of an   input or output   domain for which   the behavior of a
component or system is assumed to be the same, based on the specification.
denklik payı Gereksinimlere göre bir bileşen veya sistemin aynı davranışları sergilediği girdi veya çıktı alanının bir kısmı.
equivalence   partition coverage The   percentage of equivalence   partitions that have been
exercised by a test suite.
denklik payı kapsamı Bir test grubunun çalıştırdığı denklik paylarının yüzdesi.
equivalence partitioning A black box test design technique in which test cases are designed
to execute representatives from equivalence partitions. In principle test cases are designed to cover each partition at least once.
denklik paylarına ayırma Test senaryolarının denklik sınıflarından temsilcileri çalıştırmak için tasarlandığı bir kara kutu test tasarım tekniği. Prensip olarak test senaryoları her sınıftan en az bir tane temsilci çalıştıracak şekilde tasarlanır.
error A human action that produces an incorrect result. [After IEEE 610] insan hatası/hata Bir insan tarafından gercekleştirilen ve doğru olmayan sonuç üreten bir eylem [IEEE 610’dan sonra]
error guessing A test design technique where the experience of the tester is used to
anticipate what defects might be present in the component or system under test as a result of errors made, and to design tests specifically to expose them.
hata tahminleme Testi gerçekleştiren kişinin tecrübesinin test edilen bileşen veya sistemde hangi yanlışların olabileceğinin tahmin edilmesinde kullanılması ve testlerin bu yanlışları ortaya çıkarmak üzere tasarlanması.
error seeding See fault seeding. hata ekimi Bakınız kusur ekimi
error seeding tool See fault seeding tool. hata ekim aracı Bakınız kusur ekim aracı
error tolerance The ability of a system or component to continue normal operation despite
the presence of erroneous inputs. [After IEEE 610].
hata toleransı Yanlış girdiler olmasına rağmen bir sistem veya bileşenin normal operasyonuna devam edebilme yeteneği. [IEEE 610 sonrası]
establishing (IDEAL) The   phase within the   IDEAL model where   the specifics of   how an
organization will reach   its destination are   planned. The establishing phase   consists of the activities: set priorities, develop approach and plan actions. See also IDEAL.
kurulum (IDEAL) Organizasyonel iyileştirme için kullanılan IDEAL modelinde bir organizasyonun hedeflediği yere nasıl geleceğinin ayrıntılarının plandığı faz. Kurulum aşamasında şu aktiviteler vardır: öncelikleri belirleme, yaklaşım geliştirme ve aksiyonları planlama. Ayrıca bakınız IDEAL
evaluation See testing. değerlendirme Bakınız test etme
exception handling Behavior of a component or system in response to erroneous input, from
either a human user or from another component or system, or to an internal failure.
istisna ele alma Bir kullanıcı veya bir başka sistem/bileşenden veya bir iç arızadan kaynaklanan hatalı bir girdiye karşı sistemin veya bileşenin gösterdiği davranışı
executable statement A statement which, when compiled, is translated into object code, and
which will be   executed procedurally when   the program is   running and may   perform an action on data.
yürütülebilir komut Derlendiğinde, nesne koduna çevrilen ve program koşturulduğunda yordamsal olarak yürütülecek ve veriler üzerinde bir eylem gerçekleştirebilecek kodlama deyimi
exercised A   program element is   said to be   exercised by a   test case when   the input value causes the   execution of that   element, such as   a statement, decision,   or other structural element. denenmiş Program parçası kendisine sağlanan girdi sonucunda komut, karar veya diğer yapısal öğelerinden birini koşturduğu zaman test senaryosu tarafından yürütülmüş olur
exhaustive   testing A   test approach in   which the test   suite comprises all   combinations of
input values and preconditions.
geniş kapsamlı test Test grubunun tüm girdi ve ön koşul kombinasyonlarını kapsadığı test yaklaşımı.
exit criteria The set of generic and specific conditions, agreed upon with the stakeholders
for permitting a process to be officially completed. The purpose of exit criteria is to prevent a   task from being   considered completed when   there are still   outstanding parts of the task which have not been finished. Exit criteria are used to report against and to plan when to stop testing. [After Gilb and Graham]
çıkış kriteri Bir sürecin resmi olarak tamamlanmasına izin vermek için paydaşlarla kararlaştırılmış genel ve özel durumlar grubu. Çıkış kriterlerinin amacı, işin hala bitirilmemiş kısımları varken o işin tamamlanmış olarak değerlendirilmesini önlemektir. Çıkış kriterleri testin ne zaman sonlanacağını planlamak ve raporlama için kullanılır. [Gilb ve Graham sonrası]
exit   point An   executable statement or   process step which   defines a point   at which a   given process is intended to cease. çıkış noktası Sürecin sonlanacağı bir noktayı tanımlayan çalıştırılabilir bir komut veya süreç adımı
expected outcome See expected result. beklenen çıktı Bakınız beklenen sonuç
expected   result The   behavior predicted by   the specification, or   another source, of   the
component or system under specified conditions.
beklenen sonuç Gereksinimlere göre bileşenin veya sistemin tahmin edilen davranışı
experience-based technique See experience-based test design technique. tecrübeye dayalı teknik Bakınız tecrübeye dayalı test tasarım tekniği
experience-based test design technique Procedure to derive and/or select test cases based
on the tester’s experience, knowledge and intuition.
tecrübeye dayalı test tasarım tekniği Test senaryolarının test edenin tecrübe, bilgi ve sezgisine dayalı olarak üretildiği ve seçildiği yöntem
experience-based testing Testing based on the tester’s experience, knowledge and intuition. tecrübeye dayalı test Test edenin tecrübe, bilgi ve sezgisine bağlı test etme
exploratory testing An informal test design technique where the tester actively controls the
design of the tests as those tests are performed and uses information gained while testing to design new and better tests. [After Bach]
keşif testi Test edenin daha iyi ve daha yeni testleri tasarlamak için test yaparken edindiği bilgiyi kullanarak ve bu testleri yürüterek bilfiil test tasarımını kontrol altına aldığı gayri resmi test tasarım tekniği.[Bach sonrası]
extreme   programming (XP) A   software engineering methodology   used within agile software development   whereby core practices   are programming in   pairs, doing extensive code review,   unit testing of   all code, and   simplicity and clarity   in code. See   also agile software development. Ekstrem programlama (XP) Kodun eşli programlamlamayla geliştirildiği, kodun kapsamlı gözden geçirildiği, tüm kodun birim testinin yapıldığı ve kodun basit ve açık olduğu, çevik yazılım geliştirmede kullanılan bir yazılım mühendisliği metodolojisi. Ayrıca bakınız çevik yazılım geliştirme

– F –

Term Definition Terim Tanım
factory acceptance testing Acceptance testing conducted at the site at which the product is
developed and performed by employees of the supplier organization, to determine whether or not a   component or system   satisfies the requirements, normally   including hardware as well as software. See also alfa testing.
fabrika kabul testi Bir bileşen veya sistemin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığına karar vermek için ürünün geliştirildiği yerde tedarikci firmanın personeli tarafından gerçekleştirilen kabul testi. Genel kullanım donanım için olsa da yazılım için de kullanılır. Ayrıca bakınız alfa testi
fail A test is deemed to fail if its actual result does not match its expected result. Başarısız Eğer bir testin gerçekleşen sonucu beklenen sonucu ile örtüşmez ise, test başarısız sayılır.
failover testing Testing by simulating failure modes or actually causing failures in a controlled environment. Following a failure, the failover mechanism is tested to ensure that data is not lost or corrupted and that any agreed service levels are maintained (e.g., function availability or response times). See also recoverability testing. Arıza durumu testi Sistemde kontrollü bir şekilde arıza oluşturarak yapılan test. Bir arıza sonrasında, verilerin kaybolmaması veya bozulmaması ve bütün servis seviyelerinin korunması için arıza durumu test edilir. (örn: fonksiyon elverişlilik veya tepki süresi). Bakınız kurtarılabilirlik testi
failure Deviation of the component or system from its expected delivery, service or result. [After Fenton] arıza Bileşen veya sistemin, beklenen teslim, servis veya sonuçtan sapması. [Fenton sonrası]
failure mode The physical or functional manifestation of a failure. For example, a system in failure mode may be characterized by slow operation, incorrect outputs, or complete termination of execution. [IEEE 610] arıza durumu Bir arızanın fiziksel veya fonksiyonel göstergesidir. Örneğin, arıza durumundaki bir sistemin yavaş çalışması, yanlış çıktılar üretmesi veya tamamen çalışmasını sonlandırması olarak nitelendirilebilir. [IEE610]
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA): A systematic approach to risk identification and analysis of identifying possible modes of failure and attempting to prevent their occurrence. See also Failure Mode, Effect and Criticality Analysis (FMECA). Arıza Durumu ve Etki Analizi (ADEA) Riskleri belirlemek, olası arıza durumlarını analiz etmek ve bunların oluşmasını engellemeye çalışmak için kullanılan sistematik bir yaklaşım Ayrıca bakınız Arıza Durumu, Etki ve Kritiklik Analizi (ADEKA)
Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis (FMECA): An extension of FMEA, as in addition to the basic FMEA, it includes a criticality analysis, which is used to chart the probability of failure modes against the severity of their consequences. The result highlights failure modes with relatively high probability and severity of consequences, allowing remedial effort to be directed where it will produce the greatest value. See also Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Arıza Durumu, Etki ve Kritiklik Analizi (ADEKA) ADEA’nın daha gelişmiş hali. ADEA’ya ek olarak, arıza durumlarının olasılığı ile bunların sonuçlarının önemini göstermek için kullanılan kritiklik analizini içermektedir. Analiz oldukça yüksek olasılığa sahip arıza türleri ve onların önemini belirten sonuçlarına dikkat çeker. Böylece iyileştirici önlemlerin en değerli alana yönlendirilmesini sağlar. Bkz. Arıza Durumu ve Etki Analizi (ADEA)
failure rate The ratio of the number of failures of a given category to a given unit of measure, e.g. failures per unit of time, failures per number of computer runs. [IEEE 610] arıza oranı Arıza sayısının belirli bir ölçü birimine göre oranlanması. Örn: belirli bir zamanda alınan arıza sayısı, bilgisayar başına alınan arıza sayısı [IEEE 610]
false-fail result A test result in which a defect is reported although no such defect actually exists in the test object. yanlış başarısız sonuç Test nesnesinde gerçekte bir hata olmamasına rağmen hata varmış gibi sonuçlanan test
false-pass result A test result which fails to identify the presence of a defect that is actually present in the test object yanlış başarılı sonuç Test nesnesinde gerçekte bir hata olmasına rağmen hatanın yakalanamayıp başarılı sonuçlanan test
false-positive result See false-fail result yanlış pozitif sonuç Bakınız yanlış başarısız sonuç
false-negative result See false-pass result yanlış negatif sonuç Bakınız yanlış başarılı sonuç
fault See defect. kusur Bakınız hata
fault attack See attack. kusur ortaya çıkarmaya yönelik saldırı Bakınız saldırı
fault density See defect density. kusur yoğunluğu Bakınız hata yoğunluğu
Fault Detection Percentage (FDP) See Defect Detection Percentage (DDP). Kusur Tespit Yüzdesi Bakınız hata tespit yüzdesi
fault injection The process of intentionally adding defects to a system for the purpose of finding out whether the system can detect, and possibly recover from, a defect. Fault injection intended to mimic failures that might occur in the field. See also fault tolerance. kusur enjeksiyonu Bir sisteme kasıtlı bir şekilde hata ekleyerek, o sistemin hataları tespit edebilme ve hatadan kendisini kurtarabilme yetisini anlamak amacıyla gerçekleştirilen süreç. Hata enjeksiyonu ile canlıda gerçekleşebilecek arızaların taklit edilmesi amaçlanmaktatır. Bakınız kusur toleransı.
fault masking See defect masking. Kusur maskelenmesi Bakınız hata maskelenmesi
fault seeding The process of intentionally adding defects to those already in the component or system for the purpose of monitoring the rate of detection and removal, and estimating the number of remaining defects. Fault seeding is typically part of development (prerelease) testing and can be performed at any test level (component, integration, or system). [After IEEE 610] Kusur ekimi Bir bileşen veya sisteme kasıtlı bir şekilde hata ekleyerek, sistemin hata bulabilme ve hatayı ortadan kaldırma oranını gözlemlemek ve kalan hata sayısını hesaplamak amacıyla gerçekleştirilen süreç. Hata ekimi genellikle programlama safhasında yapılır ve herhangi bir test seviyesinde (birim, entegrasyon veya sistem) gerçekleştirilebilir. [IEEE 610]
fault seeding tool A tool for seeding (i.e. intentionally inserting) faults in a component or system. Kusur ekim aracı Bir bileşen veya sisteme kusur eklemeye (özellikle kasıtlı bir şekilde) yarayan araçtır.
fault tolerance The capability of the software product to maintain a specified level of performance in cases of software faults (defects) or of infringement of its specified interface. [ISO 9126] See also reliability, robustness Kusur toleransı Bir kusurun   ortaya çıkması durumunda yazılımın belli performans seviyelerini koruyabilme yeteneği [ISO 9126] Ayrıca bakınız güvenilirlik, sağlamlık
Fault Tree Analysis (FTA) A technique used to analyze the causes of faults (defects). The technique visually models how logical relationships between failures, human errors, and external events can combine to cause specific faults to disclose Kusur Ağacı Analizi Kusur Ağacı Analizinin kısaltması. (Fault Tree Analysis) Kusurların nedenlerini analiz etmekte kullanılan bir yöntem. Bu yöntem, arızalar ile insan hataları ve dış etkenler arasındaki mantıksal bağlantıları görsel olarak modeller.
feasible path A path for which a set of input values and preconditions exists which causes it to be executed. Elverişli yol Mevcut girdiler ve önkoşullar dahilinde çalıştırmaya en uygun yol
feature An attribute of a component or system specified or implied by requirements documentation (for example reliability, usability or design constraints). [After IEEE 1008] özellik Gereksinim dokümanlarında bileşen veya sistemle ilgili belirtilen nitelikler. (Örneğin, güvenilirlik, kullanılabilirlik veya tasarım kısıtları). [IEEE 1008]
feature-driven development An iterative and incremental software development process driven from a client-valued functionality (feature) perspective. Feature-driven developmentis mostly used in agile software development. See also agile software development. özellik güdümlü geliştirme Müşteriye değer katacak özelliklerin döngüsel ve artan bir şekilde hayata geçirildiği yazılım geliştirme yöntemi. Özellik güdümlü geliştirme çoğunlukla çevik yazılım geliştirmede kullanılmaktadır. Bakınız çevik yazılım geliştirme
field testing See beta testing saha testi Bakınız beta testi
finite state machine A computational model consisting of a finite number of states and
transitions between those states, possibly with accompanying actions. [IEEE 610]
sonlu durum makinası Sistem durumları, bunların arasındaki geçişler ve muhtemel aksiyonlardan oluşan bir hesaplama modeli [IEEE 610]
finite state testing See state transition testing sonlu durum testi Bakınız durum geçiş testi
fishbone diagram See cause-effect diagram balık kılçığı diyagramı Bakınız neden-sonuç diyagramı
formal review A review characterized by documented procedures and requirements, e.g. inspection. resmi gözden geçirme Dokümante edilmiş süreçler ve gereksinimler doğrultusunda yapılan gözden geçirme
frozen test basis A test basis document that can only be amended by a formal change control process. See also baseline sabitlenmiş test esası Sadece resmi değişiklik kontrol süreciyle değiştirilebilen test esası. Ayrıca bakınız temel çizgi
Function Point Analysis (FPA) Method aiming to measure the size of the functionality of an information system. The measurement is independent of the technology. This measurement may be used as a basis for the measurement of productivity, the estimation of the needed resources, and project control. Fonksiyon Puanı Analizi (FPA) Sistemin sağlayacağı fonksiyonalitenin boyutunu ölçmek amacıyla kullanılan yöntem. Ölçüm şekli kullanılan teknolojiden bağımsızdır. Bu sayede üretkenlik, gerekli kaynakların hesaplanması ve proje kontrolü sağlanır.
functional integration An integration approach that combines the components or systems for the purpose of getting a basic functionality working early. See also integration testing. fonksiyonel entegrasyon Temel fonksiyonaliteyi elde edebilmek için bileşenlerin veya sistemlerin bütünleştirildiği yöntem. Bakınız entegrasyon testi.
functional requirement A requirement that specifies a function that a component or system must perform. [IEEE 610] fonksiyonel gereksinim Bir bileşen veya sistemin yerine getirmesi gereken işlevi belirten gereksinim [IEEE 610]
functional test design technique Procedure to derive and/or select test cases based on an analysis of the specification of the functionality of a component or system without reference to its internal structure. See also black box test design technique. fonksiyonel test tasarım tekniği Bir bileşen veya sistemin iç çalışma mimarisini dikkate almadan, işlevselliği baz alarak test senaryolarını seçmek veya üretmek. Ayrıca bakınız kara kutu test tasarım tekniği
functional testing Testing based on an analysis of the specification of the functionality of a component or system. See also black box testing. fonksiyonel test Bir bileşen veya sistemin işlevsel özelliklerinin analizine dayanan test. Bakınız kara kutu testi
functionality The capability of the software product to provide functions which meet stated and implied needs when the software is used under specified conditions. [ISO 9126] fonksiyonalite Bir yazılımın belirlenen ve varsayılan ihtiyaçları yerine getiren fonksiyonları sağlayabilme yeteneği [ISO 9126]
functionality testing The process of testing to determine the functionality of a software product. fonksiyonalite testi Bir yazılımın istenilen işlevselliği gerçekleştirip gerçekleştirmediğini test etme süreci

– G –

Term Definition Terim Tanım
glass box testing See white box testing cam kutu testi Bakınız beyaz kutu testi
Goal Question Metric An approach to software measurement using a three-level model: conceptual level (goal), operational level (question) and quantitative level (metric). Amaç Soru Metriği Yazılım geliştirme sürecinde ölçümleme için kullanılan üç-seviye modeli: kavramsal seviye (amaç), operasyonel seviye (soru) ve niceliksel seviye (metrik).
GQM See Goal Question Metric ASM Bakınız Amaç Soru Metriği

– H –

Term Definition Terim Tanım
hardware-software integration testing Testing performed to expose defects in the interfaces and interaction between hardware and software components. See also integration testing. donanım-yazılım entegrasyon testi Yazılım ve donanım bileşenleri arasındaki arayüzlerde ve etkileşimlerinde oluşabilecek hataları ortaya çıkarmaya yönelik yapılan test. Bakınız entegrasyon testi
hazard analysis A technique used to characterize the elements of risk. The result of a hazard analysis will drive the methods used for development and testing of a system. See also risk analysis. tehlike analizi Risk öğelerini nitelendirmek için kullanılan bir teknik. Tehlike analizi çıktıları yazılım geliştirme ve test metotlarını belirlemede kullanılır. Bakınız risk analizi
heuristic evaluation A usability review technique that targets usability problems in the user interface or user interface design. With this technique, the reviewers examine the interface and judge its compliance with recognized usability principles (the “heuristics”). sezgisel değerlendirme Kullanıcı arayüzü ve tasarımında, kullanılabilirlik hatalarını bulmaya yönelik bir kullanılabilirlik test tekniği. Bu teknikte testi yapan kişi arayüzün kabul edilmiş kullanılabilirlik prensiplerine uyumluluğunu sezgisel yöntemlerle değerlendirir.
high level test case A test case without concrete (implementation level) values for input data and expected results. Logical operators are used; instances of the actual values are not yet defined and/or available. See also low level test case. üst seviye test senaryosu Girdiler ve beklenen sonuçlar için somut değerler içermeyen test senaryosu. Mantıksal işleçler kullanılır; gerçek değerler barındıran örnekler verilmez. Ayrıca bakınız alt seviye test senaryosu
horizontal traceability The tracing of requirements for a test level through the layers of test documentation (e.g. test plan, test design specification, test case specification and test procedure specification or test script). yatay izlenebilirlik Bir test seviyesindeki gereksinimlerin test dokümanlarının katmanları arasında izlenilebilmesidir.(Örn: test planı, test tasarım spesifikasyonu, test senaryosu spesifikasyonu ve test süreci spesifikasyonu veya test betiği)
hyperlink A pointer within a web page that leads to other web pages link Bir web sayfası içerisinden başka web sayfalarına yönlendiren imleç
hyperlink test tool A tool used to check that no broken hyperlinks are present on a web site. link test aracı Bir websitesinde bozuk link olup olmadığını kontrol etmek için kullanılan araç

– I –

Term Definition Terim Tanım
IDEAL An organizational improvement model that serves as a roadmap for initiating, planning, and implementing improvement actions. The IDEAL model is named for the five phases it describes: initiating, diagnosing, establishing, acting, and learning IDEAL Organizasyonel iyileştirme adımlarının nasıl başlatılacağı, planlanacağı ve uyarlanacağına dair yol haritası sunan model. IDEAL model 5 fazdan oluşmaktadır: Başlatma, Teşhis, Oluşturma, Harekete Geçme ve Öğrenme
impact analysis The assessment of change to the layers of development documentation, test documentation and components, in order to implement a given change to specified requirements. etki analizi Gereksinimlerde yapılacak bir değişikliğin, yazılım geliştirme dokümantasyonu, test dokümantasyonu ve bileşenlerde oluşturacağı değişikliğin büyüklüğünün değerlendirilmesi
incident Any event occurring that requires investigation. [After IEEE 1008] olay İnceleme gerektiren herhangi bir durum [IEEE 1008 sonrası]
incident logging Recording the details of any incident that occurred, e.g. during testing. olay kaydı Gerçekleşmiş bir olayın detaylarının kaydedilmesi örnek kaydın test sırasında yapılması
incident management The process of recognizing, investigating, taking action and disposing of incidents. It involves logging incidents, classifying them and identifying the impact. [After IEEE 1044] olay yönetimi Olayların fark edilmesi, incelenmesi, harekete geçilmesi ve kapatılması süreci. Bu süreç olayların kaydedilmesi, sınıflandırılması ve etkisinin belirlenmesi kapsar. [IEEE 1044 sonrası]
incident management tool A tool that facilitates the recording and status tracking of incidents. They often have workflow-oriented facilities to track and control the allocation, correction and re-testing of incidents and provide reporting facilities. See also defect management tool. olay yönetim aracı Olayların kayıt altına alınmasını ve durum takibinin yapılmasını kolaylaştıran bir araç. Genellikle bu araçlar iş akışı özelliklerine sahiptir. Olayların atanması, düzeltilmesi ve yeniden test edilmesinin takip ve kontrolü için kullanılırlar ve raporlama özelliği sağlarlar. Bakınız hata yönetimi aracı
incident report A document reporting on any event that occurred, e.g. during the testing, which requires investigation. [After IEEE 829] olay raporu Gerçekleşmiş herhangi bir olayı raporlayan doküman. [IEEE 829 sonrası]
incremental development model A development lifecycle where a project is broken into a series of increments, each of which delivers a portion of the functionality in the overall project requirements. The requirements are prioritized and delivered in priority order in the appropriate increment. In some (but not all) versions of this lifecycle model, each subproject follows a ‘mini V-model’ with its own design, coding and testing phases. artımlı geliştirme modeli Projenin aşamalara bölündüğü ve proje gereksinimlerine göre gerçekleştirilecek tüm fonksiyonalitenin her aşamada bir kısmının geliştirildiği bir yazılım geliştirme hayat döngüsü. Gereksinimler önceliklendirilir ve ilgili aşamanın öncelik sırasına göre ele alınır. Bu döngü modelinin bazı çeşitlerinde, her alt proje kendi tasarım, kodlama ve test aşamalarıyla küçük bir V-modeli oluşturur.
incremental testing Testing where components or systems are integrated and tested one or some at a time, until all the components or systems are integrated and tested. artımlı test etme Bu testte,   tek tek ya da birden fazla bileşen veya sistem entegre ve test edilir. Bu işlem, tüm bileşenler veya sistemler entegre ve test edilene kadar sürer.
independence of testing Separation of responsibilities, which encourages the accomplishment of objective testing. [After DO-178b] testin bağımsızlığı Sorumluluk ve kuvvetler ayrılığıdır; testleri tarafsız gerçekleştirmeyi teşvik eder.   [DO-178b sonrası]
indicator A measure that can be used to estimate or predict another measure. [ISO 14598] gösterge Başka bir ölçüyü hesaplamak veya tahmin etmek için kullanılabilen ölçü. [ISO 14598]
infeasible path A path that cannot be exercised by any set of possible input values. elverişsiz yol Olası giriş değerleri kümesi ile çalıştırılamayan bir yol.
informal review A review not based on a formal (documented) procedure gayri resmi gözden geçirme Resmi (dokümante) bir prosedüre dayanmayan gözden geçirme
initiating (IDEAL) The phase within the IDEAL model where the groundwork is laid for a successful improvement effort. The initiating phase consists of the activities: set context, build sponsorship and charter infrastructure. See also IDEAL. başlatma (IDEAL) Organizasyonel iyileştirme için kullanılan IDEAL modelinde yer alan ve başarılı bir iyileştirme çabasına zemin hazırlayan aşama. Başlatma aşaması şu faaliyetlerden oluşur: bağlamın belirlenmesi, proje sponsorlarının   belirlenmesi ve altyapının hazırlanması. Ayrıca bakınız IDEAL
input A variable (whether stored within a component or outside) that is read by a component. girdi Bir bileşen tarafından okunan değişken. (bileşenin içinde veya dışarıda saklanabilir.)
input domain The set from which valid input values can be selected. See also domain. girdi alanı Geçerli girdi değerlerinin seçilebildiği küme.
input value An instance of an input. See also input. girdi değeri Girdinin bir örneği. Bakınız girdi
insourced testing Testing performed by people who are co-located with the project team but are not fellow employees. içeriye dahil edilen kaynaklarla yapılan test Şirketin bordrolu çalışanı olmayan ancak proje takımı ile aynı yerde çalışan kişiler tarafından yapılan test.
inspection A type of peer review that relies on visual examination of documents to detect defects, e.g. violations of development standards and non-conformance to higher level documentation. The most formal review technique and therefore always based on a documented procedure. [After IEEE 610, IEEE 1028] See also peer review. Teftiş Geliştirme standartları ve üst seviye test dokümanlarıyla uyumsuzluklar gibi hataları tespit etmeye yönelik, dokümanların görsel olarak olarak kontrol edildiği bir çeşit eş-gözden geçirme.[IEEE 610, IEEE 1028 sonrası] Dokümante edilmiş bir süreç üzerinden ilerleyen en resmi gözden geçirme tekniğidir. Ayrıca bakınız eş-gözden geçirme
inspection leader See moderator Teftiş lideri bakınız moderatör
inspector See reviewer Müfettiş bakınız gözden geçirici
installability The capability of the software product to be installed in a specified environment [ISO 9126]. See also portability. kurulabilirlik Yazılımın belli bir ortama kurulabilme yeteneği[ISO 9126]. Ayrıca bakınız taşınabilirlik
installability testing The process of testing the installability of a software product. See also portability testing. Kurulum testi Yazılımın kurulabilirliğinin test edilme süreci. Ayrıca bakınız taşınabilirlik testi
installation guide Supplied instructions on any suitable media, which guides the installer through the installation process. This may be a manual guide, step-by-step procedure,installation wizard, or any other similar process description. kurulum kılavuzu Kurulum süreci boyunca kullanıcıya rehberlik eden talimatlar. Kurulum klavuzu bir el kitabı, kurulum sihirbazı, kuralların adım adım anlatıldığı prosedür veya diğer benzer süreç açıklamaları olabilir.
installation wizard Supplied software on any suitable media, which leads the installer through the installation process. It normally runs the installation process, provides
feedback on installation results, and prompts for options.
kurulum sihirbazı Kurulum sürecinde kullanıcıyı yönlendiren ilgili ortamdaki yazılım. Kurulum sürecini çalıştırır, kurulum sonuçlarıyla ilgili geri bildirim sağlar ve seçeneklerle ilgili kararlar alınmasını sağlar.
instrumentation The insertion of additional code into the program in order to collect information about program behavior during execution, e.g. for measuring code coverage kontrol aygıtları yerleştirme Program çalışırken gösterdiği davranışları hakkında bilgi toplamak için programın içine dahil edilen ek kodlardır, ör.kod kapsamı ölçümü için
instrumenter A software tool used to carry out instrumentation. Düzenleyici Program çalışırken gösterdiği davranışları hakkında bilgi toplamak için programın içine ek kodlar dahil etmeye yardımcı olan yazılım aracı
intake test A special instance of a smoke test to decide if the component or system is ready for detailed and further testing. An intake test is typically carried out at the start of the test execution phase. See also smoke test. alım testi Bileşen veya sistemin detaylı ve ileri seviye testlere hazır olup olmadığına karar verilen bir duman testi örneği. Alım testi genelde test uygulama aşamasının başlangıcında gerçekleştirilir. Ayrıca bakınız duman testi
integration The process of combining components or systems into larger assemblies. entegrasyon Bileşen veya sistemleri bir araya getirerek büyük takımlar oluşturma işlemi
integration testing Testing performed to expose defects in the interfaces and in the interactions between integrated components or systems. See also component integration
testing, system integration testing.
entegrasyon testi Entegre bileşenler veya sistemlerin arayüz ve etkileşimlerindeki hataları açığa çıkarmak için yapılan test. Ayrıca bakınız bileşen entegrasyon testi, sistem entegrasyon testi.
integration testing in the large See system integration testing büyük ölçekte entegrasyon testi Bakınız sistem entegrasyon testi
integration testing in the small See component integration testing küçük ölçekte entegrasyon testi Baknız bileşen entegrasyon testi
interface testing An integration test type that is concerned with testing the interfaces between components or systems arayüz testi Bileşenler veya sistemler arasındaki arayüzlerin testleriyle ilgili bir entegrasyon test çeşidi
interoperability The capability of the software product to interact with one or more specified components or systems. [After ISO 9126] See also functionality birlikte çalışabilirlik Yazılımın bir veya daha fazla bileşen veya sistem ile etkileşimde olabilme yeteneği. [ISO 9126 sonrası] Ayrıca bakınız fonksiyonalite
interoperability testing The process of testing to determine the interoperability of a software product. See also functionality testing birlikte çalışabilirlik Yazılımın diğer sistem ve bileşenlerle birlikte çalışabilir olup olmadığını tespit eden test süreci. Ayrıca bakınız fonksiyonalite testi
invalid testing Testing using input values that should be rejected by the component or system. See also error tolerance, negative testing. geçersiz girdilerin testi Bileşen veya sistem tarafından reddedilmesi beklenen girdi değerleri kullanılarak yapılan test Ayrıca bakınız hata toleransı, negatif test .
Ishikawa diagram See cause-effect diagram. Ishikawa diyagramı Bakınız neden-sonuç diyagramı.
isolation testing Testing of individual components in isolation from surrounding components, with surrounding components being simulated by stubs and drivers, if needed. Ayrıştırma (izolasyon) testi Bileşenlerin tek başına etraftaki bileşenlerden ayrıştırılmış olarak test edilmesi. Etkileşim halinde olduğu diğer bileşenler gerekirse sürücüler ve taklit uygulamalar ile simüle edilebilir.
item transmittal report See release note. iletim raporu Bakınız sürüm notu
iterative development model A development lifecycle where a project is broken into a
usually large number of iterations. An iteration is a complete development loop resulting in a release (internal or external) of an executable product, a subset of the final product under development, which grows from iteration to iteration to become the final product.
Döngüsel geliştirme modeli Projenin genelde çok sayıda döngülere bölündüğü yazılım geliştirme yaşam döngüsü. Her bir döngü, çalışabilir bir ürünün çıktığı bir sürümle veya geliştirilmekte olan son ürünün alt kümesi ile sonuçlanan tam bir geliştirme döngüsüdür. Her döngüde gitgide hedef ürüne ulaşılır.

– K –

Term Definition Terim Tanım
key performance indicator See performance indicator. anahtar performans göstergesi Bakınız performans göstergesi.
keyword-driven testing A scripting technique that uses data files to contain not only test data and expected results, but also keywords related to the application being tested. The
keywords are interpreted by special supporting scripts that are called by the control script for the test. See also data-driven testing.
Aksiyon kelimesi güdümlü test Test girdilerini içeren dosyada sadece test verilerinin ve beklenen sonuçların değil, aynı zamanda test senaryosunu oluşturacak aksiyon kelimelerinin de bulunduğu test etme tekniği. Aksiyon kelimeleri kontrol betiği tarafından çağrılan yardımcı betikler tarafından yorumlanır. Ayrıca bakınız veri güdümlü test.

– L –

Term Definition Terim Tanım
LCSAJ   Linear Code Sequence And Jump A Linear Code Sequence And Jump, consists of the following three items (conventionally identified by line numbers in a source code listing): the start of the linear
sequence of executable statements, the end of the linear sequence, and the target line to which control flow is transferred at the end of the linear sequence.
Doğrusal Kod Dizisi ve Atlama (LCSAJ) Bir doğrusal kod dizisi ve atlama, şu üç öğeden oluşur (genelde bir kaynak kod listesindeki satır numaraları ile tanımlanır) : çalıştırılabilir ifadelerin doğrusal dizisinin başlangıcı, doğrusal sıra sonu ve hedef satır
LCSAJ coverage The percentage of LCSAJs of a component that have been exercised by a test suite. 100% LCSAJ coverage implies 100% decision coverage. Doğrusal Kod Dizisi ve Atlama kapsamı Bir test senaryo grubu koşturulduğunda elde edilen LCSAJ yüzdesi. 100% LCSAJ kapsamına erişim 100% karar kapsamı anlamına gelir.
LCSAJ testing A white box test design technique in which test cases are designed to execute LCSAJs. Doğrusal Kod Dizisi ve Atlama testi Test senaryolarının LCSAJ’leri yürütmek için tasarlandığı bir beyaz kutu test tasarım tekniği.
lead assessor The person who leads an assessment. In some cases, for instance CMMi and TMMi when formal assessments are conducted, the lead assessor must be accredited and
formally trained.
baş değerlendirmen Bir değerlendirme sürecinin başındaki kişi. CMMi ve TMMi gibi resmi değerlendirmeler söz konusu olduğunda baş denetçinin akreditite ve resmi eğitimli olması gerekir.
learnability The capability of the software product to enable the user to learn its application. [ISO 9126] See also usability öğrenilebilirlik Yazılımın, kullanıcının ürünün kullanımını öğrenmesini sağlama yeteneği. [ISO 9126] Ayrıca bakınız kullanılabilirlik
learning (IDEAL) The phase within the IDEAL model where one learns from experiences and improves one’s ability to adopt new processes and technologies in the future. The learning phase consists of the activities: analyze and validate, and propose future actions.See also IDEAL. öğrenme (İDEAL) Deneyimlerden kazanım elde edildiği ve gelecekteki yeni süreç ve teknolojilere uyum yeteneğinin artırıldığı IDEAL model içindeki bir faz. Öğrenme fazı analiz, sağlama ve gelecek aksiyonları öngörme aktivitelerinden oluşur.
level test plan A test plan that typically addresses one test level. See also test plan seviye test planı Bir test seviyesini ele alan test planı. Ayrıca bakınız test planı
lifecycle model A partitioning of the life of a product or project into phases. [CMMI] See also software lifecycle. yaşam döngüsü modeli Bir ürün ya da projenin yaşamını fazlara bölmek. [CMMI] Ayrıca bakınız yazılım yaşam döngüsü
link testing See component integration testing bağlantı testi Bakınız bileşen entegrasyon testi
load profile A specification of the activity which a component or system being tested may experience in production. A load profile consists of a designated number of virtual users who process a defined set of transactions in a specified time period and according to a predefined operational profile. See also operational profile yük profili Belirlenen kullanıcı profiline ait belli sayıda sanal kullanıcının belli zaman diliminde gerçekleştirdiği işlemlerle oluşturulan yük. Ayrıca bakınız operasyonel profil
load testing A type of performance testing conducted to evaluate the behavior of a component or system with increasing load, e.g. numbers of parallel users and/or numbers of transactions, to determine what load can be handled by the component or system. See also performance testing, stress testing yük testi Bir çeşit performans testi. Bir bileşen veya sistemin artan yük (ör. eşzamanlı kullanıcıların sayısı ve/veya işlem sayısı) karşısındaki davranışlarını değerlendirmek için kullanılır. Bileşen veya sistemin yükü ne kadar tölere edeceği tespit edilir. Ayrıca bakınız performans testi, stres testi
load testing tool A tool to support load testing whereby it can simulate increasing load, e.g., numbers of concurrent users and/or transactions within a specified time-period. See also performance testing tool. Yük Testi Aracı Belirli bir zaman dilimi içerisinde artan yükü, örneğin, eşzamanlı kullanıcıların ve / veya işlemlerin yarattığı yükü simüle eden yük testini desteklemek için kullanılan bir araç. Ayrıca bakınız performans test aracı.
logic-coverage testing See white box testing. [Myers] mantık kapsama testi Bakınız beyaz kutu testi [Myers]
logic-driven testing See white box testing. mantık güdümlü test Bakınız beyaz kutu testi
logical test case See high level test case. mantıksal test senaryosu Bakınız üst seviye test senaryosu
low level test case A test case with concrete (implementation level) values for input data and expected results. Logical operators from high level test cases are replaced by actual values
that correspond to the objectives of the logical operators. See also high level test case.
alt seviye test senaryosu Girdiler ve beklenen sonuç için somut değerleri olan test senaryosu. Bu test senaryo çeşidinde üst seviye test senaryolarındaki mantıksal operatörler amaçlarına karşılık gelen gerçek değerlerle değiştirilir. Ayrıca bakınız üst seviye test senaryosu

– M –

Term Definition Terim Tanım
man in the middle attack The interception, mimicking and/or altering and subsequent relaying of communications (e.g., credit card transactions) by a third party such that a user remains unaware of that third party’s presence. Saldırının ortasındaki adam Bir network üzerinde hedef/kurban bilgisayar ile diğer ağ araçları (yönlendirici, switch, modem ya da server gibi) arasına girerek gerçekleşmekte olan işlemin durdurulması, taklit ve / veya değiştirme ve iletişiminin değiştirilmesi (örneğin, kredi kartı işlemleri) durumlarına maruz bırakılması.
maintainability The ease with which a software product can be modified to correct defects, modified to meet new requirements, modified to make future maintenance easier, or adapted to a changed environment. [ISO 9126] sürdürülebilirlik Bir yazılımda hataların giderilmesi, yeni gereksinimlerin karşılanması, gelecek bakımların kolaylaştırılması veya değişen ortama uydurulmasının kolaylığı [ISO 9126]
maintainability testing The process of testing to determine the maintainability of a software product. sürdürülebilirlik testi Bir yazılımın sürdürülebilirliğini belirlemek için gerçekleştirilen test süreci.
maintenance Modification of a software product after delivery to correct defects, to improve performance or other attributes, or to adapt the product to a modified environment. [IEEE 1219] bakım Hataların giderilmesi, performansın arttırılması, yazılımın niteliklerinin arttırılması veya yazılımın değişen bir ortama uyumlu hale getirilmesi için yazılımda yapılan değişiklikler. [IEEE 1219]
maintenance testing Testing the changes to an operational system or the impact of a changed environment to an operational system bakım testi İşletimde olan bir sisteme yapılan değişiklerin veya değişmiş bir ortamın işletimde olan bir sisteme etkisinin test edilmesi.
management review A systematic evaluation of software acquisition, supply, development, operation, or maintenance process, performed by or on behalf of management that
monitors progress, determines the status of plans and schedules, confirms requirements and their system allocation, or evaluates the effectiveness of management approaches to achieve fitness for purpose. [After IEEE 610, IEEE 1028]
yönetim değerlendirmesi Yazılım satın alma, geliştirme, operasyon veya bakım süreçlerinin sistematik olarak yönetim tarafından veya yönetim adına değerlendirilmesi. İlerlemeyi izlemek, plan ve takvimlerin durumunu belirlemek, gereksinimleri saptamak ve sistem tahsislerini yapmak, hedefe uyum için sergilenen yönetimsel yaklaşımların verimliliğini değerlendirmek gibi aktiviteleri de içerir. [IEEE 610, IEEE 1028 sonrası]
manufacturing-based quality A view of quality, whereby quality is measured by the degree to which a product or service conforms to its intended design and requirements. Quality arises from the process(es) used. [After Garvin] See also product-based quality, transcendent-based quality, user-based quality, value-based quality. üretim bazlı kalite Servis veya ürünün, amaç ve ihtiyaçları ne kadar karşıladığının ölçmek için kullanılan kalite bakış açısı. Kalite hayata geçirilen süreçlerin sonucudur yaklaşımını benimser. [Garvin sonrası] Ayrıca bakınız ürün bazlı kalite, hissedilen kalite, kullanıcı bazlı kalite, değer bazlı kalite.
master test plan A test plan that typically addresses multiple test levels. See also test plan. Master test planı Genellikle birden fazla test seviyesini ele alan test planı. Ayrıca bakınız test planı
maturity (1) The capability of an organization with respect to the effectiveness and efficiency of its processes and work practices. See also Capability Maturity Model Integration, Test Maturity Model integration. (2) The capability of the software product to avoid failure as a result of defects in the software. [ISO 9126] See also reliability. olgunluk Süreçlerinin ve iş uygulamalarının etkinliği ve verimliliği açısından bir kurumun sahip olduğu yeterlilik. Ayrıca bakınız Entegre Yetenek Olgunluk Modeli, Entegre Test Olgunluk Modeli. (2) Bir yazılım ürününün yazılım hataları sonucunda oluşabilecek arızaları önleme yeteneği. [ISO 9126] Ayrıca bakınız güvenilirlik
maturity level Degree of process improvement across a predefined set of process areas in which all goals in the set are attained. [TMMi] olgunluk seviyesi Kurum süreçlerinin iyileştirme çalışmaları sonucunda geldiği nokta [TMMi]
maturity model A structured collection of elements that describe certain aspects of maturity in an organization, and aid in the definition and understanding of an organization’s
processes. A maturity model often provides a common language, shared vision and framework for prioritizing improvement actions.
olgunluk modeli Kurum süreçlerinin olgunluğunu farklı yönleriyle tarif eden bir çerçeve. Bir organizasyonun anlaşılması ve tarif edilmesine yardımcı olur. Olgunluk modeli genellikle ortak bir dil, ortak bir vizyon ve iyileştirme faaliyetlerinin önceliklendirilmesi için bir çerçeve sunmaktadır.
Mean Time Between Failures The arithmetic mean (average) time between failures of a system. The MTBF is typically part of a reliability growth model that assumes the failed system is immediately repaired, as a part of a defect fixing process. See also reliability growth model. Arızalar Arasında geçen Ortalama Süre Bir sistemin arızaları arasında geçen ortlama zaman. Güvenilirlik büyüme modelinin bir parçasıdır.Ayrıca bakınız güvenilirlik büyüme modeli
Mean Time To Repair The arithmetic mean (average) time a system will take to recover from any failure. This typically includes testing to insure that the defect has been resolved. Ortalama tamir süresi Bir sistemin herhangi bir arızadan kurtarılması için gereken ortalama zaman. Genellikle hatanın giderildiğini kontrol eden test süresini de içermektedir.
measure The number or category assigned to an attribute of an entity by making a measurement. [ISO 14598] ölçü Ölçüm yapılarak, bir varlığın bir niteliğine bir numara veya kategori atanması. [ISO 14598]
measurement The process of assigning a number or category to an entity to describe an attribute of that entity. [ISO 14598] ölçüm Bir varlığa bir sayı veya kategori atamaya yönelik bir süreç. Bu sayede varlığın bir niteliği tanımlanmış olur.[ISO 14598]
measurement scale A scale that constrains the type of data analysis that can be performed on it. [ISO 14598] ölçüm cetveli Uygulanan veri analizi türünü sınırlayan bir ölçek. [ISO 14598]
memory leak A memory access failure due to a defect in a program’s dynamic store allocation logic that causes it to fail to release memory after it has finished using it,eventually causing the program and/or other concurrent processes to fail due to lack of memory. bellek sızıntısı Bir programdaki dinamik bellek kullanma mantığındaki hataya istinaden oluşan bir bellek erişim arızası. Belleğin kullanımı bitmesine rağmen, belleğin serbest bırakılmamasına sebebiyet verir. Sonunda bellek yetersizliği sebebiyle program sonlanır
methodical testing Testing based on a standard set of tests, e.g., a checklist, a quality standard, or a set of generalized test cases. Metodik test Bir dizi standart testi temel alarak yapılan test. Örneğin bir kontrol listesi, bir kalite standardı veya genelleştirilmiş test senaryoları
metric A measurement scale and the method used for measurement. [ISO 14598] metrik Ölçüm için kullanılan bir yöntem ve ölçüm cetveli. [ISO 14598]
migration testing See conversion testing. taşıma testi Bakınız dönüşüm testi
milestone A point in time in a project at which defined (intermediate) deliverables and
results should be ready
kilometre taşı Bir projede tanımlı (ara) çıktıların ve sonuçların hazır olması gereken nokta
mind map A diagram used to represent words, ideas, tasks, or other items linked to and
arranged around a central keyword or idea. Mind maps are used to generate, visualize,
structure, and classify ideas, and as an aid in study, organization, problem solving, decision
making, and writing
zihin haritası Merkezi bir anahtar kelime yada fikir ile ilişkili, bunun etrafında düzenlenmiş kelimeler, fikirler, görevler veya diğer öğeleri temsil etmek için kullanılan diyagram. Zihin haritaları oluşturma, görselleştirme, yapılandırma, fikirleri sınıflandırmanın yanısıra organizasyon, problem çözme, karar verme ve yazma çalışmalarında yardımcı olarak kullanılır.
mistake see error yanlış bakınız insan hatası/hata
Model-based Testing Testing based on a model of the component or system under test, e.g.,
reliability growth models, usage models such as operational profiles or behavioural models
such as decision table or state transition diagram.
model bazlı test Test edilen bileşen veya sistemi modelleyen test; örneğin güvenirlik büyüme modelleri, kullanım modellerini operasyonel profil olarak yada davranışsal modelleri karar tablosu veya geçiş diyagramı olarak modellemek gibi.
Modeling Tool A tool that supports the creation, amendment and verification of models of the
software or system [Graham]
Modelleme Aracı Yazılım veya sistem modellerinin yaratılmasını, düzeltilmesini ve doğrulanmasını sağlayan bir araç.[Graham]
Moderator The leader and main person responsible for an inspection or other review Process Moderatör Teftiş veya gözden geçirme sürecinden sorumlu lider kişi
modified condition decision coverage The percentage of all single condition outcomes that
independently affect a decision outcome that have been exercised by a test case suite.
100% modified condition decision coverage implies 100% decision condition coverage.
değiştirilmiş koşul karar kapsamı Test senaryo grubu tarafından çalıştırılmış karar sonucunu bağımsız olarak etkileyen her tekil koşulun sonucunun yüzdesel oranı. %100 değiştirilmiş koşul karar kapsamı %100 karar koşul kapsamını ifade etmektedir.
modified condition decision testing A white box test design technique in which test cases
are designed to execute single condition outcomes that independently affect a decision
outcome.
değiştirilmiş koşul karar testi Test senaryolarının karar sonucunu bağımsız olarak etkileyen tekil koşul sonuçlarını üretmek için tasarlandığı beyaz kutu tasarım tekniği
modified multiple condition coverage See modified condition decision coverage. değiştirilmiş çoklu koşul kapsamı bakınız değiştirilmiş koşul karar kapsamı
modified multiple condition testing See modified condition decision testing. değiştirilmiş çoklu koşul testi Bakınız değiştirilmiş koşul karar testi
module see component modül bakınız bileşen
module testing see component testing modül testi bakınız bileşen testi
monitor A software tool or hardware device that runs concurrently with the component or
system under test and supervises, records and/or analyses the behavior of the component or
system. [After IEEE 610]
monitörleme Test edilen bileşen veya sistem ile eş zamanlı çalışan ve test edilen bileşen veya sistemin davranışlarını denetleyen, kaydeden ve/veya anliz eden yazılım aracı veya donanım ünitesi. [IEEE 610 sonrası]
monitoring tool see monitor izleme aracı bakınız izleyici
monkey testing Testing by means of a random selection from a large range of inputs and by
randomly pushing buttons, ignorant of how the product is being used.
Maymun testi Geniş bir   giriş veri seti içerisinden rastgele seçilerek yapılan ve ürünün nasıl kullanıldığının hiç önemi olmadan sadece rastgele tuşlara basılarak yapılan test.
MTBF See Mean Time Between Failures. MTBF Bakınızı Arızalar Arası Ortalama Geçen Süre.
MTTR See Mean Time To Repair. MTTR Bakınız Ortalama Tamir süresi
multiple condition See compound condition. Çoklu Koşul Bakınız Bileşik Koşul
multiple condition coverage The percentage of combinations of all single condition
outcomes within one statement that have been exercised by a test suite. 100% multiple
condition coverage implies 100% modified condition decision coverage
Çoklu koşul kapsama Bir test senaryo grubunun çalıştırdığı bir komutun içerisinde bulunan tüm tekil koşul kombinasyonlarının yüzdesi. %100 çoklu koşul kapsama, %100 değiştirilmiş koşul karar kapsamayı ifade etmektedir.
multiple condition testing: A white box test design technique in which test cases are
designed to execute combinations of single condition outcomes (within one statement).
Çoklu koşul testi Test senaryolarının tek bir komut içindeki tekil koşul kombinasyonlarını çalıştırmak için tasarlandığı beyaz kutu test tekniği
mutation analysis A method to determine test suite thoroughness by measuring the extent to
which a test suite can discriminate the program from slight variants (mutants) of the
program.
Mutasyon Analizi Test senaryo grubunun test ettiği programı yakın benzerlerinden(türevlerinden) ayırd edebilme yeteneğini ölçen yöntem.Test senaryo grubunun bütünlük derecesini tanımlamak için kullanılır
mutation testing: See back-to-back testing Mutasyon Testi Bakınız arka arkaya test
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI): An indicator of psychological preference
representing the different personalities and communication styles of people.
Myers-Briggs Çeşit Göstergeci (MBTI): Farklı kişiliklerin ve kişilerin iletişim tarzlarını tanımlamaya yarayan psikolojik gösterge

– N –

Term Definition Terim Tanım
N-switch coverage: The percentage of sequences of N+1 transitions that have been exercised by a test suite. [Chow] N-Anahtar Kapsama Bir test senaryo grubu tarafından çalıştırılan N +1 geçiş dizileri yüzdesi. [Chow]
N-switch testing: A form of state transition testing in which test cases are designed to execute
all valid sequences of N+1 transitions. [Chow] See also state transition testing.
N-Anahtar Testi Tüm geçerli N+1 geçişleri çalıştırmak için tasarlanmış durum geçiş testleri. [Chow] Ayrıca bakınız “durum geçiş testi”.
negative testing Tests aimed at showing that a component or system does not work Negative testing is related to the testers’ attitude rather than a specific test approach or test design technique, e.g. testing with invalid input values or exceptions. [After Beizer]. Negatif Test Bileşen veya sistemin çalışmadığı noktaları göstermeyi amaçlayan test. Negatif testler belli bir test yaklaşımı veya test tasarım tekniğinden ziyade test uzmanının tutumu ile ilgilidir. Örneğin; geçersiz veri girişi veya istisnai durumlar gibi. [Beizer sonrası]
neighborhood integration testing: A form of integration testing where all of the nodes that
connect to a given node are the basis for the integration testing.
Komşuluk entegrasyon testi Ele alınan düğüme komşu tüm düğümlerin entegrasyon testine dahil edildiği test
non-conformity Non fulfillment of a specified requirement. [ISO 9000] Uygunsuzluk Belirlenen bir gereksinimin karşılanamaması [ISO 9000]
non-functional requirement A requirement that does not relate to functionality, but to
attributes such as reliability, efficiency, usability, maintainability and portability.
Fonksiyonel olmayan gereksinimler Fonksiyonalite ilgili olmayan gereksinimler örneğin güvenilirlik, verimlilik, kullanılabilirlik, sürdürülebilirlik ve taşınabilirlik gibi nitelikler
non-functional test design technique Procedure to derive and/or select test cases for nonfunctional
testing based on an analysis of the specification of a component or system
without reference to its internal structure. See also black box test design technique.
Fonksiyonel olmayan test tasarım teknikleri Bir bileşen veya sistemin iç yapısı dikkate alınmadan, bileşen veya sistemin fonksiyonel olmayan test durumlarını türetmek ve/veya seçmek için gereksinim analizinin esas alındığı prosedür . Ayrıca bakınız kara kutu test tasarım tekniği
non-functional testing Testing the attributes of a component or system that do not relate to functionality, e.g. reliability, efficiency, usability, maintainability and portability. Fonksiyonel olmayan Test Bir bileşen veya sistemin fonksiyonalitesiyle ilgili olmayan niteliklerinin testi; örneğin güvenilirlik, verimlilik, kullanılabilirlik, sürdürülebilirlik ve taşınabilirlik.

– O –

Term Definition Terim Tanım
off-the-shelf software A software product that is developed for the general market, i.e. for a
large number of customers, and that is delivered to many customers in identical format.
Paket yazılım Pazarın tümü veya büyük bir müşteri kitlesi için üretilen ve aynı formatta birçok müşteriye satılmış yazılım ürünü
open source software A software tool that is available to all potential users in source code form,
usually via the internet; its users are permitted, usually under licence, to study, change,
improve and, at times, to distribute the software.
Açık Kaynak Kodlu yazılım Kaynak kodu tüm potansiyel kullanıcılara açık olan, genel kullanım lisansı ile sunulan, kullanıcıların üzerinde değişiklik ve geliştirme yapıp yeniden dağıtıma sokmasına izin verilen yazılım
operability The capability of the software product to enable the user to operate and control it.
[ISO 9126] See also usability.
İşletilebilirlik Yazılımı kullanıcıya sağladığı çalıştırılma ve kontrol edilebilme yeteneği . Ayrıca bakınız kullanılabilirlik
operational acceptance testing Operational testing in the acceptance test phase, typically
performed in a (simulated) operational environment by operations and/or systems
administration staff focusing on operational aspects, e.g. recoverability, resource-behavior,
installability and technical compliance. See also operational testing.
operasyonel kabul testi Kabul testi fazında, tipik olarak operasyon ortamında yapılan (simule edilen), operasyon ve/veya sistem yönetimi yetkilileri tarafından sistemin operasyonel yönlerine odaklanılarak yapılan test. Örneğin; kurtarılabilirlik, kaynak- kullanımı, kurulabilirlik ve teknik uyum. Ayrıca bakınız operasyonel test
operational environment Hardware and software products installed at users’ or customers’
sites where the component or system under test will be used. The software may include
operating systems, database management systems, and other applications.
operasyonel ortam Test edilecek bileşen veya sistem son kullanıcının ortamında çalışırken etkileşim halinde olacağı diğer yazılım veya donanımlar. Söz konusu yazılımlar işletim sistemleri, veritabanı yönetim sistemleri ve diğer uygulamaları içerebilir.
operational profile The representation of a distinct set of tasks performed by the component
or system, possibly based on user behavior when interacting with the component or
system, and their probabilities of occurrence. A task is logical rather that physical and can
be executed over several machines or be executed in non-contiguous time segments.
operasyonel profil Bileşen veya sistem tarafından gerçekleştirilen, genellikle kullanıcının bileşenle veya sistemle etkileşimi sırasında davranışını ve olasılığını temel alan işlemler. Bu işlemler fizikselden ziyade mantıksaldır ve birkaç makine üzerinde veya ardışıl olmayan zaman dilimlerinde çalıştırılabilir.
operational profile testing Statistical testing using a model of system operations (short
duration tasks) and their probability of typical use. [Musa]
operasyonel profil testi Sistem operasyonlarının ve olasılıklarının (kısa süreli işlemler) modellemesini baz alan istatistiki test. [Musa]
operational profiling The process of developing and implementing an operational profile.
See also operational profile.
operasyonel profil yaratma Operasyonel profil geliştirilmesi ve uygulanması süreci.
Ayrıca bakınız operasyonel profil.
operational testing Testing conducted to evaluate a component or system in its operational
environment. [IEEE 610]
operasyonel test Bir bileşen veya sistemi kendi operasyonel ortamında değerlendirmek için çalıştırılan test. [IEEE 610]
oracle See test oracle. sonucu bilen Bakınız test sonucunu bilen
orthogonal array A 2-dimensional array constructed with special mathematical properties,
such that choosing any two columns in the array provides every pair combination of each
number in the array.
dikey dizi Özel matematiksel hesaplamalarla oluşturulmuş, dizide seçilmiş herhangi iki sütunun dizideki her bir sayının ikili kombinasyonunu sağladığı iki boyutlu dizi.
orthogonal array testing: A systematic way of testing all-pair combinations of variables
using orthogonal arrays. It significantly reduces the number of all combinations of
variables to test all pair combinations. See also pairwise testing.
dikey dizi testi Değişkenlerin tüm ikili kombinasyonlarının dikey diziler kullanılarak test edildiği sistematik yöntem. Bu yöntem tüm ikili kombinasyon değişkenlerini test etmek için gerekli test senaryosu sayısını önemli ölçüde azaltır. Ayrıca bakınız ikili test.
outcome see result ürün/çıktı bakınız sonuç
output A variable (whether stored within a component or outside) that is written by a
component.
çıktı Bileşen tarafından yazılmış (bileşen içerisinde veya dışarıda tutulan) değişken
output domain The set from which valid output values can be selected. See also domain. çıktı alanı Geçerli çıktı değerlerinin seçilebildiği küme. Ayrıca bakınız alan
output value An instance of an output. See also output Çıktı değeri Çıktı örneği. Bakınız çıktı.
outsourced testing: Testing performed by people who are not co-located with the project
team and are not fellow employees.
Dış kaynaklı test Proje takımıyla aynı yerde bulunmayan ve firmanın kendi personeli olmayan kişiler tarafından yapılan test

– P –

Term Definition Terim Tanım
pair programming A software development approach whereby lines of code (production
and/or test) of a component are written by two programmers sitting at a single computer.
This implicitly means ongoing real-time code reviews are performed.
eşli programlama Kodun tek bir bilgisayar başında oturan iki programcı tarafından yazıldığı yazılım geliştirme yaklaşımı. Bu yaklaşım, dolaylı olarak kaynak kodun gerçek zamanlı olarak gözden geçirilmesi anlamına gelmektedir.
pair testing: Two persons, e.g. two testers, a developer and a tester, or an end-user and a
tester, working together to find defects. Typically, they share one computer and trade
control of it while testing.
eşli test İki kişinin; örneğin iki test uzmanı, yada yazılımcı ve test uzmanı, yada son kullanıcı ve test uzmanının hata bulmak üzere beraber çalışması. Genellikle bu iki kişi test esnasında tek bir bilgisayarı paylaşırlar.
pairwise integration testing A form of integration testing that targets pairs of components
that work together, as shown in a call graph.
ikili entegrasyon testi Çağrı grafiğine göre beraber çalışan ikili bileşenleri hedefleyen entegrasyon testi şekli.
pairwise testing A black box test design technique in which test cases are designed to
execute all possible discrete combinations of each pair of input parameters. See also
orthogonal array testing.
ikili test Programın tüm ikili girdi kombinasyonlarını çalıştırmak için test senaryolarının tasarlandığı kara kutu test tasarım tekniği
Ayrıca bakınız dikey dizi testi.
Pareto analysis A statistical technique in decision making that is used for selection of a
limited number of factors that produce significant overall effect. In terms of quality
improvement, a large majority of problems (80%) are produced by a few key causes
(20%).
Pareto Analizi Karar almada kullanılan bir istatistik tekniği. Kalitenin iyileştirilmesi çalışmasında görülmüştürki sorunların büyük bir çoğunluğunu (örnek % 80) nedenlerin sadece az bir kısmı tarafından üretilmektedir (örnek % 20).
partition testing See equivalence partitioning. [Beizer] Pay testi Bakınız denklik sınıfı [Beizer]
Pass A test is deemed to pass if its actual result matches its expected result Başarılı Gerçekleşen sonuç beklenen sonuca eşitse test başarılı sayılır
Pass/fail criteria: Decision rules used to determine whether a test item (function) or feature
has passed or failed a test. [IEEE 829]
Başarılı/Başarısız kriteri Bir test öğesinin (fonksiyon) veya özelliğin başarılı veya başarısız olup olmadığını belirlemek için kullanılan karar verme kuralları. [IEEE 829]
Path A sequence of events, e.g. executable statements, of a component or system from an
entry point to an exit point.
Yol Olaylar dizisi; örneğin bir bileşen veya sistemin giriş noktasından çıkış noktasına kadar çalıştırılabilen maddeleri.
Path Coverage The percentage of paths that have been exercised by a test suite. 100% path
coverage implies 100% LCSAJ coverage.
Yol Kapsamı Test senaryosu grubu tarafından çalıştırılmış yolların yüzdesi. % 100 yol kapsama 100% LCSAJ(Linear Code Sequence And Jump) kapsama anlamına gelir.
Path Sensitizing Choosing a set of input values to force the execution of a given path Yol Duyarlaştırma Belirtilen yolun çalıştırılması için geçerli girdiler kümesinin seçimi
Path Testing A white box test design technique in which test cases are designed to execute
paths.
Yol Testi Test senaryolarının yolların çalıştırılması için tasarlandığı beyaz kutu test tekniği
Peer Review A review of a software work product by colleagues of the producer of the
product for the purpose of identifying defects and improvements. Examples are inspection,
technical review and walkthrough.
eş-gözden geçirme Programda hataların bulunması amacıyla programın yazılımcının çalışma arkadaşları tarafından gözden geçirilmesi. Örneğin; teftiş, teknik gözden geçirme ve üzerinden geçme.
Performance The degree to which a system or component accomplishes its designated
functions within given constraints regarding processing time and throughput rate. [After
IEEE 610] See also efficiency.
Performans Bir sistemden veya bileşenden beklenen fonksiyonalitenin işlem süresi ve verim oranı kısıtları dahilinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilme derecesi. [IEEE 610 sonrası] Ayrıca bakınız verimlilik
Performance indicator A high level metric of effectiveness and/or efficiency used to guide
and control progressive development, e.g. lead-time slip for software development.
[CMMI]
Performans Göstergesi Sürekli gelişimi yönlendirmek için kullanılan etkinlik ve/veya verimlilik ölçütleri. Örneğin; yazılım geliştirme için teslim süresinden oluşan sapma. [CMMI]
Performance Profiling The task of analyzing, e.g., identifying performance bottlenecks
based on generated metrics, and tuning the performance of a software component or
system using tools.
Performans Profilleme Bir çeşit analiz. Örneğin; belirlenmiş ölçütleri esas alarak performans darboğazlarını tanımlama, araçlar kullanarak bileşen veya sistemin performansının ayarlanması.
Performance Testing The process of testing to determine the performance of a software product. See also efficiency testing. Performans Testi Bir yazılım ürününün performansını belirlemek için yürütülen test süreci. Ayrıca bakınız verimlilik testi
Performance Testing Tool A tool to support performance testing that usually has two main facilities: load generation and test transaction measurement. Load generation can simulate
either multiple users or high volumes of input data. During execution, response time
measurements are taken from selected transactions and these are logged. Performance
testing tools normally provide reports based on test logs and graphs of load against
response times.
Performans Testi Aracı Genellikle iki işlevi olan performans testlerini destekleyen araç: yük oluşturma ve işlem değerlerinin ölçümü. Yük oluşturmayı hem çoklu kullanıcı, hem de yüksek hacimli veri girişi simülasyonu ile gerçekleştirebilmektedir. Performans testi aracının çalışması esnasında seçili işlemlerin yanıt süresi ölçülür ve bu ölçüm sonuçları kayıt edilir. Performans test araçları genellikle test ölçüm raporlarını ve yanıt sürelerine dayalı yük grafiklerini elde etmeye yarar.
phase containment The percentage of defects that are removed in the same phase of the
software lifecycle in which they were introduced.
Faz içerme Yazılım geliştirme yaşam döngüsünde bir fazda bulunan hataların aynı faz içinde çözülme yüzdesi
phase test plan A test plan that typically addresses one test phase. See also test plan. Faz test planı Genellikle bir tek fazı kapsayan test planı. Ayrıca bakınız test planı
planning poker A consensus-based estimation technique, mostly used to estimate effort or relative size of user stories in agile software development. It is a variation of the Wide Band Delphi method using a deck of cards with values representing the units in which the team estimates. See also agile software development, Wide Band Delphi. Poker planlama tekniği Çevik yazılım geliştirme yaklaşımlarında iş yükünü veya kullanıcı hikayelerinin birbirlerine göre olan ağırlıklarını mutabakata dayalı tahmin etme tekniği. Projeyi oluşturan bileşenlere ait iş yükünün sayısal değerler ile temsil edildiği numaralı kartlar kullanılarak tahmin edildiği Geniş Band Delphi metodunun bir başka çeşididir. Ayrıca bakınız Çevik Yazılım Geliştirme, Geniş Band Delphi
pointer A data item that specifies the location of another data item; for example, a data item
that specifies the address of the next employee record to be processed. [IEEE 610]
işaretçi Başka bir veri öğesinin yerini belirten veri öğesi; örnek, işleme alınacak bir sonraki personel kaydının adresini belirten veri öğesi [IEEE 610]
portability The ease with which the software product can be transferred from one hardware
or software environment to another. [ISO 9126]
Taşınabilirlik Yazılımın bir ortamdan başka bir ortama ne kadar kolay taşınabildiği [ISO 9126]
portability testing The process of testing to determine the portability of a software product Taşınabilirlik testi Bir yazılımın taşınabilirliğinin test edilmesi
postcondition Environmental and state conditions that must be fulfilled after the execution
of a test or test procedure
Artkoşul Testin veya test prosedürünün koşturulmasından sonra ortaya çıkması gereken ortam ve durum koşulları
post-execution comparison Comparison of actual and expected results, performed after the
software has finished running.
Koşturulma sonrası karşılaştırma Gerçekleşen ve beklenen sonuçların yazılımın koşturulması sonrası karşılaştırılması
post-project meeting See retrospective meeting Proje sonrası toplantı Bakınız geriye dönük toplantılar
precondition Environmental and state conditions that must be fulfilled before the component
or system can be executed with a particular test or test procedure
önkoşul Test veya test prosedürü koşturulmadan önce yerine getirilmesi gereken ortam ve durum koşulları
predicate A statement that can evaluate to true or false and may be used to determine the
control flow of subsequent decision logic. See also decision
Karşılaştırma belirtimi Sonucu doğru veya yanlış olarak verebilen komut. Karar mantığının kontrol akışının belirlenmesinde kullanılabilir. Ayrıca bakınız karar
predicted outcome See expected result Tahmin edilen çıktı Bakınız beklenen sonuç
pretest See intake test Öntest Bakınız alım testi
priority The level of (business) importance assigned to an item, e.g. Defect Öncelik Bir öğeye, örneğin hataya, kullanıcı bakış açısıyla atanmış itibar düzeyi.
probe effect The effect on the component or system by the measurement instrument when
the component or system is being measured, e.g. by a performance testing tool or monitor.
For example performance may be slightly worse when performance testing tools are being
used.
Ölçüm etkisi Ölçülen sistem veya bileşen üstünde ölçümü yapan aracın oluşturduğu etki. Örneğin sistemin performansı performans test aracı kullanılmaya başlandığı zaman olduğundan biraz daha düşük çıkacaktır.
problem See defect Problem Bakınız hata
problem management See defect management Problem yönetimi Bakınız hata yönetimi
problem report See defect report Problem raporu Bakınız hata raporu
procedure testing Testing aimed at ensuring that the component or system can operate in conjunction with new or existing users’ business procedures or operational procedures Prosedür testi Testi yapılan sistem veya bileşenin mevcut veya yeni iş/operasyonel prosedürleri karşılayıp karşılamadığına bakılması
process A set of interrelated activities, which transform inputs into outputs. [ISO 12207] Süreç Girdileri çıktılara dönüştüren, birbiriyle ilişkili aktiviteler kümesi [ISO 12207]
process assessment A disciplined evaluation of an organization’s software processes against a reference model. [after ISO 15504] Süreç değerlendirmesi Kurumun yazılım süreçlerinin referans bir modele göre değerlendirilmesi [ISO 15504 sonrası]
process-compliant testing Testing that follows a set of defined processes, e.g., defined by an
external party such as a standards committee. See also standard-compliant testing
Süreç uyumluluk testi Tanımlı süreçlere göre koşturulan test. Örnek standart belirleme komitesi tarafından tanımlanan süreçler. Ayrıca bakınız standart uyumluluk testi
process cycle test A black box test design technique in which test cases are designed to
execute business procedures and processes. [TMap] See also procedure testing.
Süreç döngü testi Test senaryolarının iş prosedürlerini ve süreçlerini koşturması için tasarlanan kara kutu test tasarlama tekniği. [TMap] Ayrıca bakınız prosedür testi
process improvement A program of activities designed to improve the performance and
maturity of the organization’s processes, and the result of such a program. [CMMI]
Süreç iyileştirmesi Kurum süreçlerinin performansını ve olgunluğunu artırmaya yönelik tasarlanan aktiviteler programı [CMMI]
process model A framework wherein processes of the same nature are classified into a overall model, e.g. a test improvement model Süreç modeli Benzer yapıdaki süreçlerin genel model bazında sınıflandırılıp bir araya getirilerek oluşturduğu çerçeve yapı. Örneğin test iyileştirme modeli
product-based quality A view of quality, wherein quality is based on a well-defined set of
quality attributes. These attributes must be measured in an objective and quantitative way.
Differences in the quality of products of the same type can be traced back to the way the
specific quality attributes have been implemented. [After Garvin] See also manufacturingbased
quality, quality attribute, transcendent-based quality, user-based quality, valuebased
quality.
Ürün bazlı kalite Kalite tanımının net tanımlanmış kalite özelliklerine dayandırıldığı kalite yaklaşımı. Bu özelliklerin nesnel ve nicel bir yöntemle ölçülmesi gerekmektedir.
[Gravin sonrası] Ayrıca bakınız üretim bazlı kalite, kalite özelliği, hissiyat bazlı kalite, kullanıcı bazlı kalite, değer bazlı kalite
product risk A risk directly related to the test object. See also risk ürün riski Test edilen nesneyle doğrudan ilgili risk. Ayrıca bakınız risk
production acceptance testing See operational acceptance testing Üretim kabul testi Bakınız operasyonel kabul testi
program instrumenter See instrumenter Program düzenleyici Bakınız düzenleyici
program testing See component testing Program testi Bakınız bileşen testi
project A project is a unique set of coordinated and controlled activities with start and finish
dates undertaken to achieve an objective conforming to specific requirements, including
the constraints of time, cost and resources. [ISO 9000]
proje Zaman, bütçe ve kaynak kısıtları dahilinde belirlenen gereksinimleri hayata geçirme amacına sahip, başlangıç ve bitiş tarihleri olan kordineli ve kontrollü aktiviteler bütünü. [ISO 9000]
project retrospective A structured way to capture lessons learned and to create specific
action plans for improving on the next project or next project phase.
Geriye dönük proje kazanımları Proje boyunca öğrenilen deneyimlerin sistemli bir şekilde kayıt altına alınıp bir sonraki projelerde kullanılmasına yönelik aksiyon planlarının yapılması
project risk A risk related to management and control of the (test) project, e.g. lack of staffing, strict deadlines, changing requirements, etc. See also risk. proje riski Projenin yönetimi ve kontrolüyle ilgili olan riskler. Örneğin personel eksikliği, katı bitiş tarihleri, sürekli değişikliğe uğrayan gereksinimler v.b Ayrıca bakınız risk
project test plan See master test plan proje test planı Bakınız master test planı
pseudo-random A series which appears to be random but is in fact generated according to some prearranged sequence sözde rastgele Rastgele gibi gözükmesine rağmen önceden belirlenmiş bir mantığa göre oluşturulan bir dizi.

– Q –

Term Definition Terim Tanım
qualification The process of demonstrating the ability to fulfill specified requirements. Note
the term ‘qualified’ is used to designate the corresponding status. [ISO 9000]
Nitelik Belirlenen gereksinimleri yerine getirebilme yeteneği. Bu durumu belirtmek için ‘nitelikli’ kelimesi kullanılmaktadır. [ISO 9000]
quality The degree to which a component, system or process meets specified requirements
and/or user/customer needs and expectations. [After IEEE 610]
kalite Birimin, sistemin veya sürecin belirlenen gereksinimleri, kullanıcı/müşteri ihtiyaçlarını ve/veya beklentileri karşılama derecesi. [IEEE 610]
quality assurance Part of quality management focused on providing confidence that quality requirements will be fulfilled. [ISO 9000] kalite güvence Kalite gereksinimlerinin yerine getirilmesine yönelik güven sağlamaya odaklanan kalite yönetimi bölümü. [ISO 9000]
quality attribute A feature or characteristic that affects an item’s quality. [IEEE 610] kalite özelliği Bir öğenin kalitesini etkileyen özellik. [IEEE 610]
quality characteristic See quality attribute kalite karakteristiği Bakınız kalite özelliği
quality control The operational techniques and activities, part of quality management, that
are focused on fulfilling quality requirements. [after ISO 8402]
kalite kontrol Kalite yönetimi kapsamında kalite gereksinimlerinin sağlanmasına odaklanan
operasyonel teknikler ve aktiviteler [ISO 8402 sonrası]
quality gate A special milestone in a project. Quality gates are located between those phases
of a project strongly depending on the outcome of a previous phase. A quality gate
includes a formal check of the documents of the previous phase
kalite geçidi Projede özel bir kilometre taşı. Kalite geçitleri önceki fazın çıktılarına son derecede bağımlı olan iki faz arasına konulur. Kalite geçidi bağımlı olunan fazın dokümanlarını kontrol etmeyi de içerir.
quality management Coordinated activities to direct and control an organization with regard to quality. Direction and control with regard to quality generally includes the establishment of the quality policy and quality objectives, quality planning, quality control, quality assurance and quality improvement. [ISO 9000] kalite yönetimi Kurum kalitesinin artırılmasına yönelik koordineli aktivitelerin yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi. Bu aktiviteler genellikle kalite politikasının ve kalite hedeflerinin konulması, kalite planlaması, kalite kontrol, kalite güvence ve kalite iyileştirme adımlarını kapsar [ISO 9000]
quality risk A risk related to a quality attribute. See also quality attribute, product risk kalite riski Kalite özelliğiyle ilgili risk. Ayrıca bakınız kalite özelliği, ürün riski

– R –

Term Definition Terim Tanım
RACI matrix A matrix describing the participation by various roles in completing tasks or
deliverables for a project or process. It is especially useful in clarifying roles and
responsibilities. RACI is an acronym derived from the four key responsibilities most
typically used: Responsible, Accountable, Consulted, and Informed
RACI matrisi Bir proje veya süreçte yer alan işler veya teslim edilecek ürünlerden sorumlu rolleri anlatmaya yarayan matris. Özellikle rollerin ve sorumlulukların belirlenmesinde kullanılmaktadır. RACI kısaltması dört çeşit sorumluluk tipinin baş harflerinden oluşmaktadır: işin yapılmasından sorumlu (responsible), işin yaptırılmasından sorumlu (accountable), danışılan (consulted) ve bilgi verilen (informed)
random testing A black box test design technique where test cases are selected, possibly using a pseudo-random generation algorithm, to match an operational profile. This
technique can be used for testing non-functional attributes such as reliability and performance.
rastgele test Test senaryolarının genellikle sözde rastgele algoritmalardan seçilerek güncel hayattaki senaryolara benzetildiği kara-kutu test tekniği. Bu teknik performans ve güvenilirlik gibi fonksiyonel olmayan özelliklerin testinde kullanılabilir.
Rational Unified Process A proprietary adaptable iterative software development process
framework consisting of four project lifecycle phases: inception, elaboration, construction
and transition.
Rasyonel Birleştirilmiş Süreç Tescillenmiş, döngüsel ve uyarlanabilen bir yapıya sahip yazılım geliştirme çerçeve sürecidir. Dört fazdan oluşur: başlangıç, detaylandırma, yapım ve geçiş.
reactive testing Testing that dynamically responds to the actual system under test and test
results being obtained. Typically reactive testing has a reduced planning cycle and the
design and implementation test phases are not carried out until the test object is received
tepkisel test Testi yapılan sistemin verdiği tepkilere ve koşturulan testlerin sonucuna göre akışın belirlendiği testler. Genellikle tepkisel testlerin planlama zamanları kısadır ve test edilecek sistem veya nesne gelmeden test tasarımı ve testin uyarlanmasına başlanılmaz.
recorder See scribe kaydedici Bakınız not alıcı
record/playback tool See capture/playback tool çek/oynat aracı Bakınız kaydet/oynat aracı
recoverability The capability of the software product to re-establish a specified level of
performance and recover the data directly affected in case of failure. [ISO 9126] See also
reliability
Kurtarılabilirlik Arıza sonrasında, yazılımın eski performans seviyesine geri dönmesi ve arızanın neden olduğu veri kayıplarını giderebilme yeteneği [ISO 9126] Ayrıca bakınız güvenilirlik
recoverability testing The process of testing to determine the recoverability of a software product. See also reliability testing Kurtarılabilirlik testi Yazılımın kurtarılabilirliğinin test edilmesi. Ayrıca bakınız güvenilirlik testi
recovery testing See recoverability testing toparlanma testi bakınız kurtarılabilirlik testi
regression-averse testing Testing using various techniques to manage the risk of regression,
e.g., by designing re-usable testware and by extensive automation of testing at one or more test levels.
regresyon hassasiyetli test Geriye dönük risklerin farklı test tekniklerinin hayata geçirilmesiyle yönetilmesi, örneğin bir veya birden fazla test seviyesinde tekrar kullanılabilen test yazılımı ve aşırı test otomasyonunun yapılması
regression testing Testing of a previously tested program following modification to ensure that defects have not been introduced or uncovered in unchanged areas of the software, as a result of the changes made. It is performed when the software or its environment is changed. regresyon Yazılımda yapılan değişiklik veya düzeltme sonrasında bu değişiklik veya düzeltmenin yazılımın başka yerlerinde sebep olabileceği hataları bulmaya yönelik olarak yazılımın değiştirilmeyen veya düzeltilmeyen taraflarının tekrar test edilmesi. Yazılım veya yazılımın ortamı değiştiğinde uygulanan testlerdir.
regulation testing See compliance testing düzenleme testi bakınız uyum testi
release note A document identifying test items, their configuration, current status and other delivery information delivered by development to testing, and possibly other stakeholders, at the start of a test execution phase. [After IEEE 829] Sürüm notları Testing yürütüm aşamasının başında, yazılım ekipleri tarafından test ekiplerine ve diğer paydaşlara iletilen test edilecek öğeleri, bu öğelerin yapılandırmalarını, mevcut durumlarını ve diğer teslimat bilgilerini içeren doküman. [IEEE 829 sonrası]
reliability The ability of the software product to perform its required functions under stated conditions for a specified period of time, or for a specified number of operations. [ISO 9126] güvenilirlik Belirli durumlar altında, belirli bir zaman aralığında veya belirli sayıda operasyonel iş için yazılımın beklenilen işlevselliklerini yerine getirebilme yeteneği.[ISO 9126]
reliability growth model A model that shows the growth in reliability over time during continuous testing of a component or system as a result of the removal of defects that result in reliability failures. güvenilirlik büyüme modeli Yazılımın sürekli test edilerek yazılımdaki güvenilirlik hatalarının giderilmesi ve bu sayede yazılımın güvenilirliğinde gelişme sağlanmasını gösteren model
reliability testing The process of testing to determine the reliability of a software product güvenilirlik testi Bir yazılım ürününün güvenilirliğini belirleyen test süreci
replaceability The capability of the software product to be used in place of another specified software product for the same purpose in the same environment. [ISO 9126] See also portability. değiştirilebilirlik Bir yazılımın başka bir yazılımın yerine aynı amaçlar doğrultusunda aynı ortam üzerinde kullanılabilmesi [ISO 9126] Ayrıca bakınız taşınabilirlik
requirement A condition or capability needed by a user to solve a problem or achieve an objective that must be met or possessed by a system or system component to satisfy a contract, standard, specification, or other formally imposed document. [After IEEE 610] gereksinim Kullanıcının bir problemi çözmesi veya amacı gerçekleştirebilmesi için sistem veya sistem bileşeninin sahip olması veya yerine getirmesi gereken koşul veya yetenekleri tarif eden sözleşme, standart, şartname veya resmi belge. [IEEE 610 sonrası]
requirements-based testing An approach to testing in which test cases are designed based
on test objectives and test conditions derived from requirements, e.g. tests that exercise specific functions or probe non-functional attributes such as reliability or usability
gereksinim bazlı test Test senaryolarının gereksinimlerden elde edilen test amaçları ve test koşulları baz alınarak tasarlandığı test etme yaklaşımı, örneğin belirli fonksiyonalite veya güvenilirlik, kullanılabilirlik gibi fonksiyonel olmayan özelliklerin test edilmesi
requirements management tool A tool that supports the recording of requirements, requirements attributes (e.g. priority, knowledge responsible) and annotation, and facilitates traceability through layers of requirements and requirements change management. Some requirements management tools also provide facilities for static analysis, such as consistency checking and violations to pre-defined requirements rules. gereksinim yönetim aracı Gereksinimlerin, gereksinim özelliklerinin ( örnek öncelik, sorumlu v.s) ve açıklamaların kayıt altına alındığı ve gereksinim katmanları ve değişiklik talepleri arasında izlenebilirliğin sağlandığı araç. Ayrıca bazı gereksinim yönetim araçları, tanımlanmış gereksinim kurallarına göre tutarlılık ve kontrol işlemlerini de içeren statik analiz özelliklerine de sahiptir
requirements phase The period of time in the software lifecycle during which the
requirements for a software product are defined and documented. [IEEE 610]
Gereksinim fazı yazılım yaşam döngüsünde bir yazılımın gereksinimlerinin tanımlandığı ve dökümante edildiği zaman periyodu[IEEE610]
resource utilization The capability of the software product to use appropriate amounts and types of resources, for example the amounts of main and secondary memory used by the
program and the sizes of required temporary or overflow files, when the software performs
its function under stated conditions. [After ISO 9126] See also efficiency.
kaynak kullanımı Yazılımın yeterli düzeyde ve çeşitte kaynak kullanabilme yeteneği, örneğin program belli koşullarda çalışırken, program tarafından kullanılan ilk ve ikincil hafıza miktarı.[ISO 9126 sonrası] Ayrıca bakınız verimlilik
resource utilization testing The process of testing to determine the resource-utilization of a software product. See also efficiency testing kaynak kullanım testi Yazılımın kaynak kullanım yeteneğini ölçme testi. Ayrıca bakınız verimlilik testi
result The consequence/outcome of the execution of a test. It includes outputs to screens,
changes to data, reports, and communication messages sent out. See also actual result,
expected result.
Sonuç Çalıştırılan testin sonucu/çıktısı. Ekran görüntülerini, veri, rapor veya mesajlardaki değişiklikleri içerir. Ayrıca bakınız gerçekleşen sonuç, beklenen sonuç
resumption criteria The criteria used to restart all or a portion of the testing activities that were suspended previously. devam kriteri Önceden askıya alınmış test faaliyetlerinin bir kısmını veya tamamını yeniden başlatmak için kullanılan kriter
resumption requirements The defined set of testing activities that must be repeated when testing is re-started after a suspension. [After IEEE 829] devam gereksinimleri Askıya alınmadan sonra test yeniden başlatıldığında tekrar edilmesi gereken tanımlanmış test faaliyetleri kümesi
re-testing Testing that runs test cases that failed the last time they were run, in order to verify the success of corrective actions. tekrar testi Yapılan düzeltmelerin başarısını doğrulamak için, en son koşturulduğunda başarısız olmuş test senaryolarını koşturan test
retrospective meeting A meeting at the end of a project during which the project team members evaluate the project and learn lessons that can be applied to the next project. geçmişe dönük toplantı Proje takımı üyelerinin projeyi değerlendirdiği ve sonraki projelerde dikkat edilmesi gereken tecrübeleri paylaştığı, proje sonunda yapılan toplantı.
review An evaluation of a product or project status to ascertain discrepancies from planned results and to recommend improvements. Examples include management review, informal review, technical review, inspection, and walkthrough. [After IEEE 1028] gözden geçirme Geliştirilmekte olan ürünün veya proje ilerleyişinin değerlendirilerek planlanan hedeflerden sapıp sapmadığının belirlenmesi ve iyileştirme tavsiyelerinde bulunulması. Örnek olarak yönetimsel gözden geçirme, gayrı resmi gözden geçirme, teknik gözden geçirme, teftiş ve üzerinden geçme[IEEE 1028 sonrası]
review plan A document describing the approach, resources and schedule of intended review activities. It identifies, amongst others: documents and code to be reviewed, review types to be used, participants, as well as entry and exit criteria to be applied in case of formal reviews, and the rationale for their choice. It is a record of the review planning process. gözden geçirme planı Amaçlanan gözden geçirme faaliyetlerindeki yaklaşımı,kaynakları ve ajandayı tanımlayan bir döküman. Şunları içerir: tanımlar;gözden geçirilecek döküman ve kodlar, kullanılacak gözden geçirme çeşitleri, katılımcılar, resmi gözden geçirme durumunda giriş ve çıkış kriterleri ve seçimdeki gerekçe. Gözden geçirme planlaması sürecinin belgesidir.
review tool A tool that provides support to the review process. Typical features include
review planning and tracking support, communication support, collaborative reviews and a
repository for collecting and reporting of metrics.
gözden geçirme aracı Gözden geçirme sürecini destekleyen bir araç. Genel özellikleri şunlardır; gözden geçirme planlaması ve takibi desteği, iletişim desteği, gözden geçirme ekibi arasında işbirliğinin sağlanması, ölçümlerin toplanması ve raporlanması
reviewer The person involved in the review that identifies and describes anomalies in the
ATM product or project under review. Reviewers can be chosen to represent different viewpoints
and roles in the review process.
gözden geçirici Gözden geçirilen ürün veya projedeki anormallikleri belirleyen ve tanımlayan kişi. Gözden geçirme sürecinde, gözden geçiriciler farklı bakış açılarını ve rolleri temsil eden kişilerden seçilebilir.
risk A factor that could result in future negative consequences; usually expressed as impact and likelihood. risk Gelecekte olumsuz sonuçlar doğurabilecek etken; genellikle etkisi ve gerçekleşme olasılığı baz alınarak ifade edilir
risk analysis The process of assessing identified risks to estimate their impact and probability of occurrence (likelihood). risk analizi Belirlenmiş risklerin etkisini ve gerçekleşme olasılığını değerlendirme süreci
risk assessment The process of assessing a given project or product risk to determine its level of risk, typically by assigning likelihood and impact ratings and then aggregating
those ratings into a single risk priority rating. See also product risk, project risk, risk, risk
impact, risk level, risk likelihood.
risk değerlendirmesi Projenin veya ürünün, olasılığını ve etki derecelerini atayarak ve bunları toparlayıp tek bir risk öncelik seviyesine indirgeyerek, risk seviyesini belirleme süreci. Ayrıca bakınız ürün riski, proje riski, risk, risk etkisi, risk seviyesi, risk olasılığı.
risk-based testing An approach to testing to reduce the level of product risks and inform stakeholders of their status, starting in the initial stages of a project. It involves the identification of product risks and the use of risk levels to guide the test process risk-bazlı test Ürün risklerinin seviyelerini düşürmek ve projenin ilk aşamasından başlayarak paydaşları durumdan haberdar etmek amaçlı bir test yaklaşımı. Test sürecine rehberlik etmesi için ürün risklerinin belirlenmesini ve risk seviyelerinin kullanımını içerir.
risk category See risk type risk kategorisi Bakınız risk çeşidi
risk control The process through which decisions are reached and protective measures are implemented for reducing risks to, or maintaining risks within, specified levels. risk kontrolü riskleri düşürmek veya belirlenen seviyelerde tutmak için kararların verilmesi ve koruyucu önlemlerin alınması işlemi
risk identification The process of identifying risks using techniques such as brainstorming,
checklists and failure history.
risk belirleme Beyin fırtınası, kontrol listeleri ve başarısızlık tarihçesi gibi teknikleri kullanarak riskleri belirleme işlemi.
risk impact The damage that will be caused if the risk become an actual outcome or event. risk etkisi Riskin gerçekleşmesi durumunda sebep olacağı hasar
risk level The importance of a risk as defined by its characteristics impact and likelihood.
The level of risk can be used to determine the intensity of testing to be performed. A risk
level can be expressed either qualitatively (e.g. high, medium, low) or quantitatively.
risk seviyesi Riskin etkisi ve olasılığı baz alınarak tanımlanan bir çeşit risk önemi. Risk seviyesi, gerçekleştirilecek testin yoğunluk oranını belirlemek için kullanılabilir.Bir risk seviyesi nitel ( ö.r. Yüksek,orta,düşük) veya nicel olarak ifade edilebilir.
risk likelihood The estimated probability that a risk will become an actual outcome or event. risk olasılığı Bir riskin gerçekleşme olasılığı
risk management Systematic application of procedures and practices to the tasks of identifying, analyzing, prioritizing, and controlling risk. risk yönetimi Riskin belirlenmesi, analiz edilmesi, önceliklendirilmesi ve kontrol edilmesi işleri için prosedürlerin ve uygulamaların sistematik uygulanması
risk mitigation See risk control riski azaltma Bakınız risk kontrolü
risk type A set of risks grouped by one or more common factors such as a quality attribute,
cause, location, or potential effect of risk;. A specific set of product risk types is related to
the type of testing that can mitigate (control) that risk type. For example the risk of userinteractions
being misunderstood can be mitigated by usability testing.
risk çeşidi Kalite niteliği, nedeni, yeri veya potansiyel etkisine göre risklerin gruplanması. Riskin çeşidine göre o riski azaltmaya yönelik test çeşidi hayata geçirilir.   Örneğin kullanıcı etkileşimlerinin iyi kurgulanmamış olması riski kullanılabilirlik testiyle azaltılabilir.
robustness The degree to which a component or system can function correctly in the
presence of invalid inputs or stressful environmental conditions. [IEEE 610] See also
error-tolerance, fault-tolerance.
sağlamlık Bir bileşenin veya sistemin geçersiz girdiler veya stresli çevresel koşullarda fonksiyonunu yerine getirebildiğinin derecesi [IEEE 610] Bakınız hata toleransı, kusur toleransı
robustness testing Testing to determine the robustness of the software product. sağlamlık testi Yazılım ürününün sağlamlığını belirleme testi
root cause A source of a defect such that if it is removed, the occurrence of the defect type is
decreased or removed. [CMMI]
kök neden Ortadan kaldırıldığında hatanın da ortadan kalktığı veya etkisinin azaldığı neden
root cause analysis An analysis technique aimed at identifying the root causes of defects. By
directing corrective measures at root causes, it is hoped that the likelihood of defect
recurrence will be minimized.
kök neden analizi Hataların kök nedenlerinin belirlenmesini amaçlayan analiz tekniği. Kök nedenlerde düzeltici önlemlerin alınmasıyla hataların yinelenmesinin minimize edilmesi beklenmektedir.
RUP See Rational Unified Process RUP Bakınız Rational Unified Process

– S –

Term Definition Terim Tanım
safety The capability of the software product to achieve acceptable levels of risk of harm to
people, business, software, property or the environment in a specified context of use. [ISO
9126]
emniyet Yazılımın insanlara, işe, diğer yazılımlara, mülke veya çevreye kabul edilebilir oranlar sınırında zarar verme yeteneği[ISO 9126]
safety critical system A system whose failure or malfunction may result in death or serious
injury to people, or loss or severe damage to equipment, or environmental harm.
emniyet hassasiyetli sistem Arızası veya yanlış çalışması; ölüme veya insanların ciddi yaralanmasına veya ekipman kaybına veya ciddi hasarına, veya çevresel zarara yol açabilecek sistem
safety testing Testing to determine the safety of a software product. emniyet testi Bir yazılım ürününün emniyetli olup olmadığının belirlenmesi testi
sanity test See smoke test mantıklılık testi Bakınız duman testi
scalability The capability of the software product to be upgraded to accommodate increased
loads. [After Gerrard]
ölçeklenebilirlik Yazılım ürününün daha fazla yük kaldıracak şekilde yükseltilme yeteneği
scalability testing Testing to determine the scalability of the software product. ölçeklenebilirlik testi yazılımın ölçeklebilinirliğini belirleme testi
scenario testing See use case testing. senaryo testi Bakınız kullanım senaryosu testi
scorecard A representation of summarized performance measurements representing progress towards the implementation of long-term goals. A scorecard provides static measurements of performance over or at the end of a defined interval. See also balanced scorecard, dashboard. puan kartı Uzun süreli hedeflerin uygulanmasındaki performans ölçümlerinin özetlenmiş gösterimi. Bir puan kartı, belirlenmiş bir zaman
diliminde veya sonundaki performansı gösterir. Bakınız kurumsal karne, gösterge paneli
scribe The person who records each defect mentioned and any suggestions for process
improvement during a review meeting, on a logging form. The scribe should ensure that
the logging form is readable and understandable.
katip Gözden geçirme toplantısında hatayı ve süreci iyileştirmek için yapılan önerileri kaydeden kişi. Katip, kayıt formunun okunabilir ve anlaşılabilir olmasından sorumludur.
scripted testing Test execution carried out by following a previously documented sequence
of tests.
betikleştirilmiş test Hazırlanmış test senaryolarının sıralı komutlar halinde koşturulması sonucu yapılan test
scripting language A programming language in which executable test scripts are written,
used by a test execution tool (e.g. a capture/playback tool).
betik dili Koşturulabilir test komutlarını kodlamaya yarayan programlama dili ( ör. kaydet/oynat aracının ürettiği komutlar)
SCRUM An iterative incremental framework for managing projects commonly used with
agile software development. See also agile software development.
SCRUM Çevik yazılım geliştirmede projeleri yönetmek için yaygın olarak kullanılan döngüsel bir çerçeve. Ayrıca bakınız çevik yazılım geliştirme
security Attributes of software products that bear on its ability to prevent unauthorized
access, whether accidental or deliberate, to programs and data. [ISO 9126] See also
functionality.
güvenlik Yazılımın fonksiyonlarına veya verilerine yetkisiz erişimi ne kadar önleyebildiği. (kazayla veya kasti olarak ) [ISO 9126] Bakınız işlevsellik
security testing Testing to determine the security of the software product. See also functionality testing. güvenlik testi Yazılımın ne kadar güvenli olduğunu belirlemeye yönelik yapılan testler. Ayrıca bakınız işlevsellik testi.
security testing tool A tool that provides support for testing security characteristics and
vulnerabilities .
güvenlik test aracı Yazılımın güvenlik özelliklerini ve zayıf noktalarını test etmeye yarayan araç
security tool A tool that supports operational security. güvenlik aracı operasyonel güvenliği destekleyen araç
serviceability testing See maintainability testing. işletilebilirlik testi Bakınız sürdürülebilirlik testi
session-based test management An approach to testing in which test activities are planned as
uninterrupted sessions of test design and execution, often used in conjunction with
exploratory testing.
oturum bazlı test yönetimi test tasarımı, testin koşturulması gibi test faaliyetlerinin birlikte, kesintiye uğratılmadan bağımsız oturumlar içinde hayata geçirildiği bir yaklaşım. Genellikle keşif test tekniklerinde kullanılır.
severity The degree of impact that a defect has on the development or operation of a
component or system. [After IEEE 610]
önem derecesi Bir hatanın geliştirilmekte veya kullanılmakta olan bir sistem üzerindeki etki derecesi
Shewhart chart See control chart Shewhart grafiği Bakınız kontrol grafiği
short-circuiting A programming language/interpreter technique for evaluating compound
conditions in which a condition on one side of a logical operator may not be evaluated if
the condition on the other side is sufficient to determine the final outcome.
kısa devre mantıksal bir operatörün bir yanındaki koşulun, eğer diğer taraftaki koşul en son sonucu belirlemek için yeterli olduğu durumlarda değerlendirilmediği,   karışık koşulları değerlendiren bir programlama dili/yorumlayıcı tekniği
simulation The representation of selected behavioral characteristics of one physical or
abstract system by another system. [ISO 2382/1]
simulasyon Fiziksel veya soyut bir sistemin özelliklerinin temsilen başka bir sistem tarafından yerine getirilmesi. [ISO 2382/1]
simulator A device, computer program or system used during testing, which behaves or operates like a given system when provided with a set of controlled inputs. [After IEEE
610, DO178b] See also emulator.
simulator Test sırasında kullanılan, kontrollü bir girdi kümesi sağlandığında gerçekte test edilecek asıl sistem gibi davranan veya çalışan bir aygıt, bilgisayar programı veya sistem [IEEE
610, DO178b sonrası] Ayrıca bakınız emülator.
site acceptance testing Acceptance testing by users/customers at their site, to determine whether or not a component or system satisfies the user/customer needs and fits within the
business processes, normally including hardware as well as software.
saha kabul testleri Bir sistemin ya da bileşenin kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını, iş süreçlerine uygun olup olmadığını belirlemek amacı ile kullanıcılar/müşteriler tarafından kendi sahalarında yapılan kabul testidir, genellikle yazılımın yanısıra donanım testlerini de içerir.
S.M.A.R.T. goal methodology A methodology whereby objectives are defined very
specifically rather than generically. SMART is an acronym derived from the attributes of
the objective to be defined: Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Timely.
S.M.A.R.T. hedef methodolojisi Hedeflerin net olarak tanımlandığı bir yöntem. SMART kelimesi tanımlanacak hedeflerin özellikleri olan ‘Specific’ (kesin, belirli), Measurable (ölçümlenebilir), ‘Attainable’ (Ulaşılabilir), ‘Relevant’ (uygun) ve ‘Timely’ (zamanında) kelimelerinin baş harflerinden elde edilir.
smoke test A subset of all defined/planned test cases that cover the main functionality of a component or system, to ascertaining that the most crucial functions of a program work, but not bothering with finer details. A daily build and smoke test is among industry best
practices. See also intake test.
duman testi Bir programın en önemli fonksiyonlarının çalışıp çalışmadığını anlamak amacıyla detaylara girmeden yapılan test tekniği. Günlük derleme ve duman testi endüstrideki en iyi test pratikleri arasındadır. Ayrıca bakınız alım testi.
software Computer programs, procedures, and possibly associated documentation and data pertaining to the operation of a computer system. [IEEE 610] yazılım Bir bilgisayar sisteminin çalışması için gerekli olan bilgisayar programlarına, prosedürlere ve olası ilişkili dokümantasyon ve verilere verilen genel bir ad. [IEEE 610]
software attack See attack. yazılım saldırısı Bakınız saldırı
Software Failure Mode and Effect Analysis (SFMEA) See Failure Mode and Effect
Analysis (FMEA).
Yazılım Arıza Durumu ve Etki Analizi (SFMEA) Bakınız Arıza Durumu ve Etki Analizi (FMEA)
Software Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis (SFMECA) See Failure
Mode,Effects, and Criticality Analysis (FMECA).
Yazılım Arıza Modu, Etkileri ve Kritiklik Analizi Bakınız Arıza Durumu, Etkileri ve Kritiklik Analizi (FMECA).
Software Fault Tree Analysis (SFTA) See Fault Tree Analysis (FTA). Yazılım Kusur Ağacı Analizi Bakınız Kusur Ağacı Analizi (FTA).
software feature See feature. yazılım özelliği Bakınız özellik.
software integrity level The degree to which software complies or must comply with a set of stakeholder-selected software and/or software-based system characteristics (e.g., software
complexity, risk assessment, safety level, security level, desired performance, reliability, or cost) which are defined to reflect the importance of the software to its stakeholders.
yazılım bütünlük düzeyi Bir yazılımın önemini paydaşlarına yansıtmak için tanımlanmış olan yazılım ve / veya yazılım tabanlı bir sistemin bir dizi özellikleri ile uyumlu olduğu ya da olması gerektiği derece (örneğin, yazılım karmaşıklığı, risk değerlendirmesi, emniyet seviyesi, güvenlik seviyesi, istenilen performans, güvenilirlik veya maliyet).
software lifecycle The period of time that begins when a software product is conceived and ends when the software is no longer available for use. The software lifecycle typically
includes a concept phase, requirements phase, design phase, implementation phase, test phase, installation and checkout phase, operation and maintenance phase, and sometimes, retirement phase. Note these phases may overlap or be performed iteratively.
yazılım yaşam döngüsü Bir yazılımın tasarlanmasıyla başlayan ve tamamen kullanımdan kaldırılmasına kadar geçen süreç. Yazılım yaşam döngüsü genel anlamda konsept, gereksinim toplama, tasarım, uygulama, test, kurulum ve kontrol, işletme ve bakım, ve bazen de kullanımdan kaldırılma aşamalarını içerir. Bu aşamalar eş zamanlı ya da döngüsel olarak gerçekleştirilebilir.
Software Process Improvement A program of activities designed to improve the
performance and maturity of the organization’s software processes and the results of such a
program. [After CMMI]
Yazılım Süreç İyileştirmesi Kurumun yazılım süreçlerinin olgunluğunu ve performansını geliştirmek için yaptıkları faaliyetleri ve sonuçlarını ifade eden çalışma. [CMMI Sonrası]
software product characteristic See quality attribute. yazılım ürün karakteristiği Bakınız kalite niteliği.
software quality The totality of functionality and features of a software product that bear on its ability to satisfy stated or implied needs. [After ISO 9126] See also quality yazılım kalitesi Belirtilen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlanan bir yazılımın özellikler ve işlevsellik bütünü. [ISO 9126 sonrası] Ayrıca bakınız kalite.
software quality characteristic See quality attribute. yazılım kalite karakteristiği Bakınız kalite niteliği.
software test incident See incident. yazılım test olayı Bakınız olay
software test incident report See incident report. yazılım testi olay raporu Bakınız olay raporu.
Software Usability Measurement Inventory (SUMI) A questionnaire-based usability test technique for measuring software quality from the end user’s point of view. [Veenendaal04] Yazılım Kullanılabilirlik Ölçüm Envanteri (SUMI) Son kullanıcı bakış açısından yazılım kalitesini ölçmek için kullanılan anket bazlı bir kullanılabilirlik test yöntemi. [Veenendaal04]
source statement See statement. kaynak komut Bakınız komut.
specification A document that specifies, ideally in a complete, precise and verifiable manner, the requirements, design, behavior, or other characteristics of a component or system, and, often, the procedures for determining whether these provisions have been satisfied. [After IEEE 610] Spesifikasyon En iyi ifadeyle tam, kesin ve doğrulanabilir bir şekilde, bir bileşenin veya sistemin gereksinimlerini, tasarımını, davranışını, ya da diğer özelliklerini ve genellikle bu hususların karşılanıp karşılanmadığını belirleyen prosedürleri belirten belge.[IEEE 610 sonrası]
specification-based testing See black box testing. spesifikasyon bazlı test Bakınız kara kutu testleri.
specification-based technique See black box test design technique. spesifikasyon bazlı teknikler Bakınız kara kutu test teknikleri.
specification-based test design technique See black box test design technique. spesifikasyon bazlı test tasarım teknikleri Bakınız kara kutu test teknikleri.
specified input An input for which the specification predicts a result. belirli girdi Spesifikasyon kullanılarak sonucu tahmin edilebilecek girdi.
SPI See Software Process Improvement. SPI Bakınız Yazılım Süreç İyileştirmesi
stability The capability of the software product to avoid unexpected effects from modifications in the software. [ISO 9126] See also maintainability. kararlılık Bir yazılımın, değişikliklerin sebep olabileceği beklenmeyen etkileri önleme yeteneği [ISO 9126] Ayrıca bakınız sürdürülebilirlik.
staged representation A model structure wherein attaining the goals of a set of process areas establishes a maturity level; each level builds a foundation for subsequent levels. [CMMI] basamaklı gösterim Süreçlerin olgunluk seviyesini belirleyen hedeflerin gösterildiği model; her seviye bir sonraki seviye için temel oluşturur. [CMMI]
standard Formal, possibly mandatory, set of requirements developed and used to prescribe consistent approaches to the way of working or to provide guidelines (e.g., ISO/IEC standards, IEEE standards, and organizational standards). [After CMMI] standart İş yapış şekillerini tutarlı hale getirmek ya da klavuzlar oluşturmak amacıyla geliştirilen ve kullanılan resmi, büyük ölçüde zorunlu bir dizi gereksinimler bütünü (ISO/ IES standartları, IEEE standartları ve organizasyonel standarlar). [CMMI sonrası]
standard-compliant testing Testing that complies to a set of requirements defined by a standard, e.g., an industry testing standard or a standard for testing safety-critical systems.
See also process-compliant testing.
standartlara uyumluluk testi Standartlar tarafından tanımlanmış gereksinimlere uyumluluk testi. Örnek emniyet hassasiyetli sistemlerin testi için uygulanan standartlar ya da endüstri standartları gibi . Bakınız süreç uyumluluğu testi.
standard software See off-the-shelf software. standart yazılım Bakınız paket yazılım.
standards testing See compliance testing. standartların testi Bakınız uyumluluk testi.
state diagram A diagram that depicts the states that a component or system can assume, and shows the events or circumstances that cause and/or result from a change from one state to another. [IEEE 610] durum diyagramı Bir sistem ya da bileşenin alabileceği durumları ve bir durumdan diğerine geçişte sebep olduğu olayları ya da koşulları gösteren diyagram.[IEEE 610]
state table A grid showing the resulting transitions for each state combined with each possible event, showing both valid and invalid transitions. durum tablosu Her olası olay için durum geçişlerinin sonuçlarını, geçerli ve geçersiz geçişler dahil gösteren bir tablo.
state transition A transition between two states of a component or system. durum geçişi Bir sistemin ya da bir bileşeninin bir durumdan başka bir duruma geçişi.
state transition testing A black box test design technique in which test cases are designed to execute valid and invalid state transitions. See also N-switch testing. durum geçişi testi Test senaryolarının geçerli ve geçersiz durum geçişlerini test edebilmek amacıyla tasarlandığı, kara kutu test tekniği. Ayrıca bakınız N-anahtar testi
statement An entity in a programming language, which is typically the smallest indivisible unit of execution. komut Programlama dilinde, genel anlamda uygulamanın en küçük bölünmez parçası olan cümlecik.
statement coverage The percentage of executable statements that have been exercised by a test suite. komut kapsama yüzdesi Test senaryo grubu tarafından çalıştırılmış komutların yazılımdaki toplam komutlara oranı.
statement testing A white box test design technique in which test cases are designed to execute statements. komut testi Test senaryolarının yazılım komutlarını çalıştıracak şekilde tasarlandığı beyaz kutu test tekniği.
static analysis Analysis of software development artifacts, e.g. requirements or code, carried out without execution of these software development artifacts. Static analysis is usually carried out by means of a supporting tool. statik analiz Gereksinimler yada yazılan kod gibi yazılım geliştirme nesnelerinin yürütülmeden hatalarını bulmak için yapılan analiz. Statik analiz genellikle test araçlari ile yapılmaktadır.
static analysis tool See static analyzer. statik analiz aracı Bakınız statik çözümleyici.
static analyzer A tool that carries out static analysis statik çözümleyici Statik analiz yapmak için kullanılan araç.
static code analysis Analysis of source code carried out without execution of that software. statik kod analizi Kaynak kodun çalıştırılmadan analiz edilmesi
static code analyzer A tool that carries out static code analysis. The tool checks source code, for certain properties such as conformance to coding standards, quality metrics or data flow anomalies. statik kod çözümleyicisi Statik kod analizi yapmak için kullanılan araç. Kod standartlarına uyum sağlama, kalite metrikleri ya da veri akışı bozuklukları gibi bazı özellikler için kaynak kodu kontrol eder.
static testing Testing of a software development artifact, e.g., requirements, design or code, without execution of these artifacts, e.g., reviews or static analysis. statik test Gereksinimler, tasarım ya da kod gibi yazılım geliştirme eserlerinin çalıştırılmadan, gözden geçirilerek ya da statik analiz kullanılarak hatalarını bulmak için ile yapılan testler.
statistical testing A test design technique in which a model of the statistical distribution of the input is used to construct representative test cases. See also operational profile testing. istatistiksel test Test senaryolarının ve girdilerin istatiksel dağılım modellemesine göre tasarlandığı test tekniği. Ayrıca bakınız operasyonel profil testi.
status accounting An element of configuration management, consisting of the recording and reporting of information needed to manage a configuration effectively. This information
includes a listing of the approved configuration identification, the status of proposed changes to the configuration, and the implementation status of the approved changes. [IEEE 610]
durum muhasebesi Yapılandırmaları etkili bir şekilde yönetmek için gerekli olan bilgilerin raporlarını ve kayıtlarını kapsayan bir yapılandırma yönetim öğesi. Bu bilgiler, onaylı yapılandırma tanımlarını, yapılandırmaya yönelik değişiklik önerilerinin ve onaylanmış değişikliklerin uygulama durumlarını içerir. [IEEE 610]
STEP See Systematic Test and Evaluation Process. STEP Bakınız Sistematik Test ve Değerlendirme Süreci.
storage See resource utilization. depolama Bakınız kaynak kullanımı.
storage testing See resource utilization testing. depolama testi Bakınız kaynak kullanımı testi.
stress testing A type of performance testing conducted to evaluate a system or component at or beyond the limits of its anticipated or specified workloads, or with reduced availability of resources such as access to memory or servers. [After IEEE 610] See also performance
testing, load testing.
stres testi Bir sistem ya da bileşeni öngörülen veya belirlenmiş çalışma yükünün sınırlarında ya da ötesinde, ya da bellek veya sunucuya erişimi gibi kaynakların azalması durumundaki çalışma kapasitesini değerlendirmek için yürütülen bir çeşit performans testi. [IEEE 610 sonrası] Ayrıca bakınız performans ve yük testi
stress testing tool A tool that supports stress testing. stres test aracı Stres testlerini yapmak için kullanılan araç.
structural coverage Coverage measures based on the internal structure of a component or system. yapısal kapsam Bir bileşenin veya sistemin iç yapısı dikkate alınarak hesaplanan kapsam
structural test design technique See white-box test design technique. yapısal test tasarım tekniği Bakınız beyaz kutu test tekniği.
structural testing See white-box testing. yapısal testler Bakınız beyaz kutu testi.
structure-based test design technique See white-box test design technique. yapı bazlı test tasarım teknikleri Bakınız beyaz kutu test tasarım tekniği.
structure-based technique See white-box test design technique. yapı bazlı teknik Bakınız beyaz kutu test tasarım tekniği.
structure-based testing See white-box testing. yapı bazlı testler Bakınız beyaz kutu testi.
structured walkthrough See walkthrough. yapısal üzerinden geçme Bakınız üzerinden geçme
stub A skeletal or special-purpose implementation of a software component, used to develop or test a component that calls or is otherwise dependent on it. It replaces a called component. [After IEEE 610] taklit uygulama Geliştirilmekte olan bir fonksiyonu test edebilmek gibi özel amaçlar için kullanılan, gerçek uygulamanın özelliklerini taklit edebilen sahte yazılım uygulaması. Bu sahte uygulama ihtiyaç halinde mevcut bileşenin yerine geçer.[IEEE 610 sonrası]
subpath A sequence of executable statements within a component. altyol Bir bileşen içindeki çalıştırılabilir komutlar dizisi.
suitability The capability of the software product to provide an appropriate set of functions for specified tasks and user objectives. [ISO 9126] See also functionality. kullanışlı Bir yazılımın belirli görevler ve kullanıcı hedefleri için uygun bir takım fonksiyonlar sağlama yeteneği. [ISO 9126] Ayrıca bakınız fonksiyonellik.
suitability testing The process of testing to determine the suitability of a software product kullanışlılık testi Bir yazılımın kullanışlılığını belirlemek amacıyla yapılan test.
SUMI See Software Usability Measurement Inventory. SUMI Bakınız Yazılım Kullanılabilirlik Ölçüm Envanteri.
suspension criteria The criteria used to (temporarily) stop all or a portion of the testing activities on the test items. [After IEEE 829] durdurma kriterleri Test öğelerindeki bir kısım ya da tüm test faaliyetlerini geçici olarak durdurmak için kullanılan kriterler. [IEEE 829 sonrası].
syntax testing A black box test design technique in which test cases are designed based upon the definition of the input domain and/or output domain. sözdizim testi Test senaryolarının bir sistemin girdi ve çıktı alanlarına dayandırılarak tasarlandığı bir kara kutu test tekniği.
system A collection of components organized to accomplish a specific function or set of functions. [IEEE 610] sistem Özel bir fonksiyonu yada fonksiyonlar topluluğunu yerine getirmek için biraraya getirilmiş bileşenler grubu. [IEEE 610]
system integration testing Testing the integration of systems and packages; testing interfaces to external organizations (e.g. Electronic Data Interchange, Internet). sistem entegrasyon testi Sistemlerin birbirleri veya dış birimler ile entegrasyonunun testi. Örnek elektronik veri değişimi, internet gibi
system of systems Multiple heterogeneous, distributed systems that are embedded in networks at multiple levels and in multiple interconnected domains, addressing large-scale inter-disciplinary common problems and purposes, usually without a common management structure. sistemler sistemi Ortak bir yönetim yapısı olmadan birden çok seviyede birbiriyle entegre edilmiş belli sorunları ve amaçları çözmeye yönelik genellikle heterojen, dağıtık sistemler topluluğu
system testing The process of testing an integrated system to verify that it meets specified requirements. [Hetzel] sistem testi Sistemin istenilen gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını doğrulamak amacıyla yapılan test süreci. [Hetzel]
Systematic Test and Evaluation Process A structured testing methodology, also used as a content-based model for improving the testing process. Systematic Test and Evaluation Process (STEP) does not require that improvements occur in a specific order. See also content-based model. Sistematik Test ve Değerlendime Süreci Yapısal test yöntemi, ayrıca test sürecini geliştirmek için içerik bazlı bir modelleme olarak da kullanılır. Sistematik Test ve Değerlendime Süreci (STEP) iyileştirme çalışmalarının belirli bir düzen içerisinde meydana gelmesini gerektirmez. Ayrıca bakınız içerik bazlı model.

– T –

Term Definition Terim Tanım
technical review A peer group discussion activity that focuses on achieving consensus on the technical approach to be taken. [Gilb and Graham], [IEEE 1028] See also peer review. teknik gözden geçirme Teknik konular üzerinde ortak fikirde buluşma amacıyla takım içi yapılan bir grup tartışma etkinliği. [Gilb ve Graham], [IEEE 1028] Ayrıca bakınız eş-gözden geçirme
test A set of one or more test cases. [IEEE 829] test Bir yada birden fazla test senaryoları bütünü.[IEEE 829]
test approach The implementation of the test strategy for a specific project. It typically includes the decisions made that follow based on the (test) project’s goal and the risk assessment carried out, starting points regarding the test process, the test design techniques to be applied, exit criteria and test types to be performed test yaklaşımı Test stratejisinin hayata geçirilmesi. Test projesinin amacı ve yapılan risk değerlendirmesi doğrultusunda, test süreci ile ilgili başlangıç noktaları, uygulanacak olan test tasarım teknikleri,   test sonlandırma kriterleri ve yapılacak test çeşitleri gibi konularda alınan kararları içerir.
test architect (1) A person who provides guidance and strategic direction for a test organization and for its relationship with other disciplines.
(2) A person who defines the way testing is structured for a given system, including topics such as test tools and test data management.
test mimarı (1) Bir test organizasyonu ve onun diğer disiplinler ile olan ilişkisi için rehberlik ve stratejik yön sağlayan kişi.
(2) Belirli bir sistem için test araçları, test verisi yönetimi gibi konularını da içeren yapısal test yöntemlerini belirleyen kişi.
test automation The use of software to perform or support test activities, e.g. Test management, test design, test execution and results checking. test otomasyonu Test yönetimi, test tasarımı, testin yürütülmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi gibi test aktivitelerine yardımcı olmak için kullanılan yazılım.
test basis All documents from which the requirements of a component or system can be inferred. The documentation on which the test cases are based. If a document can be amended only by way of formal amendment procedure, then the test basis is called a frozen test basis. [After TMap] test esası Bir sistem ve bileşeninin gereksinimlerinin çıkarılabileceği tüm belgeler. Test senaryolarının dayandırıldığı dokümantasyon. Eğer doküman sadece resmi bir prosedürü ile değiştirilebiliyorsa, test esası değişmez test esası olarak adlandırılır [TMap sonrası]
test bed See test environment. test yatağı Bakınız test ortamı.
test case A set of input values, execution preconditions, expected results and execution postconditions, developed for a particular objective or test condition, such as to exercise a particular program path or to verify compliance with a specific requirement. [After IEEE
610]
test senaryosu Belirli bir program yolunu çalıştırmak ya da bir gereksinim ile uyumluluğunu doğrulamak gibi belirli bir amaç veya test koşulu için geliştirilen, bir dizi girdi değeri, test öncesi yürütülmesi gereken önkoşullar, test sonrası oluşması beklenen sonuçlar ve koşullar bütünü. [IEEE 610 sonrası]
test case design technique See test design technique. test senaryo tasarım tekniği Bakınız test tasarım tekniği.
test case specification A document specifying a set of test cases (objective, inputs, test actions, expected results, and execution preconditions) for a test item. [After IEEE 829] See also test specification. test senaryo spesifikasyonu Bir test öğesi için bir dizi test senaryosunun (amaç, girdiler, test adımları, beklenen sonuçlar ve test öncesi gerçekleşmesi gereken önkoşullar) tanımlandığı doküman. [IEEE 829 sonrası]. Ayrıca bakınız test spesifikasyonu.
test case suite See test suite. test senaryo grubu Bakınız test grubu
test charter A statement of test objectives, and possibly test ideas about how to test. Test charters are used in exploratory testing. See also exploratory testing. test başlatma belgesi Test hedeflerini ve testin nasıl yapılacağını belirten muhtemel test fikirlerinin bildirisi. Test başlatma belgesi araştırmacı testlerde kullanılmaktadır. Ayrıca bakınız keşif test
test closure During the test closure phase of a test process data is collected from completed activities to consolidate experience, testware, facts and numbers. The test closure phase consists of finalizing and archiving the testware and evaluating the test process, including preparation of a test evaluation report. See also test process. test kapanışı Bir test süreci fazı olan test kapanışı sırasında test projesinde kazanılan tecrübe, test yazılımı ve metrikler toplulaştırılarak sonraki projelerde kullanılmak için arşivlenir.Test kapanışı aşaması; test projesi çıktılarını sonuçlandırma ve arşivleme, test değerlendirme raporu hazırlığı da dahil olmak üzere test sürecini değerlendirme konularından oluşur. Ayrıca bakınız test süreci.
test comparator A test tool to perform automated test comparison of actual results with expected results. test karşılaştırıcı Beklenen sonuçlar ile gerçekleşen sonuçların otomatik karşılaştırmasını yapabilen test aracı.
test comparison The process of identifying differences between the actual results produced by the component or system under test and the expected results for a test. Test comparison can be performed during test execution (dynamic comparison) or after test execution. test karşılaştırma Test edilen sistemin veya bileşenin gerçekleşen test sonuçları ile beklenen test sonuçları arasındaki farklılıklarının belirlenmesi süreci. Test karşılaştırması; testin yürütülmesi sırasında (dinamik karşılaştırma) veya testler yürütüldükten sonra gerçekleştirilebilir.
test completion criteria See exit criteria. test tamamlama kriteri Bakınız çıkış kriteri.
test condition An item or event of a component or system that could be verified by one or more test cases, e.g. a function, transaction, feature, quality attribute, or structural element. test koşulu Bir ya da daha çok test senaryosu ile doğrulanabilen bir bileşenin veya sistemin bir öğesi ya da olayı. Örn. bir fonksiyon, işlem, özellik, kalite niteliği veya yapısal öğe.
test control A test management task that deals with developing and applying a set of corrective actions to get a test project on track when monitoring shows a deviation from what was planned. See also test management. test kontrol Gözetim sırasında plandan bir sapma görüldüğünde test projesini yoluna koymak için geliştirilen ve uygulanan düzeltici aksiyonların yer aldığı bir test yönetim bütünü. Bakınız test yönetimi.
test coverage See coverage. test kapsamı Bakınız kapsam.
test cycle Execution of the test process against a single identifiable release of the test object. test döngüsü Test sürecinin tek bir test nesnesinin test edilmesine yönelik işletilmesi
test data Data that exists (for example, in a database) before a test is executed, and that affects or is affected by the component or system under test. test verisi Test edilen sistemin veya bileşenin etkilediği veya bunlar tarafından etkilenen; test yürütülmeden önce varolan veri(örn. bir veritabanında) .
test data preparation tool A type of test tool that enables data to be selected from existing databases or created, generated, manipulated and edited for use in testing. test verisi hazırlama aracı Test için kullanılan verinin; mevcut veritabanlarından çekilmesi ya da yaratılmasına, üretilmesine, işlenmesine, düzenlenmesine olanak sağlayan bir tür test aracı.
test data management The process of analyzing test data requirements, designing test data structures, creating and maintaining test data. test veri yönetimi Test verisi gereksiniminlerinin analizi, test veri yapılarının tasarlanması, test verisinin yaratılması ve sürdürülmesi süreci.
test deliverable Any test (work) product that must be delivered to someone other than the test (work) product’s author. See also deliverable. test çıktısı Testi yapan kişi dışında başka birine teslim edilmesi gereken herhangi bir test ürünü. Ayrıca bakınız çıktı.
test design (1) See test design specification.
(2) The process of transforming general testing objectives into tangible test conditions and test cases.
test tasarımı (1) Bakınız test tasarım spesifikasyonu.
(2) Genel test amaçlarının, somut test koşullarına ve test senaryolarına dönüştürme süreci.
test design specification A document specifying the test conditions (coverage items) for a test item, the detailed test approach and identifying the associated high level test cases. [After IEEE 829] See also test specification. test tasarım spesifikasyonu Bir test öğesi için, test koşullarını (kapsam öğelerini), detaylı test yaklaşımını ve ilgili üst düzey test senaryolarını tanımlayan doküman. [IEEE 829 sonrası]. Ayrıca bakınız test spesifikasyonu
test design technique Procedure used to derive and/or select test cases test tasarım tekniği Test senaryolarını elde etmek ve/veya seçmek için kullanılan prosedür/yordam
test design tool A tool that supports the test design activity by generating test inputs from a specification that may be held in a CASE tool repository, e.g. Requirements management tool, from specified test conditions held in the tool itself, or from code. test tasarım aracı Test girdilerini gereksinim yönetim aracı gibi araçlarda tutulan test koşulları veya koddan üreten test tasarım aktivitesini destekleyen araç
test director A senior manager who manages test managers. See also test manager. test direktörü Test yöneticilerini yöneten üst düzey yönetici. Ayrıca bakınız test yöneticisi.
test driven development A way of developing software where the test cases are developed, and often automated, before the software is developed to run those test cases. test güdümlü geliştirme Yazılım geliştirilirken, geliştirilecek yazılımla ilgiili öncelikle test senaryolarının yazıldığı ve genellikle otomatize edildiği yazılım geliştirme yöntemi
test driver See driver. test sürücüsü Bakınız sürücü.
test environment An environment containing hardware, instrumentation, simulators, software tools, and other support elements needed to conduct a test. [After IEEE 610] test ortamı Testin yapılması için gerek duyulan; donanım, aygıt, simülatörler, yazılım araçları ve diğer destekleyici öğeleri içeren ortam. [IEEE 610 sonrası]
test estimation The calculated approximation of a result related to various aspects of testing (e.g. Effort spent, completion date, costs involved, number of test cases, etc.) which is usable even if input data may be incomplete, uncertain, or noisy. test tahminlemesi Test sürecinin çeşitli yönleriyle ilgili (örn. harcanan efor, tamamlanma tarihi, maliyetler , test senaryoları sayısı vs.) tamamlanmamış, kesin olmayan ya da bozuk olan girdilerin hesaplanmaya çalışılması
test evaluation report A document produced at the end of the test process summarizing all testing activities and results. It also contains an evaluation of the test process and lessons learned. test değerlendirme raporu Tüm test aktivitelerini ve sonuçlarını özetleyen, test süreci sonunda üretilen doküman. Ayrıca, test sürecinin değerlendirilmesini ve edinilen tecrübeleri de kapsar.
test execution The process of running a test on the component or system under test, producing actual result(s). test yürütme Test edilen sistemde veya bileşende gerçekleşen sonuç(lar) üreten test koşum süreci
test execution automation The use of software, e.g. capture/playback tools, to control the execution of tests, the comparison of actual results to expected results, the setting up of test preconditions, and other test control and reporting functions. test yürütümünün otomasyonu Test yürütümünün kontrolü, beklenen sonuçlar ile gerçekleşen sonuçların karşılaştırılması, test önkoşullarının belirlenmesi ve diğer test kontrol ve raporlama fonksiyonları için yazılım kullanılması işlemi. (örn. kaydet/oynat araçları)
test execution phase The period of time in a software development lifecycle during which the components of a software product are executed, and the software product is evaluated to determine whether or not requirements have been satisfied. [IEEE 610] test yürütme fazı Yazılım ürün bileşenlerinin çalıştırıldığı ve gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığının anlaşılması için yazılım ürününün değerlendirildiği, yazılım geliştirme döngüsü içerisinde yer alan zaman dilimi.
test execution schedule A scheme for the execution of test procedures. Note: The test procedures are included in the test execution schedule in their context and in the order in which they are to be executed. test yürütme çizelgesi Test prosedürlerinin yürütülmesi planı. Not: Test prosedürleri yürütülme sırasına ve içeriğine göre test yürütme planına dahil edilir.
test execution technique The method used to perform the actual test execution, either manual or automated. test yürütme tekniği Manuel ya da otomatik olarak asıl test yürütme işleminin yapıldığı yöntem.
test execution tool A type of test tool that is able to execute other software using an automated test script, e.g. capture/playback. [Fewster and Graham] test yürütme aracı Otomatik test betiği kullanarak başka bir yazılımı çalıştırılabilen bir test aracı türü. (örn. kaydet/oynat araçları) [Fewster ve Graham]
test fail See fail. test başarısız Bakınız başarısız
test generator See test data preparation tool. test üreteci Bakınız test veri hazırlama aracı.
test harness A test environment comprised of stubs and drivers needed to execute a test. test kuluçkası Testin yürütülmesi için gerekli olan taklit uygulamaları ve sürücüleri içeren test ortamı.
test implementation The process of developing and prioritizing test procedures, creating test data and, optionally, preparing test harnesses and writing automated test scripts. test uyarlama Test prosedürlerinin geliştirilmesi ve önceliklendirilmesi, test verisinin yaratılması, test kuluçkasının hazırlanması ve otomatik test betiklerinin yazılması gibi aktiviteleri içeren süreç
test improvement plan A plan for achieving organizational test process improvement
objectives based on a thorough understanding of the current strengths and weaknesses of the organization’s test processes and test process assets. [After CMMI]
test iyileştirme planı Organizasyon test sürecinin ve test süreci değerlerinin mevcut durumdaki güçlü ve zayıf yönlerini ele alarak iyileştirmeyi hedefleyen plan [CMMI sonrası]
test incident See incident. test olayı Bakınız olay.
test incident report See incident report. test olay raporu Bakınız olay raporu.
test infrastructure The organizational artifacts needed to perform testing, consisting of test environments, test tools, office environment and procedures. test altyapısı Test ortamından, test araçlarından, ofis ortamından ve prosedürlerden oluşan; testin yapılması için gerekli organizasyonel eserler.
test input The data received from an external source by the test object during test execution. The external source can be hardware, software or human. test girdisi Testin yürütülmesi esnasında test nesnesine dışarıdan sağlanan veri. Verinin kaynağı donanım, yazılım ya da insan olabilir.
test item The individual element to be tested. There usually is one test object and many test items. See also test object. test öğesi Teste tabi tutulacak münferit öğe. Genellikle tek bir test nesnesi ve bir çok test öğesi olur. Bakınız test nesnesi.
test item transmittal report See release note. test öğesi iletim raporu Bakınız sürüm notu.
test leader See test manager. test lideri Bakınız test yöneticisi.
test level A group of test activities that are organized and managed together. A test level is linked to the responsibilities in a project. Examples of test levels are component test, integration test, system test and acceptance test. [After TMap] test seviyesi Birlikte yönetilen ve organize edilen bir grup test aktivitesi. Test seviyesi, bir projede sorumluluklara bağlanır. Örneğin birim testi, entegrasyon testi, sistem testi ve kabul testi test seviyeleri [TMap sonrası]
test log A chronological record of relevant details about the execution of tests. [IEEE 829] test kaydı Testlerin yürütülmesi ile ilgili detayların kronolojik tutulması [IEEE 829]
test logging The process of recording information about tests executed into a test log. test kaydı tutma Test kaydına, yürütülen testlere dair bilgi kaydetme işlemi
test management The planning, estimating, monitoring and control of test activities, typically carried out by a test manager. test yönetimi Planlama, tahmin, gözetim ve kontrol gibi test aktivitelerini içeren süreç, genellikle test yöneticisinin sorumluluğundadır
test management tool A tool that provides support to the test management and control part of a test process. It often has several capabilities, such as testware management, scheduling of tests, the logging of results, progress tracking, incident management and test reporting. test yönetim aracı Test yönetimine ve test sürecinin bir bölümünün kontrol edilmesine destek sağlayan araç. Test projesi eserlerinin yönetimi, test zaman planlaması, sonuçların kaydının tutulması, ilerlemenin izlenmesi, olay yönetimi ve test raporlama gibi birçok yeteneği barındırır.
test manager The person responsible for project management of testing activities and resources, and evaluation of a test object. The individual who directs, controls, administers, plans and regulates the evaluation of a test object. test yöneticisi Test aktivite ve kaynaklarının yönetiminden ve test nesnesinin değerlendirilmesinden sorumlu kişi. Bu kişi test nesnesinin değerlendirilme sürecinin yönlendirilmesinden, kontrolünden, yönetiminden, planlanmasından ve düzenlenmesinden sorumludur
Test Maturity Model integration A five level staged framework for test process improvement, related to the Capability Maturity Model Integration (CMMI), that describes the key elements of an effective test process. Entegre Test Olgunluk Modeli Beş seviyeli, basamaklı bir yapıdan oluşan, test süreçlerinin iyileştirilmesi için gerekli, etkili test süreçlerinin ana hatlarını tanımlayan, Entegre Yetenek Olgunluk Modeliyle uyumlu çerçeve model
test mission The purpose of testing for an organization, often documented as part of the test policy. See also test policy. test misyonu Test politikasının bir parçası olarak dokümante edilen, bir organizasyon için testin amacını tanımlayan cümle. Ayrıca bakınız test politikası.
test monitoring A test management task that deals with the activities related to periodically checking the status of a test project. Reports are prepared that compare the actuals to that which was planned. See also test management. test gözetimi Test projesinin durumunu periyodik olarak kontrol eden aktiviteleri içeren süreç. Hedeflenen ile gerçekleşen aktiviteleri karşılaştıran raporlar hazırlanır. Ayrıca bakınız test yönetimi.
test object The component or system to be tested. See also test item. test nesnesi Teste tabi tutulacak bileşen ya da sistem. Ayrıca bakınız test öğesi.
test objective A reason or purpose for designing and executing a test. test hedefi Bir testin yürütülme ve tasarlanma amacı veya nedeni.
test oracle A source to determine expected results to compare with the actual result of the software under test. An oracle may be the existing system (for a benchmark), other software, a user manual, or an individual’s specialized knowledge, but should not be the code. [After Adrion] test sonucunu bilen Testin beklenen sonucunun saptanması için kullanılan kaynak. Test sonucunu bilen mevcuttaki sistem, başka bir yazılım, kullanıcı klavuzu veya kişinin uzmanlık bilgisi olabilir, ancak kod olamaz. [Adrion sonrası]
test outcome See result. test çıktısı Bakınız sonuç.
test pass See pass. test başarılı Bakınız başarılı
test performance indicator A high level metric of effectiveness and/or efficiency used to guide and control progressive test development, e.g. Defect Detection Percentage (DDP). test performans göstergesi Test geliştirmesini kontrol eden ve yol gösteren, üst seviye etkinlik ve/veya verimlilik metriği. Örn. Hata Yakalama Oranı .
test phase A distinct set of test activities collected into a manageable phase of a project, e.g. the execution activities of a test level. [After Gerrard] test fazı Projenin bir parçası olan belirgin test aktiviteleri kümesi, örn. bir test seviyesinde test yürütme aktiviteleri. [Gerrard sonrası]
test plan A document describing the scope, approach, resources and schedule of intended test activities. It identifies amongst others test items, the features to be tested, the testing tasks, who will do each task, degree of tester independence, the test environment, the test design techniques and entry and exit criteria to be used, and the rationale for their choice, and any risks requiring contingency planning. It is a record of the test planning process. [After IEEE 829] test planı Kapsamı, yaklaşımı, kaynakları ve tasarlanan test aktivitelerine dair zamanlamayı tanımlayan doküman. Test öğelerini, test edilecek özellikleri, test görevlerini, her bir görevi kimin yapacağını, testin bağımsızlık derecesini, test ortamını, test tasarım tekniklerini ve kullanılacak giriş ve çıkış kriterlerini ve tercih gerekçelerini, beklenmedik durum planlaması gerektiren riskleri diğerlerinden ayırarak tanımlar. Test planlama sürecinin bir kaydıdır. [IEEE 829 sonrası]
test planning The activity of establishing or updating a test plan. test planlama Bir test planını güncelleme veya oluşturma aktivitesi.
Test Point Analysis (TPA) A formula based test estimation method based on function point analysis. [TMap] test puanı analizi (TPA) Fonksiyon puan analizine dayalı test tahminleme formülü. [TMap]
test policy A high level document describing the principles, approach and major objectives of the organization regarding testing. test politikası İlkeleri, yaklaşımı ve organizasyonun teste ilişkin ana hedeflerini tanımlayan üst seviye doküman.
test procedure See test procedure specification. test prosedürü Bakınız test prosedür spesifikasyonu
test procedure specification A document specifying a sequence of actions for the execution of a test. Also known as test script or manual test script. [After IEEE 829] See also test specification. test prosedür spesifikasyonu Testin yürütülmesi için gerekli aksiyonlar dizisini belirten doküman. Test betiği veya manuel test betiği olarak da bilinir. [IEEE 829 sonrası] Ayrıca bakınız test spesifikasyonu.
test process The fundamental test process comprises test planning and control, test analysis and design, test implementation and execution, evaluating exit criteria and reporting, and test closure activities. test süreci Test planlamasını ve kontrolünü, test analizini ve tasarımını, testin uyarlanmasını ve yürütülmesini, çıkış kriterlerinin değerlendirilmesini ve raporlanmasını, ve test kapanış aktivitelerini içeren temel test süreci.
Test Process Group A collection of (test) specialists who facilitate the definition, maintenance, and improvement of the test processes used by an organization. [After CMMI] Test Süreç Grubu Test sürecinin tanımlanması, bakımı ve iyileştirilmesini yöneten (test) uzmanları topluluğu. [CMMI sonrası]
test process improvement manifesto A statement that echoes the agile manifesto, and defines values for improving the testing process. The values are:
– flexibility over detailed processes
– best practices over templates
– deployment orientation over process orientation
– peer reviews over quality assurance (departments)
– business driven over model driven. [Veenendaal08]
test süreç iyileştirme bildirgesi Çevik manifestodan esinlemiş bildiridir ve test sürecinin iyileştiren değerleri tanımlar. Bu değerler şöyledir:
– detaylandırılmış süreçlerden ziyade esneklik
– şablonlardan ziyade en iyi uygulamalar                           – kalite güvenceden ziyade eş-gözden geçirmesi           – model güdümlü testten ziyade müşteri odaklı test [Veenendaal08]
test process improver A person implementing improvements in the test process based on a test improvement plan. test süreç iyileştiricisi Bir iyileştirme planına dayanarak test süreç iyileştirmelerini hayata geçiren kişi.
test progress report A document summarizing testing activities and results, produced at regular intervals, to report progress of testing activities against a baseline (such as the original test plan) and to communicate risks and alternatives requiring a decision to management. test ilerleme raporu Test aktivitelerini ve sonuçlarını özetleyen, düzenli aralıklarda üretilen, testin ilerleyişini bir temele (orijinal test planı gibi) dayanarak raporlayan ve riskleri ve karar gerektiren altenatifleri yönetime ileten doküman.
test record See test log. test tutanağı Bakınız test kaydı
test recording See test logging. test kaydetme Bakınız test kaydı tutma.
test report See test summary report and test progress report. test raporu Bakınız test özet raporu ve test ilerleme raporu.
test reproducibility An attribute of a test indicating whether the same results are produced each time the test is executed. test tekrarlanabilirliği test yürütüldüğünde her defasında aynı sonuçların üretilebilme durumunu gösteren özellik.
test requirement See test condition. test gereksinimi Bakınız test koşulu.
test result See result. test sonucu Bakınız sonuç.
test rig See test environment. test donanımı Bakınız test ortamı.
test run Execution of a test on a specific version of the test object. test koşumu Test nesnesinin belirli bir sürümünde testin yürütülmesi.
test run log See test log. test koşum kaydı Bakınız test kaydı
test scenario See test procedure specification. test senaryosu Bakınız test prosedür spesifikasyonu
test schedule A list of activities, tasks or events of the test process, identifying their intended
start and finish dates and/or times, and interdependencies.
test zaman çizelgesi Test sürecinde, başlangıç ve bitiş tarih ve/veya zamanlarının birbirleri ile bağımlılıkları göz önüne alınarak tanımlanan aktivite, iş, görev veya etkinlik listesi
test script Commonly used to refer to a test procedure specification, especially an automated one. test betiği Genellikle test prosedürü spesifikasyonunu ifade eder, özellikle otomatize olanını.
test session An uninterrupted period of time spent in executing tests. In exploratory testing, each test session is focused on a charter, but testers can also explore new opportunities or issues during a session. The tester creates and executes test cases on the fly and records their progress. See also exploratory testing. test oturumu Testler yürütülürken kesinti olmaksızın harcanan zaman aralığı. Keşif testlerinde, her test oturumu başlatma belgesini baz alır, fakat test uzmanları oturum süresince yeni tasarımlar yaparak farklı hataları bulmaya çalışırlar.   Test senaryoları anlık yaratılıp yürütülür ve hatalar kayıt altına alınır. Bakınız keşif testleri.
test set See test suite. test kümesi Bakınız test senaryosu grubu
test situation See test condition. test durumu Bakınız test koşulu.
test specification A document that consists of a test design specification, test case
specification and/or test procedure specification.
test spesifikasyonu Test tasarım, test senaryosu ve/veya test prosedür spesifikasyonundan oluşan doküman
test specification technique See test design technique. test spesifikasyon tekniği Bakınız test tasarım tekniği
test stage See test level. test etabı Bakınız test seviyesi.
test strategy A high-level description of the test levels to be performed and the testing within
those levels for an organization or programme (one or more projects).
test stratejisi Koşturulacak test seviyelerinin üst seviye tanımı ve bir organizasyon veya program için bu seviyelerdeki test süreci ( bir yada birden fazla projede)
test suite A set of several test cases for a component or system under test, where the post
condition of one test is often used as the precondition for the next one.
test grubu Bir sistem veya bileşeni test etmek için oluşturulmuş test senaryoları kümesi. Öyle ki, bir test senaryosu için ardkoşul olan bir durum bir diğeri için ön koşuldur.
test summary report A document summarizing testing activities and results. It also contains an evaluation of the corresponding test items against exit criteria. [After IEEE 829] test özet raporu Test aktivitelerini ve sonuçlarını özetleyen bir doküman. Aynı zamanda test çıkış kriterlerine karşılık gelen test öğelerine bağlı ilerlemeyi de içerir.   [IEEE 829e göre]
test target A set of exit criteria. test hedefi Test çıkış kriterleri kümesi
test technique See test design technique. test tekniği Bakınız test tasarım tekniği
test tool A software product that supports one or more test activities, such as planning and control, specification, building initial files and data, test execution and test analysis. [TMap] See also CAST. test aracı Planlama, kontrol, spesifikasyon, test verisinin hazırlanması, test yürütme ve test analizi gibi bir veya birden fazla test aktivitesini destekleyen yazılım ürünü. [Tmape göre] Ayrıca bakınız CAST.
test type A group of test activities aimed at testing a component or system focused on a specific test objective, i.e. functional test, usability test, regression test etc. A test type may take place on one or more test levels or test phases. [After TMap] test çeşidi Bir sistem veya bileşeni test etmeyi amaçlayan, belirli bir test hedefine odaklanmış ( fonksiyonel test, kullanılabilirlilik testi, regresyon testi gibi) bir grup test aktivitesi. Bir test çeşidi bir veya birden fazla test seviyesinde yer alabilir.
testability The capability of the software product to enable modified software to be tested. [ISO 9126] See also maintainability. test edilebilirlilik Yazılımın üzerinde değişiklik yapıldıktan sonra da test edilmesine olanak verme yeteneği [ISO 9126] Ayrıca bakınız sürdürülebilirlik.
testability review A detailed check of the test basis to determine whether the test basis is at an adequate quality level to act as an input document for the test process.   [After TMap] test edilebilirliğin gözden geçirilmesi Test esaslarının test süreçlerine girdi olarak kullanılabilecek kaliteye sahip olup olmadığının detaylı kontrol edilmesi. [TMAPe göre]
testable requirement A requirements that is stated in terms that permit establishment of test designs (and subsequently test cases) and execution of tests to determine whether the requirement has been met. [After IEEE 610] test edilebilir gereksinim Gereksinimlerin test tasarımları ve test yürütümüne olanak verecek nitelikte olması [IEEE 610 a göre]
tester A skilled professional who is involved in the testing of a component or system. test uzmanı Bir sistemin veya bir bileşenin testini yapan vasıflı uzman kişi
testing The process consisting of all lifecycle activities, both static and dynamic, concerned with planning, preparation and evaluation of software products and related work products to determine that they satisfy specified requirements, to demonstrate that they are fit for purpose and to detect defects. test etme Tüm test aktivite yaşam döngüsünü içeren süreç. Belirlenmiş gereksinimlerin karşılandığını doğrulamak, amaç için uygun olduğunu göstermek ve hataları tespit etmek için planlama, hazırlık ve yazılımın değerlendirilmesi süreçlerinden oluşur.
testware Artifacts produced during the test process required to plan, design, and execute tests, such as documentation, scripts, inputs, expected results, set-up and clear-up procedures, files, databases, environment, and any additional software or utilities used in testing. [After Fewster and Graham] test yazılımı Test sürecinde planlama, tasarım ve yeniden test etme gereksinimleri karşılamak üzere üretilen dokümantasyon, girdiler, beklenen sonuçlar, betikler, kurulum ve temizleme prosedürleri, dosyalar, veri tabanları, ortamlar ve test için kullanılan her türlü araç veya yazılımlar gibi yapılardır. [Fewster ve Graham’a göre]
thread testing An approach to component integration testing where the progressive integration of components follows the implementation of subsets of the requirements, as opposed to the integration of components by levels of a hierarchy. iş parçacığı testi Bir çeşit bileşen/birim entegrasyon testi yaklaşımı. Hiyerarşik seviyede bileşenlerin entegrasyonuna karşın, gereksinimler hayata geçirildikçe ilgili bileşenlerin entegre edildiği yaklaşımdır.
three point estimation A test estimation method using estimated values for the “best case”, “worst case”, and “most likely case” of the matter being estimated, to define the degree of certainty associated with the resultant estimate. üç nokta tahmini “iyimser”, “kötümser” ve “en olası” şeklinde 3 farklı durum   için test tahminlemesinin yapıldığı metodoloji.
time behavior See performance. zamana bağlı davranış Bakınız performans.
TMMi See Test Maturity Model integration. TMMi Bakınız   Entegre Test Olgunluk Modeli
top-down testing An incremental approach to integration testing where the component at the
top of the component hierarchy is tested first, with lower level components being simulated
by stubs. Tested components are then used to test lower level components. The process is
repeated until the lowest level components have been tested. See also integration testing.
yukardan aşağıya test etme Bir çeşit entegrasyon testi yaklaşımı. Teste bileşen hiyerarşisinin başındaki bileşenden başlanır, alt seviyedeki bileşenler taklit uygulamalar halinde simule edilir. Test edilen bileşenler daha sonra alt seviyedeki bileşenleri test etmek için kullanılır. Süreç en alt seviyedeki bileşenin testi bitinceye kadar devam eder. Ayrıca bakınız entegrasyon testi.
Total Quality Management An organization-wide management approach centered on quality, based on the participation of all members of the organization and aiming at longterm
success through customer satisfaction, and benefits to all members of the organization and to society. Total Quality Management consists of planning, organizing, directing, control, and assurance. [After ISO 8402]
Toplam Kalite Yönetimi Organizasyondaki tüm üyelerin katılımını baz alan ve müşteri memnuniyeti üzerinden uzun vadeli başarıyı hedefleyen, organizasyondaki tüm üyelerin fayda sağladığı kalite odaklı bir yaklaşım. Toplam Kalite Yönetimi planlama, organizasyon, yönlendirme, kontrol ve kalite güvence süreçlerinden oluşur. [ISO 8402]
TPI Next A continuous business-driven framework for test process improvement that describes the key elements of an effective and efficient test process. TPI Next Etkili ve verimli test sürecinin anahtar unsurlarını tanımlayan, test sürecinin iyileştirilmesi için sürekliliği olan iş odaklı yaklaşımı savunan çerçeve yapı
TPG See Test Process Group. TPG Bakınız Test Süreç Grubu
TQM See Total Quality Management. TQM Bakınız Toplam Kalite Yönetimi
traceability The ability to identify related items in documentation and software, such as
requirements with associated tests. See also horizontal traceability, vertical traceability.
izlenebilirlik Gereksinimlerin testlerle ilişkilendirilmesi gibi, yazılım ve dokümantasyonun içinde birbiriyle ilgili öğelerin ilişkilendirilmesi. Ayrıca bakınız dikey izlenebilirlik, yatay izlenebilirlik.
transactional analysis The analysis of transactions between people and within people’s minds; a transaction is defined as a stimulus plus a response. Transactions take place
between people and between the ego states   (personality segments) within one person’s mind.
etkileşim analizi İnsanlar ve insanların aklından geçenler arasındaki etkilişimi inceleyen analiz. Etkileşim, uyaran ve bu uyarıya verilen tepki olarak tanımlanır.   Etkileşimler, insanlar arasında ve insanların akıllarından geçen ego durumları arasında gerçekleşir.
transcendent-based quality A view of quality, wherein quality cannot be precisely defined, but we know it when we see it, or are aware of its absence when it is missing. Quality depends on the perception and affective feelings of an individual or group of individuals towards a product. [After Garvin] See also manufacturing-based quality, product-based quality, user-based quality Hissedilen Kalite Açık olarak kalitenin net bir şekilde tanımlı olmadığı ancak onu gördüğümüzde bildiğimiz veya olmadığında eksik olduğunu anladığımız kalite yaklaşımı. Kalite algıya ve bir grubun ürünle ilgili duygularına dayanır. [Garvin’e göre] Ayrıca bakınız üretim bazlı kalite, ürün bazlı kalite, kullanıcı bazlı kalite.

– U –

Term Definition Terim Tanım
understandability The capability of the software product to enable the user to understand whether the software is suitable, and how it can be used for particular tasks and conditions of use. [ISO 9126] See also usability. anlaşılabilirlilik Kullanıcının, yazılımın kendisi için kullanışlı olup olmadığını, kullanım koşullarını ve nasıl kullanılacağını anlayabileceği yazılım ürünü yeteneği. [ISO 9126] Ayrıca bakınız kullanılabilirlilik.
unit See component. birim Bakınız bileşen.
unit test framework A tool that provides an environment for unit or component testing in which a component can be tested in isolation or with suitable stubs and drivers. It also provides other support for the developer, such as debugging capabilities. [Graham] birim testi çerçevesi Birim veya bileşen testi için ortam sağlayan bir yazılım aracı. Bir bileşen uygun taklit uygulama ve sürücüler ile veya tek başına test edilebilir. Hata ayıklama gibi yazılımcılar için farklı destekler sağlayabilir. [Graham]
unit testing See component testing. birim testi Bakınız bileşen testi.
unreachable code Code that cannot be reached and therefore is impossible to execute. ulaşılamayan kod Ulaşılamayan kod parçacığı. Erişilemediği için çalıştırılması mümkün değildir.
usability The capability of the software to be understood, learned, used and attractive to the user when used under specified conditions. [ISO 9126] kullanılabilirlik Yazılımın, belirlenmiş koşullar altında kullanıldığında, kullanıcı için çekici, kolay kullanılır, öğrenilebilir ve anlaşılabilir olma yeteneği. [ISO9126]
usability testing Testing to determine the extent to which the software product is understood, easy to learn, easy to operate and attractive to the users under specified
conditions. [After ISO 9126]
kullanılabilirlik testi Belirlenmiş koşullar altında yazılım ürününün kullanıcıya cazip geldiğini, kolay kullanılabildiğini, kolay öğrenilebildiğini ve anlaşılabildiğini doğrulamak için yapılan test.   [ISO 9126 sonrası]
use case A sequence of transactions in a dialogue between an actor and a component or system with a tangible result, where an actor can be a user or anything that can exchange information with the system. kullanım senaryosu Aktörle sistem arasında geçen diyalogdaki işlemler dizisi. İşlemler dizisinin elle tutulabilir bir sonucu olmalıdır. Aktör kullanıcı veya sistem ile herhangi bir şekilde bilgi değiş tokuşu yapabilen bir şey olabilir
use case testing A black box test design technique in which test cases are designed to execute scenarios of use cases. kullanım senaryosu testi Kara kutu test tasarım tekniği. Bu teknikte test koşulları, kullanım senaryolarının koşulması için tasarlanır.
user acceptance testing See acceptance testing. Kullanıcı Kabul Testi Bakınız kabul testi.
user-based quality A view of quality, wherein quality is the capacity to satisfy needs, wants and desires of the user(s). A product or service that does not fulfill user needs is unlikely to find any users. This is a context dependent, contingent approach to quality since different business characteristics require different qualities of a product. [after Garvin] See also
manufacturing-based quality, product-based quality, transcendent-based quality, valuebased
quality.
kullanıcı bazlı kalite Kullanıcıların istek, arzu ve gereksinimlerini karşılama yeteneğinin kalite kriteri olarak algılandığı kalite yaklaşımı. Kullanıcı gereksinimlerini karşılamayan ürün veya servisi kullanıcı talep etmez yaklaşımı. Farklı iş ihtiyaçları ve kullanıcılar farklı kalitede ürünlere ihtiyaç duyduğundan, bu kalite yaklaşımında bağlam çok önemlidir . [Garvin’e göre] Bakınız üretim bazlı kalite, ürün bazlı kalite, hissedilen kalite, değer bazlı kalite.
user scenario testing See use case testing Kullanıcı senaryo testi Bakınız kullanım senaryosu testi.
user story A high-level user or business requirement commonly used in agile software
development, typically consisting of one or more sentences in the everyday or business
language capturing what functionality a user needs, any non-functional criteria, and also
includes acceptance criteria. See also agile software development, requirement.
Kullanıcı hikayesi Genellikle çevik yazılım geliştirmede kullanılan üst seviye kullanıcı veya iş gereksinimleri. Kullanıcı hikayesi, kullanıcı bakış açısında oluşturulmuş cümlelerdir. Bu cümleler kullanıcının fonksiyonel, fonksiyonel olmayan gereksinimlerini ve kabul kriterlerini içerir. Bakınız çevik yazılım geliştirme gereksinimleri.
user story testing A black box test design technique in which test cases are designed based on user stories to verify their correct implementation. See also user story. kullanıcı hikayesi testi Kullanıcı hikayeleri baz alınarak tasarlanmış test koşullarının doğrulandığı kara kutu test tasarım tekniği. Ayrıca bakınız kullanıcı hikayesi.
user test A test whereby real-life users are involved to evaluate the usability of a component
or system.
kullanıcı testi Bir sistemin veya bileşenin kullanılabilirliliğinin gerçek kullanıcılar tarafından değerlendirildiği test.

– V –

Term Definition Terim Tanım
V-model A framework to describe the software development lifecycle activities from requirements specification to maintenance. The V-model illustrates how testing activities can be integrated into each phase of the software development lifecycle. V modeli Gereksinim belirleme aşamasından bakıma kadar olan yazılım geliştirme döngüsünü tanımlayan çerçeve. V-modeli, yazılım geliştirme döngüsünün her aşamasına test aktivitelerinin nasıl entegre edilebileceğini gösterir.
validation Confirmation by examination and through provision of objective evidence that the requirements for a specific intended use or application have been fulfilled. [ISO 9000] sağlama Belirlenen gereksinimlerin yerine getirildiğinin sorgulama yoluyla ve objektif bir şekilde teyitlenmesi. [ISO9000]
value-based quality A view of quality, wherein quality is defined by price. A quality product or service is one that provides desired performance at an acceptable cost. Quality
is determined by means of a decision process with stakeholders on trade-offs between time,
effort and cost aspects. [After Garvin] See also manufacturing-based quality, productbased
quality, transcendent-based quality, user-based quality.
değer bazlı kalite Kalitenin maliyet ile ölçümlendiği kalite yaklaşımı. Ürün veya servisin, kabul edilebilir bir maliyetle istenen performansı sağlaması olarak tanımlanabilir. Kalite maliyet, efor ve harcanan zaman dengesinde alınan karar sürecinin sonucudur. [Garvin sonrası] Bakınız üretim bazlı kalite, ürün bazlı kalite, hissedilen kalite, kullanıcı bazlı kalite.
variable An element of storage in a computer that is accessible by a software program by
referring to it by a name.
değişken Değeri değişebilen, referans verilerek bilgisayar programlama dilleri tarafından erişilen bilgisayar depolama alanı.
verification Confirmation by examination and through provision of objective evidence that specified requirements have been fulfilled. [ISO 9000] doğrulama Belirlenen gereksinimlerin yerine getirildiğinin sorgulama yoluyla ve objektif bir şekilde teyitlenmesi. [ISO9000]
version control See configuration control. versiyon kontrolü Bakınız yapılandırma kontrolü.
vertical traceability The tracing of requirements through the layers of development documentation to components. dikey izlenebilirlik Gereksinimlerin yazılım geliştirme dokümanlarının katmanlarından bileşenlere kadar izlenmesi.
volume testing Testing where the system is subjected to large volumes of data. See also
resource-utilization testing.
hacim testi Büyük miktarda veriye tabi tutulan sistemin testidir. Bakınız kaynak kullanım testi.

– W –

Term Definition Terim Tanım
walkthrough A step-by-step presentation by the author of a document in order to gather
information and to establish a common understanding of its content. [Freedman and
Weinberg, IEEE 1028] See also peer review.
üzerinden geçme Bir dokümanın yazarı tarafından, bilgi toplamak ve dokümanın içeriği hakkında ortak bir anlayış oluşturmak için yaptığı sunum. [Freedman ve Weinberg, IEEE 1028]. Bakınız eş-gözden geçirme
WAMMI See Website Analysis and MeasureMent Inventory. WAMMI Bakınız Web Sayfası Analizi ve Ölçüm Envanteri
WBS See Work Breakdown Structure. WBS Bakınız İş Kırılım Yapısı
Website Analysis and MeasureMent Inventory (WAMMI) A questionnaire-based
usability test technique for measuring web site software quality from the end user’s point of
view.
Web Sayfası Analizi ve Ölçüm Envanteri ( WAMMI) Son kullanıcı bakış açısıyla, web sitesi kullanılabilirlilik kalitesini ölçümlemek için anket bazlı kullanılabilirlilik test tekniği.
white-box technique See white-box test design technique. beyaz kutu test tekniği Bakınız beyaz kutu test tasarım tekniği
white-box test design technique Procedure to derive and/or select test cases based on an analysis of the internal structure of a component or system. beyaz kutu test tasarım tekniği Bir sistemin veya bir bileşenin iç yapısının analizini baz alan test koşullarının seçim ve/veya çıkarım prosedürü.
white-box testing Testing based on an analysis of the internal structure of the component or system. Beyaz kutu testi Bir sistemin veya bir bileşenin iç yapısının analizine bağlı olarak test etme yöntemi.
Wide Band Delphi An expert based test estimation technique that aims at making an accurate estimation using the collective wisdom of the team members. Geniş Band Delphi test faaliyeti tahminleme tekniği Takım üyelerinin kollektif bilgilerine dayanarak doğru tahminlemeyi yapmayı amaçlayan uzmanlık bazlı test faaliyeti tahminleme tekniği.
wild pointer A pointer that references a location that is out of scope for that pointer or that does not exist. See also pointer. savruk işaretçi Var olmayan veya alakasız bir alanı referans veren işaretçi. Ayrıca bakınız işaretçi.
Work Breakdown Structure An arrangement of work elements and their relationship to each other and to the end product. [CMMI] İş Kırılım Yapısı İş paketlerinin ve bu iş paketlerinin kendileri arasındaki ve nihai ürün ile arasındaki ilişkinin yapılandırılması. [CMMI]